logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock dnia 02.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej 30000 euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)” – odcinek w rejonie ul. Szkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia – zakres robót objęty nadzorem:

  1. Przewód kanalizacyjny przy ul. Staszica w Parszowie z rur PCV Ø 200 o dł. 90,50 m, studnie kanalizacyjne dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym 3 szt.,  przewód kanalizacyjny z rur PCV Ø 160 o dł. 38,00 m, studnie kanalizacyjne dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym – 2 szt.,
  2. Wymianę gruntu zgodnie z przedmiarem robót w wykopie od studni St 2 do studni St 4 oraz zagęszczenie do uzyskania wskaźnika 1,0,
  3. Rozbiórka i odtworzenie chodnika od studzienek St2 do St4 na długości ok. 84 m,
  4. Przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości zlokalizowanej na działce gminnej nr ewid. 1545/1 w Parszowie: przewód kanalizacyjny Ø 160 o dł. 52 m, studzienki kanalizacyjne dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym 2 szt,
  5. Przyłącze wodociągowe do nieruchomości zlokalizowanej na działce gminnej nr ewid. 1545/1 w Parszowie: przewód wodociągowy Ø50 PE 6,6 m, zasuwa wodociągowa Ø50 mm 1 szt., opaska samonawiertna Ø90 mm 1 szt, taśma lokalizacyjna 6,6 m, zestaw wodomierzowy, studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych dn 1000 mm lub typowa z polietylenu mrozoodporna 1 szt.
  6. Próbę szczelności.
  7. Obsługę geodezyjną bieżącą.
  8. Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, humusowanie, obsianie trawą.
  9. Inspekcję telewizyjną wybudowanych odcinków kanalizacji.
  10. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 1. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi,
 2. Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz

wnieść uwagi w terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy pzp.

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci oraz zarządcami dróg w pasie których prowadzone będą roboty budowlane leżą po stronie Wykonawcy.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do dnia 30.10.2018 r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie z Wykonawcą ustalono terminy:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 15.10.2018 r.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 84 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

III. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM  nie dotyczy

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dysponujące osobami które posiadają uprawnienia w specjalności: instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

– osoby te muszą posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

 

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUW W PTĘPOWANIU;

1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz że spełnia warunki określone przez Zamawiającego

2. Potwierdzoną kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

 

VI: PROCEDURA

VI.1) KRYTERIA OCENY OFERT – najniższa cena

VI.2) ZMIANA UMOWY dopuszczalna w formie pisemnej

VI.3.) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.3.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: gmina.wachock.sisco.info

VI.3.2) Informacje na temat zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, tel. 41/27-36-136 pok. nr 5 w godz. 8:00 do 15:30.

VI.3.3) Termin i miejsce składania ofert:  w formie pisemnej (osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego) na adres: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat pok. nr 10 do dnia 09.07.2018 r., godz.11:00, z dopiskiem na kopercie: „Nadzór inwestorski - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)”odcinek w rejonie ul. Szkolnej.

VI.3.4. Termin i miejsce otwarcia ofert 09.07.2018 r., Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. pok. nr 4, godz. 11:15.

VI.3.5) Termin związania ofertą: 14 dni

VI.3.6) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

VI.3.7) Informacja o sposobie porozumiewania się.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod nr 41/27-36-159 lub drogą elektroniczną na adres. michal.markowski@wachock.pl (z zastrzeżeniem czynności składania ofert). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

 

 

 

Załączniki:

1. Wzór oferty,

2. Wzór umowy,

3. Oświadczenie oferenta

Nazwa dokumentu: Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów"
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 14:58:34
Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 14:58:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-02 15:09:53

Wersja do wydruku...

corner   corner