logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wąchock: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i OchotniczejStraży Pożarnej  w miejscowości Marcinków
Numer ogłoszenia w BZP: 20308 – 2010 z dnia 25.01.2010 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 410300 – 2009 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock,                woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:  1. remont instalacji elektrycznej, 2. remont sceny na sali widowiskowej, 3. docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi systemową metodą lekko-mokrą, 4. wymianę pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich, 5. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 6. remont sanitariatów, 7. wymianę posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych, 8. remont schodów zewnętrznych, 9. wyposażenie obiektu. Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, którą należy dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót. Ponadto Wykonawca zapewni wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz odbiór kominiarski. Sposób przeprowadzenia prac związanych  z usunięciem pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - pismo Starosty Starachowickiego z dnia 27.03.2009 r. znak BK.I.7352-2-8/09. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Sposób korzystania i rozliczenia za zużytą w trakcie robót energię elektryczną i wodę, Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z administratorem obiektu.                                                                                             
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 37.40.00.00-2, 39.10.00.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 327949.73 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 OŚ 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej DZIAŁANIE 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2010 r.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe MTM II s.c. M. Wysocki, A. Ochyński, ul. Rzemieślnicza 1, 27-215 Starachowice, kraj/woj. świętokrzyskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 327949.73
  • Oferta z najniższą ceną: 327949.73 oferta z najwyższą ceną: 532376.13
  • Waluta: PLN.
 

 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-25 15:07:34
Data udostępnienia informacji: 2010-01-25 15:07:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-25 15:14:16

Wersja do wydruku...

corner   corner