logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   minus Rok 2004
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2004 r.
         minus Uchwała Nr XVII / 100 / 2004
         minus Uchwała XVII/101/2004
         minus Uchwała Nr XVII/102/2004
         minus Uchwała Nr XVII/103/2004
         minus Uchwała Nr XVII/104/2004
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 marca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 lipca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 sieprnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 12 listopada 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2004 r.
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 09.05.2018 r.

 

BGK.6840.1.2018

 

WYKONAWCY

 

Zapytanie ofertowe na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 EURO

 

            Gmina Wąchock zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację usługi w przedmiocie sporządzenia wycen określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Wąchock, stanowiących własność Gminy Wąchock.

Przedmiot wyceny stanowią:

1) część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock, stanowiącej własność Gminy Wąchock,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 3228/1 o pow. 0,3239 ha, na którą Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą kw nr KI1H/00015815/7,

    – cel wyceny: ustalenie ceny nieruchomości do sprzedaży prawa własności w drodze bezprzetargowej,

2) część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock, stanowiącej własność Gminy Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 5238/1 o pow. 0,7624 ha, na którą Wydział Ksiąg Wieczystych w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą kw nr KI1H/00015815/7,

- cel wyceny: ustalenie ceny nieruchomości do sprzedaży prawa własności w drodze bezprzetargowej,

3) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wąchock, stanowiąca własność Gminy Wąchock, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 5238/3 o pow. 0,1793 ha, na którą Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą kw nr KI1H/00015815/7,

    – cel wyceny: ustalenie ceny nieruchomości do sprzedaży prawa własności w drodze bezprzetargowej.

Zakres czynności do wykonania:

1) określenie wartości każdej z nieruchomości oddzielnie (w jednym operacie jedna nieruchomość),

2) wykonanie operatów szacunkowych w formie pisemnej w ilości po 1 egzemplarzu dla każdej nieruchomości,

3) dostarczenie operatów do siedziby Zamawiającego.

Cenę oferty stanowi kwota wynagrodzenia za usługę polegającą na sporządzeniu trzech operatów szacunkowych, zawierająca podatek od towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty składające się na realizację usługi.     

Pisemną ofertę w zamkniętych kopertach należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 17 maja 2018 roku do godz. 9.00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku. ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 z dopiskiem „Oferta na sporządzenie wycen nieruchomości” (liczy się data wpływu oferty do tut. Urzędu tj. do dnia 17 maja 2018 roku do godz. 9.00). Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój nr 2.

Oferta powinna zawierać:

- cenę oferty brutto za sporządzenie wycen wymienionych wyżej nieruchomości,

- termin realizacji usługi – do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Załączniki do składanej oferty:

- kserokopia aktualnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

- kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie pokój Nr 2 lub telefonicznie (041)27-36-132, natomiast zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej gmina.wachock.sisco.info  w zakładce  „przetargi”.         

 

Załączniki:  

1) wzór oferty

2) projekt umowy

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe na realizację usługi w przedmiocie sporządzenia wycen określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 12:31:43
Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 12:31:43
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-10 13:02:53

Wersja do wydruku...

corner   corner