logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
plus Rewitalizacja Wąchocka
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wąchock, dnia 20.03.2012 r.
BGK.6220.1.2012
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
 
                Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 
i n f o r m u j ę
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także produkcji materiału p.n. Izoling z wyodrębnionych frakcji odpadowych, na działkach ewid. Nr 5207/9 i 5207/3, położonych w mieście Wąchock, gm. Wąchock, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.
            Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 13.02.2012 r. na wniosek ITC STEEL-CON Sp. z o.o., Al. Solidarności 126/7, 01-195 Warszawa.
            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. 
Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce.
           Organem właściwym do wydania opinii w powyższej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice.
            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacją sprawy, tj. wnioskiem wraz z załącznikami.
Z ww. dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku,                    ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji, pokój Nr 2, w godz. pracy tut. Urzędu 745-1545.
            Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, tj. od dnia 21.03.2012 r. do dnia 10.04.2012 r.,
-    w formie pisemnej – w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój nr 10,
-    ustnie do protokołu – w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji, pokój Nr 2, w godzinach pracy Urzędu 745-1545,
-    e-mailem na adres: sekretariat@wachock.pl
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.
Obwieszczenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. m. Wąchock oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: gmina.wachock.sisco.info
                                                                      

 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-03-20 15:25:42
Data udostępnienia informacji: 2012-03-20 15:25:42
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-20 15:29:19

Wersja do wydruku...

corner   corner