logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   minus Rok 2004
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2004 r.
         minus Uchwała Nr XVII / 100 / 2004
         minus Uchwała XVII/101/2004
         minus Uchwała Nr XVII/102/2004
         minus Uchwała Nr XVII/103/2004
         minus Uchwała Nr XVII/104/2004
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 marca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 lipca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 sieprnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 12 listopada 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2004 r.
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AOgłoszenie nr 549102-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

Gmina Wąchock: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadnia inwestycyjnego pn. „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock”, z podziałem na części: Część I: „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie”, Część II „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”, Część III: „Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, krajowy numer identyfikacyjny 54872600000, ul. ul. Wielkowiejska  1 , 27215   Wąchock, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 27 36 130, e-mail krzysztof.mazurkiewicz@wachock.pl, faks 041 27 36 159.
Adres strony internetowej (URL): gmina.wachock.sisco.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
gmina.wachock.sisco.info

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
gmina.wachock.sisco.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, sekretariat pokój Nr 10 lub przesłać pocztą na adres
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadnia inwestycyjnego pn. „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock”, z podziałem na części: Część I: „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie”, Część II „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”, Część III: „Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”
Numer referencyjny: BGK.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Na boisku wielofunkcyjnym wyodrębnione zostaną: boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę oraz boisko do gry w tenisa. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sportowe, tj. stojaki do koszykówki i wielofunkcyjne słupki do siatkówki i tenisa. Część II – przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Na boisku wielofunkcyjnym wyodrębnione zostaną: boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę oraz boisko do gry w tenisa. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sportowe, tj. stojaki do koszykówki i wielofunkcyjne słupki do siatkówki i tenisa. Część III – Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej o wym. ok. 8 x 16 m i szatni dla chłopców o wym. ok. 2,5 x 5,8 m w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku przy ul. Kościelnej 10, polegające na: wymianie stolarki okiennej, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu oraz malowaniu linii pola gry, malowaniu ścian i sufitów, wymianie grzejników, wymianie osłon grzejnikowych, wymianie oświetlenia sali gimnastycznej, remoncie posadzki w pomieszczeniu szatni chłopców, dostawie i montażu wyposażenia.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212221-1
45400000-1
45453000-7
45331000-6
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 426000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-24

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia I i II części najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 roku, termin zakończenia III części najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2018 roku
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki, muszą posiadać zdolności techniczne oraz zawodowe, tj.: 1) Część I „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie”: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego, spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego, w zakres której wchodzi wykonanie nawierzchni poliuretanowej, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto), wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania; b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą, uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia; 2) Część II „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego, spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego, w zakres której wchodzi wykonanie nawierzchni poliuretanowej, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto), wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania; b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą, uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia; 3) Część III „Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku w Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego, spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej zawierającej w swoim zakresie wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku, których wartość wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (brutto), wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania; b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował: - co najmniej jedną osobą, uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, - co najmniej jedną osobą, uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej, oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osób, a które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane, przewidziane w tym zamówieniu. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa wyżej. Podstawy dotyczące wykluczenia, wskazane w niniejszej SIWZ, każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), oraz w trakcie procedury badania i oceny ofert. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w części SIWZ odnoszącej się do wymaganych warunków udziału. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu „OFERTA” dokładnie wskazać dane (nazwa firmy, adres) wszystkich Wykonawców. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy pzp). Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana na zasadzie spełnia/niespełna.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. W sytuacji gdy zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca, który ją złożył zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia. 2) Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualne na dzień złożenia nw. oświadczenia i dokumenty: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. d) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia, żąda złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 3) lit. a) - c) SIWZ, dotyczących tych podmiotów. e) Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 3) SIWZ lit. a) - c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 3) lit. e) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zastąpione dokumenty winny być wystawione odpowiednio jak w rozdziale VII pkt 3) lit. e) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – sporządzonego wg załącznika - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać roboty budowlane potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdziale VI SIWZ, tj: a) Część I „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie”: wymagane jest wskazanie wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego, w zakres której wchodzi wykonanie nawierzchni poliuretanowej, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto), b) Część II „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”: wymagane jest wskazanie wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie boiska sportowego, w zakres której wchodzi wykonanie nawierzchni poliuretanowej, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto), c) Część III „Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku w Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”: wymagane jest wskazanie wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty budowlanej zawierającej w swoim zakresie wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku, których wartość wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (brutto). Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – WYKAZ OSÓB. Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać osoby w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdziale VI SIWZ, tj: a) Część I „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie”: wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, b) Część II „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”: wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, c) Część III „Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku w Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku: wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie: - co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, oraz - co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca podaje te informacje w oświadczeniu znajdującym się w formularzu „OFERTA”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta na część I, II i III powinna zawierać co najmniej:1) wypełniony i podpisany formularz OFERTA – załącznik Nr 1, 2) kosztorys ofertowy, 3) wypełnione i podpisane formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), 5) dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z niżej opisanym pkt 15 „oferta wspólna”), 6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 7 (tylko jeśli dotyczy), 7) potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem IX SIWZ „wymagania dotyczące wadium”).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (tylko przelewem na niżej wymienione konto bankowe Zamawiającego), poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium na część I w wysokości: 3.500,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu – przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Wąchocku nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006 tytułem: WADIUM na przetarg Część I „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, z dopiskiem WADIUM na przetarg Część I „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie”, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Oryginał może być również załączony do składanej oferty. Wadium na część II w wysokości: 3.000,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu – przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Wąchocku nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006 tytułem: WADIUM na przetarg Część II „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, z dopiskiem WADIUM na przetarg Część II „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Oryginał może być również załączony do składanej oferty. Wadium na część III w wysokości: 2.500,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu – przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Wąchocku nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006 tytułem: WADIUM na przetarg Część III „Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, z dopiskiem WADIUM na przetarg Część III „Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Oryginał może być również załączony do składanej oferty. W przypadku, gdy Wykonawca składa oferty na wiele części zamówienia, wadium należy wnieść osobno na poszczególne części zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach: 1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, niezależnych od stron umowy, b)konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, c) konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia podstawowego w określonym terminie umownym, d) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, w określonym terminie umownym, e) wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, f) wystąpienia tzw. „siły wyższej”, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, g) jeżeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną, h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, i) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony umowy ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt. 1 musi zostać wpisane do dziennika budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy. 2) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikającego z rozliczenia kosztorysowego robót o wartość przekraczającą 5% wartości umowy, c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, d) jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie części robót. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie części robót, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy, e) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz związanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić będzie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, Zamawiającego i inspektora nadzoru, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części przedmiotu umowy jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowią zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana danych rejestrowych, zmiany osób reprezentujących Strony, zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym takim przypadku Strony mają obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. Powyższe zmiany dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu „siły wyższej”, to mają one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 4 ust. 5 i § 5 ust. 2 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% oferowanej ceny brutto zawartej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Wąchocku nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, z podaniem tytułu wpłaty: a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Część I „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie”, b) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Część II „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”, c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Część III „Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”. Potwierdzenie przelewu (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę, Zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądzu, należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku pokój nr 10, przed podpisaniem umowy. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno m.in. wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający ustala kwotę, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30 % wysokości zabezpieczenia, pozostała zaś kwota w wysokości 70% zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenia należytego umowy zostały opisane w załączniku Nr 8 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Część I: „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Na boisku wielofunkcyjnym wyodrębnione zostaną: boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę oraz boisko do gry w tenisa. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sportowe, tj. stojaki do koszykówki i wielofunkcyjne słupki do siatkówki i tenisa. Zestawienie powierzchni - istniejące boisko asfaltowe 12,30 x 28,30 m - 348,09 m2, - projektowane boisko wielofunkcyjne 15,50 x 28,50m - 441,75 m2 Nawierzchnia i podbudowa boiska wielofunkcyjnego: Projektuje się nową nawierzchnię istniejącego boiska wielofunkcyjnego jako bezpieczną, syntetyczną poliuretanową, na bazie granulatów EPDM, wykonaną na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Przed przystąpieniem do wykonywania syntetycznej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego należy powiększyć wymiary istniejącego boiska z 12,30 x 28,30 m do 15,50 x 28,50. Istniejącą nawierzchnię asfaltową należy sfrezować, oczyścić i zagruntować środkiem dedykowanym do gruntowania nawierzchni asfaltowych. Miejsca spękań i ubytków uzupełnić masą mieszanki żwiru i granulatu gumowego spojonej poliuretanem, nanoszonej ręcznie. W pasach poszerzenia boiska należy wykonać następujące warstwy konstrukcyjne podbudowy: geowłóknina separacyjno-filtracyjna, piasek zagęszczony 15 cm, kruszywo kamienne – frakcji 32-63 mm, grubość warstwy 15 cm, kruszywo kamienne – frakcji 5-31,5 mm, grubość warstwy 8,0 cm, miał kamienny - frakcji 1-5 mm, grubość warstwy 3 cm. Na całym obwodzie boiska nowe obrzeża 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15; fundamenty z betonu B20 pod słupki wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa oraz stojaki do koszykówki z osadzonymi tulejami. Na wyrównanym, oczyszczonym i zagruntowanym podłożu asfaltowym oraz na poszerzeniach o podbudowie kamiennej należy wykonać następujące warstwy nawierzchni syntetycznej: podkład elastyczny ET mineralno-syntetyczny gr. min. 3,7 cm przepuszczalny dla wody, nawierzchnia poliuretanowa EPDM, jednowarstwowa gr. min. 1,3 cm, w kolorze ceglastym. UWAGA: Nawierzchnia boiska powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. Nawierzchnia musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH. Linie boisk należy malować farbą elastyczną poliuretanową na gotowej nawierzchni. Wyposażenie 1. Dwa stojaki do koszykówki: Konstrukcja dwusłupowa, ze słupów stalowych i wysięgnika, wykonanych z rury stalowej o śr. ok. 130 x 4 mm, łączona poprzez stalowe kołnierze za pomocą śrub. Elementy stalowe stojaka ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Tablica do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm, wykonana z płyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, w ramie stalowej ocynkowanej ogniowo. Obręcz wzmocniona stalowa ocynkowana z siatką stalową łańcuchową. Konstrukcja z mechanizmem do regulacji wysokości kosza, słupy mocowane w tulejach stalowych osadzonych w podłożu boiska wraz z deklami maskującymi (dekle powleczone nawierzchnią syntetyczną). 2. Komplet słupków demontowanych, wielofunkcyjnych do siatkówki i tenisa: Słupki uniwersalne stalowe z napinaczem śrubowym do siatkówki i tenisa – 2 szt., z rur stalowych o śr. min. 75 x 3,5 mm, lakierowanych proszkowo z regulacją wysokości siatki. Słupki bez odciągów, przystosowane do boisk zewnętrznych z osłonami ochronnymi. Siatka w kolorze czarnym, całosezonowa, bezwęzłowa Ø 4 mm z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, z antenką. Mocowanie słupków w tulejach osadzonych w podłożu (które po wyjęciu przykrywane są deklami – dekle powleczone nawierzchnią syntetyczną). UWAGA: wszystkie elementy wyposażenia boisk powinny posiadać właściwe, wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania. Chodnik: Chodnik szerokości 1,5 na odcinku 14 m należy wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm. Obrzeża betonowe 8x30 cm w kolorze szarym. Roboty terenowe towarzyszące: Teren naruszony podczas przebudowy boiska oraz przylegający do chodnika splantować, nawieźć ziemię urodzajną gr. 5 cm i obsiać trawą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212200-8, 45212221-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 162000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część II – „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Na boisku wielofunkcyjnym wyodrębnione zostaną: boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę oraz boisko do gry w tenisa. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sportowe, tj. stojaki do koszykówki i wielofunkcyjne słupki do siatkówki i tenisa. Zestawienie powierzchni - projektowane boisko wielofunkcyjne 15,50 x 28,50m - 441,75 m2. Nawierzchnia i podbudowa boiska wielofunkcyjnego: Na istniejącym boisku o nawierzchni asfaltowej projektuje się nową nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego jako bezpieczną, syntetyczną poliuretanową, na bazie granulatów EPDM. Istniejącą nawierzchnię asfaltową należy sfrezować, oczyścić i zagruntować środkiem dedykowanym do gruntowania nawierzchni asfaltowych. Miejsca spękań i ubytków uzupełnić masą mieszanki żwiru i granulatu gumowego spojonej poliuretanem i nanoszonej ręcznie. Na całym obwodzie boiska nowe obrzeża 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15; fundamenty z betonu B20 pod słupki wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa oraz stojaki do koszykówki z osadzonymi tulejami. Na wyrównanym, oczyszczonym i zagruntowanym podłożu asfaltowym należy wykonać następujące warstwy nawierzchni syntetycznej boiska: podkład elastyczny ET mineralno-syntetyczny gr. min. 3,7 cm przepuszczalny dla wody, nawierzchnia poliuretanowa EPDM, jednowarstwowa gr. min. 1,3 cm , w kolorze ceglastym. UWAGA: nawierzchnia boiska powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. Nawierzchnia musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH. Linie boiska należy malować farbą elastyczną poliuretanową na gotowej nawierzchni. Wyposażenie:1. Dwa stojaki do koszykówki: Konstrukcja dwusłupowa, ze słupów stalowych i wysięgnika, wykonanych z rury stalowej o śr. ok. 130 x 4 mm, łączona poprzez stalowe kołnierze za pomocą śrub. Elementy stalowe stojaka ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Tablica do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm, wykonana z płyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, w ramie stalowej ocynkowanej ogniowo. Obręcz wzmocniona stalowa ocynkowana z siatką stalową łańcuchową. Konstrukcja z mechanizmem do regulacji wysokości kosza, słupy mocowane w tulejach stalowych osadzonych w podłożu boiska wraz z deklami maskującymi (dekle powleczone nawierzchnią syntetyczną). 2. Komplet słupków demontowanych, wielofunkcyjnych do siatkówki i tenisa: Słupki uniwersalne stalowe z napinaczem śrubowym do siatkówki i tenisa – 2 szt., z rur stalowych o śr. min. 75 x 3,5 mm, lakierowanych proszkowo z regulacją wysokości siatki. Słupki bez odciągów, przystosowane do boisk zewnętrznych z osłonami ochronnymi. Siatka w kolorze czarnym, całosezonowa, bezwęzłowa Ø 4 mm z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, z antenką. Mocowanie słupków w tulejach osadzonych w podłożu (które po wyjęciu przykrywane są deklami – dekle powleczone nawierzchnią syntetyczną). UWAGA: wszystkie elementy wyposażenia boisk powinny posiadać właściwe, wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania. Roboty terenowe towarzyszące: Teren naruszony podczas przebudowy boiska oraz przylegający do chodnika splantować, nawieźć ziemię urodzajną gr. 5 cm i obsiać trawą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212200-8, 45212221-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 143000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Część III – Roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej o wym. ok. 8 x 16 m i szatni dla chłopców o wym. ok. 2,5 x 5,8 m w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku przy ul. Kościelnej 10, polegające na: wymianie stolarki okiennej, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu oraz malowaniu linii pola gry, malowaniu ścian i sufitów, wymianie grzejników, wymianie osłon grzejnikowych, wymianie oświetlenia sali gimnastycznej, remoncie posadzki w pomieszczeniu szatni chłopców, dostawie i montażu wyposażenia. Roboty demontażowe: Przed przystąpieniem do robót remontowych należy zdemontować: kraty zewnętrzne, stolarkę okienną, grzejniki stalowe wraz z osłonami, drabinki gimnastyczne, tablice do koszykówki, zestaw do siatkówki, oprawy oświetleniowe, włączniki i gniazda wtyczkowe oraz drewnianą posadzkę w pomieszczeniu szatni chłopców. Wymiana stolarki okiennej: Nowe okna PCV – uchylno-rozwierne, profile pięcio lub sześciokomorowe w kolorze białym, wzmocnione kształtownikiem stalowym, okucia antywyważeniowe; współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw max. 1,1 W/m2K; okna z szybą zwykłą, ciepłe ramy. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane o wydajności 20-50 m3/h montowane w górnych profilach skrzydeł otwieranych, od strony zewnętrznej osłonięte okapnikami, po jednym na każde okno. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,55 powlekanej w kolorze brązowym. Istniejące parapety wewnętrzne lastrykowe umyć i zakonserwować. Posadzka sali gimnastycznej: Istniejącą posadzkę sali gimnastycznej z klepki parkietowej należy wycyklinować i polakierować. Na założony zakres prac składają się następujące roboty: demontaż i ponowny montaż wyposażenia, itp., zabezpieczenie folią grzejników, stolarki, itp., miejscowa naprawa parkietu, mechaniczne cyklinowanie parkietu - minimum 2 razy, szpachlowanie parkietu, lakierowanie trzykrotne parkietu (lakier systemowy do obiektów sportowych o podwyższonej odporności na ścieranie i właściwościach antypoślizgowych) malowanie linii pól gry. UWAGA: Użyte farby i lakiery muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Malowanie wewnętrzne ścian i sufitu: Powierzchnie ścian i sufitów przed malowaniem należy umyć, oczyścić i uzupełnić ubytki. Istniejące powłoki malarskie olejne lamperii usunąć. Całość ścian i sufit należy dwukrotnie szpachlować gładzią gipsową. Ściany i sufit zagruntować, a następnie malować dwukrotnie farbami emulsyjno- akrylowymi, zmywalnymi, w kolorze beżowym jasnym RAL 1015. Na ścianach do wysokości 2,50 m należy wykonać lamperie malowane farbami olejnymi matowymi w kolorze beżowym RAL 1001. Wymiana grzejników: Istniejące grzejniki stalowe należy wymienić na nowe dwupłytowe (6 szt.), stalowe z zasileniem bocznym C22 o wymiarach 600 x 900 mm – o mocy ok. 1500 W. Na każdym grzejniku na zasileniu należy zamontować zawór termostatyczny z głowicą, a na powrocie zawór odcinający ø 15 mm. Istniejący rurarz instalacji centralnego ogrzewania należy oczyścić i pomalować jednokrotnie farbą olejną w kolorze beżowym. Wymiana osłon grzejnikowych: Istniejące osłony grzejnikowe należy wymienić na nowe, z drewnianych krawędziaków i listew mocowanych do ścian kołkami stalowymi. Powierzchnie drewniane osłon pomalować farbą do drewna, transparentną w kolorze jasny beż. Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej: Istniejące oprawy oświetleniowe świetlówkowe zdemontować. Jako nowe oświetlenie sali gimnastycznej przewidziano oprawy energooszczędne typu LED montowane do sufitu. Należy wykonać nową instalację zasilającą do opraw oraz gniazd wtykowych. 1. Zasilanie - remontowane instalacje zasilane będą z istniejącej rozdzielnicy głównej RG budynku za pomocą linii zasilającej typu YKXS 5x10 i projektowanej rozdzielnicy TB. 2. Instalacje elektryczne - salę gimnastyczną należy oświetlić za pomocą 10 szt. opraw LED 8800 lm. Obwody oświetleniowe zasilić przewodami 3x1,5 mm2, a obwody gniazd - przewodami YDY 3x2,5 mm2. Instalacje zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo- i różnicowoprądowymi umieszczonymi w rozdzielnicy TB podtynkowej o rozmiarze 3x12 modułów, z drzwiami metalowymi wyposażonymi w zamek. Remont posadzki w pomieszczeniu szatni chłopców: W pomieszczeniu szatni chłopców należy rozebrać istniejącą posadzkę. Na istniejącym podłożu betonowym należy wykonać: izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej PE, izolację termiczną z płyt styropianowych EPS 100 038 gr. 6 cm, warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej gr. 5 cm, warstwę wyrównującą i wygładzającą z zaprawy samopoziomującej gr. 1 cm. Na zagruntowanym podłożu wykonać posadzkę z wykładziny rulonowej PCV homogenicznej gr. 2 mm o antypoślizgowości min. R9, zgrzewanej; cokoliki wywinięte na ściany 10 cm. Po robotach posadzkarskich ściany pomieszczenia oczyścić i pomalować. Dostawa i montaż wyposażenia: 1. Dostawa i montaż piłkochwytów osłaniających okna - siatka polipropylenowa PE bezwęzłowa o gr. sznurka 4 mm; oczka 10 x 10 cm; kolor beżowy. Siatki montować na linkach napinających stalowych powlekanych ø 6 mm; naciąg za pośrednictwem śrub rzymskich mocowanych do ścian szczytowych. Wymiary siatki 3,50 x 14,50 m. 2. Dostawa i montaż tablic do koszykówki. 2.1. Tablice główne - 2 tablice do koszykówki o wym. 105 x 180 cm, z płyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, wraz z konstrukcją stalową do montażu naściennego z możliwością regulacji wysokości. Obręcz wzmocniona stalowa z siatką. 2.2. Tablice boczne - 2 tablice do koszykówki o wym. 105 x 180 cm, z płyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, wraz z konstrukcją stalową do montażu naściennego. Obręcz wzmocniona stalowa z siatką. 3. Dostawa ławek gimnastycznych – 6 szt. dł. 2,0 m; ławki z drewna iglastego, nogi drewniane posiadające stopki z gumy niebrudzącej podłoża. Kształtowniki usztywniające łączące elementy ławki stalowe – ocynkowane. Ławki wyposażone w dodatkowy zaczep umożliwiający zawieszenie na drabince lub skrzyni gimnastycznej. Ławki spełniają wymogi normy PN-N-97063. 4. Dostawa piłek do siatkówki – 5 szt., rozmiar 5, obw. 65-67 cm, waga 260 – 280 g. 5. Dostawa piłek do koszykówki – 5 szt., rozmiar uniwersalny. UWAGA: wszystkie elementy wyposażenia sali gimnastycznej powinny posiadać właściwe, wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45453000-7, 45331000-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 121000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Nazwa dokumentu: Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock”, z podziałem na 3 części.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-23 13:25:47
Data udostępnienia informacji: 2018-04-23 13:25:47
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-23 13:45:45

Wersja do wydruku...

corner   corner