logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   minus Rok 2004
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 marca 2004r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004r.
         minus UCHWAŁA Nr XIX/112/2004
         minus UCHWAŁA Nr XIX/113/2004
         minus UCHWAŁA Nr XIX/114/2004
         minus UCHWAŁA Nr XIX/115/2004
         minus UCHWAŁA NR XIX/116/2004
         minus UCHWAŁA NR XIX/117/2004
         minus UCHWAŁA NR XIX/118/2004
         minus UCHWAŁA NR XIX/119/2004
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 lipca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 sieprnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 12 listopada 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2004 r.
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamówienie poniżej 30000 euro

I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej dwóch wiat rekreacyjnych wraz z utwardzeniem nawierzchni na działce o nr ewid. 1545/1 w Parszowie.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej dwóch wiat rekreacyjnych drewnianych o następującej charakterystyce:

- wymiary u podstawy 5 x 6 m każda,

- dach dwuspadowy wystawiony poza obrys wiaty po ok. 0,4 m z każdej strony, deskowanie pełne łączone na pióro – wpust, pokrycie gont bitumiczny,

- balustrady pełne deskowanie łączone na pióro – wpust, zabudowane z trzech stron,

- drewno impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie, bez siwizn, malowane min. 2 x lakierobejcą,

- nawierzchnia pod i wokół wiat z płytek chodnikowych/betonowej kostki brukowej (materiał rozbiórkowy) o powierzchni ok. 130,5 m2 konstrukcja: warstwa odsączająca z piasku 10 cm po zagęszczeniu, podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu, podsypka cementowo-piaskowa 3 cm po zagęszczeniu, obrzeża 6 x 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej, płytki i kostka po stronie Zamawiającego

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- uzyskanie na swój koszt materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego  koniecznych uzgodnień, decyzji, zgłoszeń lub uzyskanie zaświadczeń, że nie są wymagane

- pokrycie wszelkich opłat wynikających z obowiązujących przepisów związanych z uzgodnieniami dokumentacji technicznej,

- dokumentacja projektowa winna być przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji,

- zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przed złożeniem oferty dokonał sprawdzenia i rozeznania w terenie odnośnie warunków i możliwości wykonania dokumentacji technicznej,

- złożenie dokumentacji technicznej w następującym zakresie:

- rysunki i opis wiat oraz projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- przedmiar robót 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- kosztorys inwestorski w 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej.

- usuwanie stwierdzonych wad w dokumentacji technicznej w terminie określonym przez Zamawiającego pod rygorem zastosowania kar umownych.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej która kwalifikuje się do złożenia do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w ramach zgłoszenia zamiaru budowy obiektów budowlanych ustala się do dnia 21.09.2018 r. Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa do Starostwa Powiatowego w Starachowicach zgłoszenie zamiaru budowy obiektu budowlanego jeżeli będzie taka konieczność lub uzyska opinię, że nie ma takiej konieczności.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

        III.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 1 (oryginał).

      IV) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

IV.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 1 (oryginał).

V: PROCEDURA

V.1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

V.2. Zmiana umowy - dopuszcza się możliwość zmiany warunków niniejszej umowy poprzez podpisanie stosownych aneksów.

VI INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.1. Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
VI.2. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 5.

VI.3. Termin składania ofert: 27.08.2018 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10 sekretariat, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie.

VI.5. Otwarcie ofert 27.08.2018 r. godzina 11:15 miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pok. nr 4,

VI.6. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI.7. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Wąchock dnia 17.08.2018 r. 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

                                                                                          Jarosław Samela

 

 

Załączniki:

  1. Oświadczenie Wykonawcy,
  2. Projekt umowy,
  3. Załącznik graficzny.

 

Nazwa dokumentu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamówienie poniżej 30000 euro
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 14:54:34
Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 14:54:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 15:01:14

Wersja do wydruku...

corner   corner