logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Skargi i wnioski
   minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI MERCEDES-BENZ VITO Diesel 2.7t

STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

 

Dane pojazdu objętego postępowaniem:

Marka – MERCEDES-BENZ

Model pojazdu – 112 Vito Diesel 2.7t
Nr rejestracyjny – TST 15LK

Rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy do 3,5t
Rodzaj nadwozia – kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 6+2 osobowe
Kolor powłoki – biały 2-warstwowy typu uni
Nr identyfikacyjny (VIN) – VSA63819413201019
Rok produkcji – 1999
Data pierwszej rejestracji – 23.07.1999  (w Polsce  01.06.2006)
Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym
Rodzaj skrzyni biegów – manualna
Pojemność/moc silnika– 2151 ccm/90 kW (122 KM)
Liczba cylindrów / układ cylindrów  – 4 / rzędowy
Wskazanie drogomierza – 427047 km

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku Panem Markiem Pająkiem pod nr telefonu: (041) 27-36-130 w terminie od 12.12.2017 r. do 15.12.2017 r.

Cena wywoławcza pojazdu wynosi brutto 1.200,00 złotych w tym 23% podatku Vat (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2017 roku w o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 pokój Nr 10.

Warunki udziału w przetargu:

1. Oferta pod rygorem nieważności musi być złożona na piśmie w zamkniętych kopertach, zaadresowana na Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu MERCEDES VITO – nie otwierać przed dniem 19 grudnia 2017 roku godz. 11.30”, w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku, do godziny 11.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock pokój nr 10, liczy się data wpływu oferty do tut. urzędu. Oferty przesłane pocztą lub przesyłką kurierską muszą wpłynąć do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku najpóźniej dnia 19 grudnia 2017 roku do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w przetargu.

2. Oferta winna zawierać (załącznik Nr 2):

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dokładny adres, miejsce zamieszkania (siedziba), numer telefonu kontaktowego,

2))  numer PESEL, w przypadku firm numer NIP i REGON,

3)  datę sporządzenia oferty,

4)  oferowaną cenę,

5)  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi   odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

6)  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,

7) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku przedsiębiorcy należy dołączyć informację o wpisie do CEiDG.

3. Jedynym kryterium przetargu jest cena. Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

4. Wadium nie obowiązuje.

5. Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

6. W przypadku gdy uczestnicy zaoferują taką samą najwyższą cenę – Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając termin licytacji.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, o terminie Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego.

8. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego przed podpisaniem umowy sprzedaży.

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

10. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi Kupujący.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI MERCEDES-BENZ VITO Diesel 2.7t
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 12:11:22
Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 12:11:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-11 12:28:00

Wersja do wydruku...

corner   corner