logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 05.01.2018 r.

BGK.7031.1.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro p.n.: „Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w 2018 r.”

1. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres rzeczowy usługi będącej przedmiotem zamówienia obejmuje:

  • ustawienie 2 szt. pojemników o poj. 1,1 m3 w m. Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, ustawienie 2 szt. kontenerów KP-7 – 1 szt. w m. Wąchock, ul. Błonie 24 oraz 1 szt. w m. Wąchock, ul. Kościelna 10 - pojemniki udostępni Wykonawca w cenie odbioru odpadów,
  • odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 m3 zlokalizowanych w m. Wąchock, ul. Błonie 24 oraz Wąchock, ul. Kościelna 10 - w ilości średnio 3 kontenery w miesiącu,
  • odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników PE 1,1 m3, zlokalizowanych w m. Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 - w ilości średnio 4 pojemniki w miesiącu,
  • w przypadku dodatkowych potrzeb Zamawiającego dot. odbioru odpadów, Wykonawca udostępni pojemniki w cenie odbioru odpadów oraz ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

2. Odbiór odpadów będzie następował na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.

3. Szacuje się, że łączna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia wyniesie ok. 310 m3.

3.  Wykonawca obowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych usług.

5. Termin zakończenia realizacji usług: do dnia 31.12.2018 r.

6.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

7. Rozliczenie za realizację usług następować będzie w cyklach miesięcznych, w oparciu o ilość faktycznie odebranych odpadów w m3. Należność za wykonanie usługi płatna będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

8.  Oferta powinna zawierać cenę netto za odbiór 1 m3 odpadów, określenie stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.

9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 15.01.2018 r. godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.01.2018 r., o godz. 1015, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.

11. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: Anna Gębura - Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. (41) 27 36 132.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w 2018 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 13:48:06
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 13:48:06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 13:54:25

Wersja do wydruku...

corner   corner