logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
   minus Sołectwo Marcinków
   minus Sołectwo Parszów
   minus Sołectwo Rataje
   minus Sołetcwo Węglów
   minus Sołectwo Wielka Wieś
   minus Osiedle Południe w Wąchocku
   minus Osiedle Północ w Wąchocku
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BGK.2512.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro p.n.: „Wykonanie usługi w zakresie sprawdzenia i oceny stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąchock”, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

1. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

2.  Opis przedmiotu zamówienia: Zakres ww. usług będzie obejmował sprawdzenie i ocenę  stanu technicznego instalacji gazowej w następujących lokalach mieszkalnych (łącznie 5 lokali):

- budynek mieszkalny w Marcinkowie 49c (dwa lokale o pow. uż. 32,0 m2 i 47,0 m2),

- budynek mieszkalny w Parszowie, ul. Szkolna 28 (dwa lokale o pow. uż. 41,0 m2 i 42,9 m2),

- budynek SP w Parszowie, ul. Szkolna 28 (jeden lokal o pow. uż. 53,0 m2).

Wykonawca zapewni wykonanie usług przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanej oceny stanu technicznego instalacji gazowych, odrębnie dla każdego lokalu.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.

6. Termin zakończenia realizacji usługi: do dnia 10.02.2017 r. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania usług z najemcami lokali.

7.  Oferta powinna zawierać cenę brutto odrębnie dla każdego lokalu (w tym określenie stawki i kwoty podatku VAT).

8.  Do oferty należy załączyć:

  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych kwalifikacji, uprawnień – kopie poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 18.01.2017 r. godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.01.2017 r., o godz. 1015, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.

10. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: Anna Gębura tel. (041) 27-36-132.

 

 

Nazwa dokumentu: Wykonanie usługi w zakresie sprawdzenia i oceny stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 14:07:51
Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 14:07:51
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 14:21:06

Wersja do wydruku...

corner   corner