logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOg?oszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do za?atwienia
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

ogłasza pisemne przetargi nieograniczone

 

na dzierżawę stanowisk przeznaczonych do prowadzenia handlu zniczami i kwiatami,
znajdujących się przy cmentarzu w Wąchocku ulica Św. Rocha, stanowiących część działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1998/2
będącej własnością Gminy Wąchock, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr KI1H/00040515/8,
na okres od dnia 22 października 2016 roku do dnia 21 listopada 2016 roku.

 

Przedmiotem przetargów są następujące stanowiska:

1) stanowisko Nr 9 o pow. 50 m² stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 220,00 zł+23% podatku VAT.

Kwota wadium w wysokości 60,00 zł.

 

2) stanowisko Nr 10 o pow. 50 m² stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 220,00 zł+23% podatku VAT.

Kwota wadium w wysokości 60,00 zł.

 

Każde stanowisko jest przedmiotem odrębnego przetargu.

Oznaczenie stanowisk handlowych oraz ich położenie, zaznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z dowodem wniesienia wadium. Wadium należy wnieść w pieniądzu w formie przelewu na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006 na każde stanowisko oddzielnie. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wniósł wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu oraz wskazywać numer stanowiska, którego wpłata dotyczy.

 

Pisemne oferty na każde stanowisko oddzielnie w zamkniętych kopertach adresowane na Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock z napisem odpowiednio „Przetarg na dzierżawę stanowiska Nr ….” należy składać w terminie do dnia 17 października 2016 roku do godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10. Liczy się data wpływu oferty do tut. Urzędu. Oferty przesłane pocztą lub przesyłką kurierską muszą wpłynąć do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku najpóźniej dnia 17 października 2016 roku do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w przetargu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie kompletnej pisemnej oferty, która musi zawierać (wzór zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia):

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna, wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpis aktualny z KRS (z ostatnich trzech miesięcy) oraz zgodę organów statutowych na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości (o ile jest wymagana) – dotyczy osoby prawnej,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  • numer stanowiska, którego oferta dotyczy,
  • oferowaną stawkę czynszu za okres dzierżawy nie niższą niż cena wywoławcza,
  • dowód wniesienia wadium (kopia),
  • numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

W przypadku wydzierżawienia dwóch stanowisk, Oferent składa oddzielną ofertę na każde stanowisko.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Uczestnikom przetargu, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany w ofercie.

Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Wąchock w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od dokonania wpłaty czynszu dzierżawnego w terminie do zawarcia umowy (przed jej podpisaniem) lub w przypadku odstąpienia od podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego.

Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest dokonanie pełnej wpłaty czynszu dzierżawnego podanego w ofercie.

 

Otwarcie ofert z udziałem oferentów odbędzie się w dniu 17 października 2016 roku
(poniedziałek) o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku (pokój Nr 2).

 

W części jawnej komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert

- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów

- weryfikuje oferty i ogłasza, które zostały zakwalifikowane do części niejawnej

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 

W części niejawnej przetargu (bez udziału oferentów) komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z jednakową najwyższą ceną na to samo stanowisko, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, w dniu 21 października 2016 roku o godzinie 1000 w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, o czym oferenci zostaną poinformowani na piśmie. Minimalne postąpienie wynosić będzie 20 zł.

W związku z powyższym obecność oferentów na tej części przetargu będzie obowiązkowa. W przypadku niestawienia się oferenta, uważane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w przetargu, w takim przypadku komisja przetargowa wybierze kolejną ważną ofertę.

Umowy dzierżawy na poszczególne stanowiska handlowe, zostaną zawarte z oferentami, które spełnią warunki określone w niniejszym ogłoszeniu oraz zaoferują najwyższe ceny.

Przed zawarciem umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty czynszu zaoferowanego w ofercie, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto  Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku Nr 47 8523 0004 0000 0039 2000 0011.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przetargu przez komisję przetargową. Wszystkich, którzy złożyli oferty, Organizator przetargu zawiadamia na piśmie o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg uznany zostanie jako zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej stawki od wywoławczej lub gdy na przetarg nie zostanie złożona żadna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Podstawą zawarcia umowy dzierżawy jest protokół z przetargu. Organizator przetargu zawiadamia na piśmie osobę, która przetarg wygrała o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.

Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez uzasadnienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do zawarcia umowy, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu ma prawo wybrać kolejną ważną ofertę i zawrzeć umowę z oferentem, który ją złożył.

Postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zastrzega prawo odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg jest ważny choćby wpłynęły po jednej ofercie na każde stanowisko, spełniające warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach dzierżawy można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój Nr 2 lub telefonicznie (041) 27-36-132.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info.

Nazwa dokumentu: Przetarg na dzierżawę stanowisk przeznaczonych do prowadzenia handlu zniczami i kwiatami
Podmiot udost?pniaj?cy: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za tre??: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadza?a dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-04 13:03:30
Data udost?pnienia informacji: 2016-10-04 13:03:30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 13:18:02

Wersja do wydruku...

corner   corner