logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   minus Rok 2004
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2004 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 marca 2004r.
         minus UCHWAŁA Nr XVIII/105/2004
         minus UCHWAŁA Nr XVIII/106/2004
         minus UCHWAŁA Nr XVIII/107/2004
         minus UCHWAŁA Nr XVIII/108/2004
         minus UCHWAŁA Nr XVIII/109/2004
         minus UCHWAŁA Nr XVIII/110/2004
         minus UCHWAŁA Nr XIX/111/2004
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 lipca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 sieprnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 12 listopada 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2004 r.
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dn. 13.07.2018 r.

OR.271.2.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie oraz dostawę tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu

p.n. „WYSOKA JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO – SPORTOWEJ KLUCZEM DO ROZWOJU GMINY WĄCHOCK”

Postępowanie nie podlega ustawie  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy.

 1. Zamawiający:

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

tel. (41) 271-61-30, fax (41) 273-6159, e-mail: sekretariat@wachock.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 1 szt. wewnętrznej i 2 szt. zewnętrznych tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu p.n. „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno – sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.04.00 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 

 1. Wszystkie tablice powinny zawierać następujące treści:
 1. Zestaw logo – Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz herb Województwa Świętokrzyskiego i adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
 2. Tytuł projektu – WYSOKA JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO – SPORTOWEJ KLUCZEM DO ROZWOJU GMINY WĄCHOCK
 3. Cel projektu – modernizacja boisk i sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni matematyczno – przyrodniczych i komputerowych w szkołach na terenie Gminy Wąchock
 4. Beneficjent – Gmina Wąchock

 

 1. Tablice należy wykonać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Karcie Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (od 1 stycznia 2018 r.) dostępnej na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdują się w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020.

 

 

 1. Wymagania techniczne dla tablic wewnętrznych – 1 szt.:
 1. wymiary: szerokość – 120 cm, wysokość 80 cm,
 2. tablica musi posiadać mocowania do umieszczenia na ścianie wewnątrz budynku,
 3. materiał – tworzywo PVC, gwarancja trwałości nadruku i materiałów nośnych minimum 5 lat).
 1. Wymagania techniczne dla tablic zewnętrznych – 2 szt.:
 1. wymiary: szerokość – 120 cm,  wysokość – 80 cm,
 2. tablice muszą być zamocowane na stelażu gwarantującym ich stabilność oraz bezpieczeństwo,
 3. tablicę należy umieścić na stelażu na wysokość 2 mb liczonej od dolnej krawędzi,
 4. materiał – podkład z blachy ocynkowanej, lico tablicy wykonane w dowolnej technice zapewniające trwałość i niezmienność kolorystyki przez okres minimum 5 lat,
 5. tablice powinny być dostarczone na teren Gminy Wąchock, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, zgodnie z opisanymi w punktach 2-6 wymaganiami prześle do Zamawiającego projekt celem jego akceptacji.

 

 1. Tablice powinny być dostarczone na teren Gminy Wąchock, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Dostawę tablic należy wykonać nie później niż do dnia 10.08.2018 r.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 10 (sekretariat) w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do UMiG w Wąchocku) do dnia 24.07.2018 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po upływie w/w terminu nie zostaną rozpatrzone.

 

 1. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2018 r. o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta i Gminy            w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 16.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku.
 2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
 3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu).
 4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium:

cena oferty – 100%

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.

 1. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i sposób kontaktu

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazana do kontaktu jest Milena Dudek, tel. 41 273 61 46.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i zamieścić na niej następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie: „Oferta na dostawę oraz wykonanie tablic informacyjno – pamiątkowych”. Nie otwierać przed godz. 12.30 dnia 24.07.2018 r.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik nr 2) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 1. Wykaz załączników
 1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
 2. załącznik nr 2 – wzór umowy.

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie oraz dostawę tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu p.n. „WYSOKA JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO – SPORTOWEJ KLUCZEM DO ROZWOJU GMINY WĄCHOCK”
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 14:29:31
Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 14:29:31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-13 14:34:38

Wersja do wydruku...

corner   corner