logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie o zamówieniu

do 30 000 EURO na wykonanie: „Opracowania warunków technicznych przebudowy ulicy Strażackiej w Wąchocku”, „Opracowania warunków technicznych przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 4760/3 w Wąchocku”, „Dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w związku z przebudową drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid 4760/3 w Wąchocku”, „Opracowania warunków technicznych przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid 1071 w miejscowości Rataje”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1070 w miejscowości Rataje”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi gminnej – ulicy Polnej w Wąchocku”, „Opracowania warunków technicznych na wykonanie remontu drogi gminnej  - ulicy Górnej”

 

ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. Świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I.2)     RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

II.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Opracowanie warunków technicznych przebudowy ulicy Strażackiej w Wąchocku”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 4760/3 w Wąchocku”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid 1071 w miejscowości Rataje”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1070 w miejscowości Rataje”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi gminnej – ulicy Polnej w Wąchocku”, „Opracowanie warunków technicznych na wykonanie remontu drogi gminnej  - ulicy Górnej”, „Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci gazowej w związku z przebudową drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid 4760/3 w Wąchocku”,

II.1.2)   Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.3)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Założenia projektowe:
 • Ulica Strażacka w Wąchocku.

Ulica zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 4861/1

Początek zadania przyjmuje się  od istniejącego włączenia do drogi powiatowej nr 0563 T  - ul. Kolejowa do wyremontowanego odcinka ulicy Strażackiej.

 1. długość przebudowywanego odcinka drogi ok. 43  m
 2. szerokość drogi 3 m
 3. konstrukcja drogi:

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holand kolor grafit o gr. 8 cm

Droga okrawężnikowana opornikami wtopionymi o wymiarach 12x30x100 cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem.

Zjazdy indywidualne: konstrukcja zjazdów taka sama jak konstrukcja drogi.

Zamawiający posiada wymagane uzgodnienia z zarządcami sieci kolidującymi z przebudowywaną ulicą oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 • Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce o nr ewid. 4760/3 w Wąchocku.

Początek zadania przyjmuje się  od istniejącego włączenia do drogi powiatowej nr 0563 T  - ul. Kolejowa do jej połączenia z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 1889/2.

 1. długość przebudowywanego odcinka drogi ok. 30  m
 2. szerokość drogi zmienna.
 3. konstrukcja drogi:

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holand kolor grafit o gr. 8 cm

Droga okrawężnikowana krawężnikami o wymiarach 12x30x100 cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem.

Od strony połączenia z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 1889/2 – krawężniki na płask ułożone na ławie betonowej z oporem.

Zjazdy indywidualne: konstrukcja zjazdów taka sama jak konstrukcja drogi.

Zamawiający posiada wymagane uzgodnienia z zarządcami sieci kolidującymi z przebudowywaną ulicą oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z uwagi na położenie planowanej inwestycji na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 • Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce o nr ewid 1071 w miejscowości Rataje.

Początek zadania przyjmuje się od istniejącego włączenia do drogi powiatowej nr 0581 T – Rataje – Starachowice do skrzyżowania z drogą gminną Rataje w kierunku Powstańców zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 242 i 1072.

 1. długość przebudowywanego odcinka  ok. 160 m
 2. szerokość 4 m
 3. konstrukcja drogi:

-   warstwa odsączająca z piasku o gr 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 mm – 63 mm o gr. 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 mm – 31,5 mm o gr. 8 mm

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 4 cm

Po prawej stronie drogi od strony drogi powiatowej rów odwadniający połączony poprzez projektowany przepust wraz z przyczółkami z istniejącym rowem odwadniającym usytułowanym po lewej stronie drogi.

Po prawej i lewej stronie drogi pobocza o szerokości 0,50 m z kruszywa o gr. 10 cm, oraz zjazdy do posesji umocnione destruktem skropionym emulsją i grysami. Tam gdzie zachodzi konieczność wykonanie przepustów z przyczółkami pod zjazdami indywidualnymi. Zamawiający posiada wymagane uzgodnienia z zarządcami sieci kolidującymi z przebudowywaną drogą.

 • Droga wewnętrzna zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1070 w miejscowości Rataje”.

Początek zadania przyjmuje się od istniejącego włączenia do drogi powiatowej nr 0581 T – Rataje – Starachowice do skrzyżowania z drogą zlokalizowaną na działce o nr ewid. 1015

 1. długość przebudowywanego odcinka  ok. 197 m
 2. szerokość 4 m
 3. konstrukcja drogi:

-   warstwa odsączająca z piasku o gr 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 mm – 63 mm o gr. 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 mm – 31,5 mm o gr. 8 mm

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 4 cm

Po lewej stronie drogi od strony drogi powiatowej rów odwadniający

Po prawej i lewej stronie drogi pobocza o szerokości 0,50 m z kruszywa o gr. 10 cm, oraz zjazdy do posesji umocnione destruktem skropionym emulsją i grysami. Pod zjazdami indywidualnymi tam gdzie zachodzi konieczność wykonanie przepustów z przyczółkami. Zamawiający posiada wymagane uzgodnienia z zarządcami sieci kolidującymi z przebudowywaną drogą.

 • Droga gminna – ulica Polna w Wąchocku

Droga jest zlokalizowana na działce o nr ewid. 768 w Wąchocku.

Droga klasy D.

Początek zadania przyjmuje się od istniejącego włączenia do drogi gminnej – ulicy Tysiąclecia w Wąchocku

 1. długość przebudowywanego odcinka ok. 242 m
 2. szerokość od 3 do 4 m
 3. konstrukcja drogi:

- warstwa podbudowy z mieszanki mineralno – cementowej o gr. 15 cm

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 5 cm

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 4 cm

W celu odprowadzenia wód opadowych po lewej stronie drogi koryta skrzynkowe o wym. 40x40x40 cm (na zjazdach z pokrywami). Po prawej stronie drogi korytka odwadniające o wym. 30x40 cm. Zamawiający posiada wymagane uzgodnienia z zarządcami sieci kolidującymi z przebudowywaną drogą.

 • Drogi gminna  - ulica Górna

Droga jest zlokalizowana na działkach o nr ewid. 1016 i 2/201 w miejscowościach Wąchock i Rataje, przebieg drogi po istniejącym śladzie.

Droga klasy L. Początek zadania przyjmuje się od istniejącego włączenia do drogi powiatowej nr 0581 T – Rataje – Starachowice do wyremontowanego odcinka ulicy Górnej

 1. długość remontowanego odcinka ok. 850 m
 2. szerokość drogi 3,5 m
 3. konstrukcja drogi:
 • przebieg drogi po istniejącym bruku:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 4 cm

 • przebieg drogi po nawierzchni nieulepszonej wykonanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 mm – 63 mm stabilizowanego mechanicznie

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 mm - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 6 cm

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr 4 cm

Wykonawca wykona próbne odwierty w celu określenia stopnia destrukcji istniejącej nawierzchni, co umożliwi zastosowanie odpowiedniej konstrukcji drogi.

Po prawej i lewej stronie drogi pobocza z kruszywa o gr. 10 cm umocnione destruktem skropionym emulsją i grysami. Istniejące rowy odwadniające wyprofilować i odmulić.

 • Sieć gazowa

Przebudowywana  sieć gazowa jest usytuowana na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 4760/3 w Wąchocku.

Długość przebudowywanej sieci gazowej: 42 m, w tym gazociąg 34 m, przyłącza 8 m. Projekt przebudowywanej sieci gazowej należy opracować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach oraz uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasę przebudowywanej sieci gazowej uzgodnić z Gazownią w Starachowicach, a następnie na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez właściwego terenowo starostę. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z Gazownią w Starachowicach.

 1. Opracowanie dokumentacji projektowych  należy sporządzić na aktualnych kopiach map zasadniczych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowych powinno zawierać:

- projekt budowlany 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

- projekt wykonawczy 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

- kosztorys inwestorski, przedmiar robót 2 egz.  w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:

- złożenie wniosków do Starostwa Powiatowego w Starachowicach o zamiarze rozpoczęcia robót w imieniu Zamawiającego.

- projekt winien być sprawdzony przez osoby uprawnione.

- sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.

II.1.4) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2017 r. (złożenie wniosków o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego).

III)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

III.1)  Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także że posiada niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa pozwalające na realizację przedmiotowego  zadania.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku ofertę uzna się za nieważną.

IV PROCEDURA.

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2) ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany warunków umowy poprzez podpisanie stosownych aneksów.

IV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.1)  Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: http://gmina.wachock.sisko.info

Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 5.

IV.2) Termin składania ofert: 31.03.2017 r. godz. 1100, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 10, otwarcie ofert 31.03.2017 r. godz. 1115.

IV.3) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z ofert, które wpłyną w określonym terminie.

IV.4) O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany tylko Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Pozostali Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

IV.5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

V) ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 projekt umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchocka

Jarosław Samela   

Nazwa dokumentu: Opracowania warunków technicznych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 11:57:04
Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 11:57:04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-16 12:21:10

Wersja do wydruku...

corner   corner