logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ WSI”
 
OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE W BZP numer ogłoszenia 406750 - 2009
DATA ZAMIESZCZENIA 25.11.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1,
27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie,
tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) rozbiórkę pokrycia dachu oraz daszków wejściowych z papy asfaltowej, 2) wymianę obróbek blacharskich, zdjęcie rynien, 3) uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych III kat. na kominach ponad dachem oraz ogniomurach - 50%, przecierki pozostałych tynków, malowanie 2x farbą elewacyjną, 4) pokrycie dachu papą perforowaną wraz z osadzeniem kominków wentylacyjnych, 5) pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową, 6) pokrycie daszków 2x papą termozgrzewalną, 7) obróbki z blachy ocynkowanej, 8) ponowny montaż rynien z blachy ocynkowanej z polutowaniem złącz i nowymi uchwytami, 9) wymiana starych podokienników (blacha powlekana),                  10) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 11) remont tarasu.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9, 45.42.10.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tzn.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń  w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), wzór załączony do specyfikacji, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); Potwierdzenie za zgodność  z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  z nich), f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), g) wykaz osób które będą uczestniczyć w kierowaniu robotami budowlanymi oraz dokument stwierdzający, iż osoba będąca kierownikiem budowy posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami oraz aktualne zaświadczenie  o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego, wzór załączony do specyfikacji, h) wykaz należycie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej trzy roboty budowlane o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje), wzór załączony do specyfikacji, i) wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (podwykonawców) ze wskazaniem rzeczowego i finansowego zakresu prac, które podwykonawca będzie wykonywał, wzór załączony do specyfikacji, j) oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez Wykonawcę. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,           - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub                   w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić warunki udziału              w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:                   Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 2.
IV.3.2) Termin składania ofert: 17.12.2009 r. godzina 10:00,
miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10.
IV.3.3) Termin otwarcia ofert: 17.12.2009 r. godzina 10:15,
miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10.
IV.3.4) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
 JAROSŁAW SAMELA

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - „REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ WSI”
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Banaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-11-25 15:05:06
Data udostępnienia informacji: 2009-11-25 15:05:06
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-25 15:27:14

Wersja do wydruku...

corner   corner