logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wąchock Numer ogłoszenia: 326366 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wąchock.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielono na dwie strefy: Strefę I oraz Strefę II. W poszczególnych strefach umieszczone zostały drogi na terenie Gminy Wąchock które w zależności od posiadanych parametrów technicznych, w celu odpowiedniego zimowego utrzymania, wymagają użycia różnego rodzaju sprzętu (pojazdów). Zakres usług w każdej ze Stref opisano poniżej W obrębie zamówienia wydzielono również usługę polegającą na utrzymaniu przez wykonawcę gotowości do realizacji zlecenia. Zapłata za tą usługę odbywać się będzie na zasadzie ryczałtu w kwocie określonej w ofercie. Ryczałt wypłacany będzie jedynie w przypadku mniej niż pięciu wyjazdów wykonawcy w ramach zimowego utrzymania dróg w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego (obojętnie w której Strefie). W przypadku gdy umowa na świadczenie przedmiotowej usługi obejmować będzie niepełny miesiąc kalendarzowy, kwota ryczałtu oraz ilość wyjazdów będą rozpatrywane proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu objętym umową. Zamówienie obejmuje również usługę polegającą na wywozie zalegającego śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W celu wykonania powyższej usługi, wykonawca powinien dysponować ładowarką oraz samochodem ciężarowym o ładowności minimum 5 ton. Zadanie rozliczane będzie poprzez sumowanie godzin pracy ładowarki oraz samochodu ciężarowego, zaangażowanych w realizację zadania. Zakres rzeczowy planowanych robót w Strefie I: - usługa samochodem ciężarowym z pługiem do odśnieżania i piaskarką Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - Strefa I - polegało będzie na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach będących w zarządzie Gminy Wąchock. Rozliczenie zadania polegać będzie na sumowaniu pokonanych kilometrów podczas efektywnego odśnieżania i/lub usuwania śliskości oraz gołoledzi. Wykaz ulic i dróg zaliczonych do zimowego utrzymania w obrębie Strefy I przedstawiono w załączniku nr8/1 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie
prowadzić kompleksową obsługę zimowego utrzymania dróg gminnych na n/w warunkach: 1.Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w sygnał świetlny barwy żółtej samochodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm./. 2.Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia. 3.Zapewni sprzęt i materiały do zwalczania śliskości oraz sprzęt do odśnieżania. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach: - Sól (NaCL) PN-86/C-84081/02 - Piasek PN-87/6774-04 - nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi np.: trawa, szczątki korzeni itp. Całkowita odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych z normami ciąży na Wykonawcy robót. 4.Zapewni służbę dyżurną telefoniczną przez całą dobę. 5.Będzie prowadził ewidencję i dokumentację robót wykonywanych w czasie trwania akcji zimowej. Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco informację o stanie dróg. 6.Usuwanie śliskości przez posypywanie mieszanką piaskowo-solną odbywać się będzie na odcinkach powyższych dróg o dużym spadku podłużnym, zakrętach, łukach wzniesieniach, skrzyżowaniach. 7.W przypadku wystąpienia gołoledzi, Wykonawca na polecenie Zamawiającego zobowiązany jest do posypywania mieszanką piaskowo-solną powyższych dróg na całej długości. 8.W przypadku występowania trudnych warunków atmosferycznych lub sytuacji tego wymagającej, Wykonawca na zlecenie Zamawiającego wykona usługę na innych drogach wskazanych przez Zamawiającego 9.W przypadku wystąpienia ustabilizowanych warunków pogodowych, Zamawiający ma prawo zawiesić akcję zimowego utrzymania dróg z możliwością jej przywrócenia w przypadku zmiany pogody, na tych samych warunkach finansowania. 10.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zimowego utrzymania dróg na wezwanie zgodne z zaleceniem wydanym przez Zamawiającego. Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu wezwania. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wezwania Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności. 12.Wszelkie prace lub czynności niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, a nie opisane powyżej, należy traktować jako oczywiste, objęte kosztami i terminami przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy planowanych robót w Strefie II: - usługa koparko-ładowarką z pługiem, koparko - spycharką lub ciągnikiem rolniczym z przystosowanym pługiem do odśnieżania. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - Strefa II będzie polegało na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach będących w zarządzie Gminy Wąchock. Rozliczenie zadania polegać będzie na sumowaniu ilości godzin pracy sprzętu, zaangażowanego przy efektywnym odśnieżaniu. Wykaz ulic i dróg zaliczonych do zimowego utrzymania w obrębie Strefy II przedstawiono w załączniku nr 8/2 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić kompleksową obsługę zimowego utrzymania dróg gminnych na n/w warunkach: 1.Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w sygnał świetlny barwy żółtej samochodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm./. 2.Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia. 3.Zapewni sprzęt do odśnieżania. Całkowita odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych z normami ciąży na Wykonawcy robót 4.Zapewni służbę dyżurną telefoniczną przez całą dobę. 5.Będzie
prowadził ewidencję i dokumentację robót wykonywanych w czasie trwania akcji zimowej. Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco informację o stanie dróg. 6.W przypadku wystąpienia ustabilizowanych warunków pogodowych, Zamawiający ma prawo zawiesić akcję zimowego utrzymania dróg z możliwością jej przywrócenia w przypadku zmiany pogody, na tych samych warunkach finansowania. 7.W przypadku występowania trudnych warunków atmosferycznych lub sytuacji tego wymagającej, Wykonawca na zlecenie Zamawiającego wykona usługę na ich drogach wskazanych przez Zamawiającego. 8.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zimowego utrzymania dróg na wezwanie zgodne z zaleceniem wydanym przez Zamawiającego. Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu wezwania. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wezwania Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności. 10.Wszelkie prace lub czynności niezbędne do właściwego wykonania zamówienia a nie opisane powyżej, należy traktować jako oczywiste, objęte kosztami i terminami przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Nazwa dokumentu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-10-11 13:06:10
Data udostępnienia informacji: 2010-10-11 13:06:10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-11 13:12:29

Wersja do wydruku...

corner   corner