logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   minus Rok 2003
      minus Uchwała Nr XI/66/2003
      minus Uchwała Nr XI/65/2003
      minus Uchwała Nr XI/64/2003
      minus Uchwała Nr XI/63/2003
      minus Uchwała Nr XI/62/2003
      minus Uchwała Nr XI/60/2003
      minus Uchwała Nr X/59/2003
      minus Uchwała Nr X/58/2003
      minus Uchwała Nr X/57/2003
      minus Uchwała Nr X/56/2003
      minus Uchwała Nr X/55/2003
      minus Uchwała Nr IX/53/2003
      minus Uchwała Nr IX/52/2003
      minus Uchwała Nr IX/51/2003
      minus Uchwała Nr IX/50/2003
      minus Uchwała Nr VIII/48/2003
      minus Uchwała Nr VIII/46/2003
      minus Uchwała Nr VII/45/2003
      minus Uchwała Nr VII/44/2003
      minus Uchwała Nr VII/43/2003
      minus Uchwała Nr VII/42/2003
      minus Uchwała Nr VII/41/2003
      minus Uchwała Nr VII/40/2003
      minus Uchwała Nr VII/39/2003
      minus Uchwała Nr VII/38/2003
      minus Uchwała Nr VII/37/2003
      minus Uchwała Nr VI/36/2003
      minus Uchwała Nr VI/35/2003
      minus Uchwała Nr VI/34/2003
      minus Uchwała Nr VI/33/2003
      minus Uchwała Nr V/31/2003
      minus Uchwała Nr V/30/2003
      minus Uchwała Nr V/29/2003
      minus Uchwała Nr V/28/2003
      minus Uchwała Nr V/27/2003
      minus Uchwała Nr V/26/2003
      minus Uchwała Nr V/25/2003
      minus Uchwała Nr V/24/2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 06.04.2018 r.

BGK.7021.2.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości poniżej

30 000 euro tj. wykonanie usługi p.n.
„Kontrola stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych
na terenie Gminy Wąchock”

 

I. Zamawiający:

     Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, NIP 664-19-85-659.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zgodnie z wykazem:

1)  Plac zabaw – Wąchock, ul. Kolejowa park sportowo-wypoczynkowy przy rzece Kamiennej (huśtawka wahadłowa – 3 szt., zestaw zabawowy TUJA, piaskownica ze sklejki, zastaw zabawowy TOMEK, huśtawka sprężynowa KIWAK – 2 szt., wieża z siatki linowej, ścianka wspinaczkowa).

2) Skatepark - Wąchock, ul. Kolejowa park sportowo-wypoczynkowy przy rzece Kamiennej (bowl ze schodami i grindboxami, urządzenia – quarter pipe, bank ramp, funbox ze schodami i poręczą, funbox z piramidą, ze schodami i poręczą, platforma z minirampą i quarterem).

3)  Plac zabaw – WDK Marcinków 39A (zestaw zabawowy Wisus 1, sprężynowiec Motor, huśtawka Fela 4).

4)  Plac zabaw – WDK Rataje 107 (zestaw nr 7 Frajda na kotwach, piaskownica, drążek podwójny na kotwach, poręcze gimnastyczne na kotwach, ławko-stół do gier, huśtawka podwójna wahadłowa na kotwach, bujak motorek, bujak huśtawka).

5)  Plac zabaw – plac szkolny Wielka Wieś 354 (sprężynowiec Motor, karuzela Hyzio, stojak na rowery 5 stanowisk - 2 szt., zestaw Wisus na kotwach, drabinka skośna na kotwach, huśtawka Fela na kotwach).

6)  Siłownia – Wąchock, ul. Kolejowa park sportowo-wypoczynkowy przy rzece Kamiennej (orbitek eliptyczny THJ-D11, wioślarz THJ-D23, rower THJ-D06, surfer - wahadło THJ-D03, prasa nożna THJ-D05, wyciskanie siedząc THJ-D01, piechur/biegacz THJ-D04, twister/steper THJ-D21, jeździec THJ-D15, masażer z siedzącym twisterem THJ-D20).

7)  Siłownia – WDK Marcinków 39A (orbitek eliptyczny THJ-B04, piechur THJ-B11, rower THJ-B28, wyciskanie siedząc THJ-B01).

8)  Siłownia – WDK Rataje 107 (orbitek eliptyczny THJ-B04, piechur THJ-B11, rower THJ-B28, wyciskanie siedząc THJ-B01).

9) Siłownia – WDK Wielka Wieś 388 (piechur/biegacz + jeździec THJ-D04 + THJ-D15, orbitrek + wioślarz THJ-D11 + THJ-D23, prasa nożna + rower THJ-D05 + THJ-D06, wahadło + stepper THJ-D03 + THJ-D21S, wyciskanie siedząc + wyciąg górny THJ-D01+ THJ-D02).

2.  Kontrola musi być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), bez ograniczeń, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

3.  Kontrola musi być przeprowadzona w sposób zgodny z wymaganiami norm z grupy PN-EN 1176 dot. wyposażenia placów zabaw i nawierzchni, PN-EN 16630 dot. wyposażenia siłowni plenerowych oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

4. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szczegółową kontrolę ww. obiektów oraz sporządzić dokumentację z przeprowadzonych kontroli.

5.  Wykonawca sporządzi dla każdego z obiektów osobno, szczegółowy protokół z kontroli podpisany m.in. przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, które przeprowadziły ww. kontrole, wraz z dokumentacją fotograficzną, który będzie zawierał co najmniej:

5.1. opis wyposażenia i stanu technicznego obiektu i poszczególnych urządzeń, m.in. ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów i nawierzchni, śladów rozkładu i/lub korozji oraz możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa, która będzie podstawą do dopuszczenia do użytku lub likwidacji urządzeń stanowiących niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia użytkowników),

5.2. opis stwierdzonych usterek i prac koniecznych do wykonania - zalecenia pokontrolne,

5.3. stwierdzenie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do użytkowania,

5.4. załącznik do protokołu – dokumentacja fotograficzna obiektu i stwierdzonych usterek.

6. Całkowita odpowiedzialność za potwierdzony stan techniczny urządzeń zabawowo-sportowych, jak również wynikłe z tego tytułu szkody (również zaistniałe wypadki) spoczywa na Wykonawcy.

7. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

 

III. Wymagania Zamawiającego:

1.  Oferta powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia, cena łączna podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

2. Termin związania ofertą – 30 dni.

3. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

6. Zamawiający wymaga, aby przez podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił kopie dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę, tj.:

     a) kopię aktualnej polisy OC deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z rozszerzeniem o OC kontraktowe na łączną kwotę minimalną nie mniejszą niż podwójna wartość zadania wyceniona przez Wykonawcę.

     b) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, które będą przeprowadzały ocenę stanu technicznego ww. obiektów, uprawnień budowlanych, bez ograniczeń, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kopie zaświadczeń o przynależności ww. osób do izby zawodowej.

7.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

8.  Oferty niekompletne, nieczytelne, częściowe lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie bip Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania (w formie pisemnej) oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji.

 

IV. Wymagane dokumenty (składane wraz z ofertą):

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji                                 i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3.  Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność                       z oryginałem” przez notariusza).

 

V. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert:

1.  Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na wykonanie usługi p.n. „Kontrola stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wąchock” – Nie otwierać do dnia 18.04.2018 r. do godz. 1015”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 18.04.2018 r. do godz. 1000.

2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 18.04.2018 r. o godz. 1015, w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 2.

 

VI. Osoby do kontaktu w powyższej sprawie ze strony Zamawiającego:

Jacek Lankof – Kierownik Ref. BGK UMiG w Wąchocku, tel. 41/ 27 36 134.

Anna Gębura – Inspektor ds. gospodarki komunalnej UMiG w Wąchocku, tel. 41/ 27 36 132.

Nazwa dokumentu: Kontrola stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 12:41:18
Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 12:41:18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 13:02:26

Wersja do wydruku...

corner   corner