logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: dofinansowanie  prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Wąchock

 1. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie gminy Wąchock na rok 2017: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
 2. Przepisy prawne regulujące przyznanie dotacji:
 1. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.);
 2. art.  250 – 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
 3. uchwała nr XXXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 4. uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 1. Kryteria, jakie musi spełniać zabytek oraz zakres prac, który może zostać sfinansowany ze środków dotacji określa § 2 uchwały nr XXXVII/209/2009 z dnia  30.06.2009 r.
 2. O dotację może się ubiegać:
 1. podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego
 2. podmiot, który posiada pisemne upoważnienie właściciela zabytku do działań prawnych, finansowych i rzeczowych dotyczących wystąpień o dotację celową, zawarcia umów i rozliczenia prac przy obiekcie zabytkowym.

Wzór upoważnienia stanowi załącznik do uchwały nr XXXI/193/2017 z dnia 30.06.2017 r.

 1. Dotacja na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku  może być udzielona do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty. W przypadku kiedy zabytek znajduje się na liście Pomników Historii – do 90% ogółu nakładów na te prace lub roboty.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji opiniują komisje Rady Miejskiej: ds. promocji i ds. budżetu. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia dotacji.
 3. Wymagania formalne: (wzór wniosku oraz załączniki  określa załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/209/2009 z dnia  30.06.2009 r.)  należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pok. 10 (sekretariat) w terminie do dnia 01.08.2017 r.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Załączniki:

 1. Uchwała nr XXXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009 r.;
 2. Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2017 r.

Załączniki do pobrania: 2017-07-18 15:11:08 - Ogłoszenie (562.58 kB)

Nazwa dokumentu: nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Skrócony opis: nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 14:55:08
Data udostępnienia informacji: 2017-07-18 14:55:08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-18 15:12:57

Wersja do wydruku...

corner   corner