logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
minus Oświadczenia Majątkowe
   minus Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
   minus Oświadczenia Majątkowe Radnych
      plus Kadencja 2010 - 2014
      plus Kadencja 2014 - 2018
      plus Kadencja 2018 - 2023
   plus Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
   plus Oświadczenia Majątkowe Pracowników Urzędu Miasta i Gminy
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock dnia 27.07.2016 r.                                                                                       BGK.7021.3.36.2016

OGŁOSZENIE

o wartości poniżej 30000,00 euro

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchocku wraz z uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock,

27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1

Tel. (0-41) 27 – 36 – 130

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatu wodno prawnego i instrukcji gospodarowania wodą zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchocku wraz z uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Zakres opracowania obejmuje:

a) operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchocku w zakresie piętrzenia i retencjonowania wód zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 tekst jednolity z póź. zm.)  oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego,

b) instrukcję gospodarowania wodą w zbiorniku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1087).

 Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy wystąpi z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego i zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą do organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotem odbioru będzie operat wodnoprawny wraz z prawomocnym pozwoleniem wodnoprawnym, zatwierdzoną instrukcją gospodarowania wodą. Operat wodnoprawny i instrukcję należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej i w 3 egz. na nośniku elektronicznym.

Ogólna charakterystyka obiektu:

Zbiornik retencyjny na rzece Kamiennej w Wąchocku  został odbudowany przez Gminę Wąchock w latach 2006 – 2008. W ramach odbudowy zbiornika odbudowano kamienny jaz ulgowy, drewnianą podłogę ponuru zastąpiono płytą betonową, zainstalowano stalową ściankę przednią, drewnianą konstrukcję piętrząco – upustową oraz nośną kładki roboczej jazu zastąpiono konstrukcją stalową z dwuteowników HEB 240, w miejsce wnęk na zamknięcia szandorowe w przyczółkach i filarach zostały wbudowane ceowniki 240, kładka robocza została wykonana z krat typu WEMA. Jaz ulgowy posiada dwa kamienne przyczółki oraz cztery kamienne filary w związku z czym światło jazu podzielone jest na pięć przęseł z których każde zostało podzielone słupami wsporczymi na trzy części. Na trzech częściach zamontowane zostały mechaniczne zasuwy piętrzące wodę o napędzie ręcznym, na pozostałych 12 częściach wysokość piętrzenia reguluje się za pomocą drewnianych szandorów. Światło jazu:

I przęsło od strony lewego przyczółka 1,38+1,26+1,38 = 4,02 m,

II przęsło 1,55+1,42+1,55 = 4,52 m

III przęsło 184+!,74+1,84 = 5,42 m

IV przęsło 1,58+1,46+1,58 = 4,62 m,

V przęsło 161+1,50+1,61 = 4,72 m

Łącznie światło jazu wynosi 23,30 m.

Jaz posadowiony jest w km 103+900 rzeki Kamiennej.

Charakterystyczne parametry zbiornika:

- pow. zbiornika w obrysie górnej krawędzi skarpy – 21,36 ha,

- pow. zwierciadła wody przy rzędnej piętrzenia NPP=215,00 m npm. – 18,76 ha,

- pow. zwierciadła wody przy rzędnej piętrzenia Max PP=215,30 m npm. – 19,20 ha,

- średnia głębokość zbiornika przy rzędnej NPP=215,00 m npm. – 1,65 m,

- średnia głębokość zbiornika przy rzędnej max PP=215,30 m npm. 2,00 m,

- pojemność zbiornika przy rzędnej NPP=215,00 m npm – 319000,00 m3,

- pojemność zbiornika przy rzędnej Max PP=215,30 m npm. – 384000,00 m3 (powodziowa)

- WWQ – 140,0 m3/s

- SWQ – 56,9 m3/s

- SSQ – 3,31 m3/

- SNQ -  0,75 m3/s

- NNQ – 0,29 m3/s

Zapora ziemna czołowa nadbudowana na pierwotnej zaporze wzmocniona bentomatą a od strony odwodnej narzutem kamiennym na geowłókninie. Rzędna korony 216,00 m. npm. Nachylenie skarpy od strony odwodnej 1:3. Obrzeża zbiornika podniesione do rzędnej 216,00 m. npm na prawym brzegu nachylenie skarpy od strony odwodnej 1:3, na lewym brzegu nachylenie skarpy 1;5 a od strony północnej 1:10.. W części cofkowej zbiornika na rzeką Kamienną została wybudowana kładka dla pieszych i rowerów o długości 25,80 m i szer. całkowitej 2,42 m. Konstrukcja kładki posadowiona na dwóch podporach rozstawionych w odległości 19,60 m. Na prawym obrzeżu wykonano drenaż odprowadzający wodę do cieku Lipianka.

Na lewym przyczółku od strony odwodnej została zainstalowana łata wodowskazowa.

Na koronie zapory czołowej oraz obrzeżach wokół zbiornika została wybudowana promenada dla pieszych i rowerów.

            Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia.

Operat wodnoprawny opracować zgodnie z art. 132 oraz 128 ustawyz dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 tekst jednolity z póź. zm.). Operat wodnoprawny winien obejmować między innymi: obliczenia hydrologiczne w tym określenie charakterystycznych przepływów w szczególności przepływu nienaruszalnego i dozwolonego (nieszkodliwego), sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia wody oraz przepływy, wyliczenie zdolności przepustowej jazu ulgowego wraz z krzywą wydatku dla jazu (możliwość określenia natężenia przepływu), aktualne wypisy z geodezyjnego rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów, określenie funkcji, które pełni zbiornik oraz określenie obszaru oddziaływania w formie opisowej oraz graficznej. Opis i zasadnicze przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń wodnych.

Instrukcję gospodarowania wodą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1087). Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym w sprawie treści wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz załączników do wniosku.

Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz stosownymi wytycznymi i normami,

Wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do okresowego przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym treści opracowywanych dokumentów, w uzgodnionych z Zamawiającym terminach. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do reprezentowania Zamawiającego wobec wszystkich organów administracji publicznej, instytucji państwowych oraz osób fizycznych i prawnych w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamówienie, Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia, korekty i wyjaśnień dotyczących opracowywanych dokumentów, na każdorazowe żądanie Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy projekt budowlany zbiornika, projekt wykonawczy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą itp.

3. Termin wykonania zamówienia, do dnia 31.12.2016 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, o wartości minimalnej 1500,00 zł brutto każde. Uwaga: Za zamówienia potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważane będą wykonane oceny stanu technicznego dot. wałów przeciwpowodziowych, zapór ziemnych, zbiorników wodnych, operaty wodnoprawne zbiorników wodnych. Wykonane zamówienia powinny być poparte dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

2) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieria wodna lub wodno-melioracyjna lub konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych lub posiadającą inne odpowiadające ww. tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień,

            6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) Wykaz wykonanych usług określonych w ust. 5 pkt. 1 z. z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wg podanego wzoru - załącznik nr 1, wraz z dowodami potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie. Dowodami, że usługi zostały wykonane należycie mogą być: poświadczenia, referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze itp.

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia wg podanego wzoru – złącznik nr 2 wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami uprawnień budowlanych oraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                                      w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

            7. Kryteria oceny ofert najniższa cena.

            8. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem – „Formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki,
 3. W przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem,
 4. Oferta powinna być złożona  w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona opisem „Wykonanie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchocku wraz z uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego”.
 5. . Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 10 –Sekretariat nie później niż do dnia–05.08.2016 r. do godz. 11:00

 1. Oferty otwierane będą w dniu 05.08.2016 r. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

          9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. W przedmiotowym postępowaniu, strony postępowania (Zamawiający i Wykonawcy), oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują faksem lub pisemnie lub drogą elektroniczną:

- pisemnie na adres:

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

- faksem na numer: (41) 27-36-159

- e-mail: sekretariat@wachock.pl

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

 

 

                                                                         

                                                                                        Zatwierdził

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Wykaz wykonanych usług,
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 3. Formularz oferty,
 4. Wzór umowy,
 5. Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne.

 

 

 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE o wartości poniżej 30000,00 euro wykonanie operatu wodnoprawnego , instrukcji gospodarowania wodą i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla zbiornika retencyjnego Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2016-07-27 13:56:19
Data udostępnienia informacji: 2016-07-27 13:56:19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-27 14:47:34

Wersja do wydruku...

corner   corner