logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Wąchock, dnia 2005-12-01

F.3430-1/2005

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa budżetu gminy Wąchock

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wąchock, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy

Ul. Wielkowiejska 1, 27- 215 Wąchock

wachock@kl.jst.net.pl

tel. 041 2715042, godz. 8.00-15.00

2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pok. 13 w godzinach pracy Urzędu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem:
prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Wąchock i jej jednostek organizacyjnych;
w zakresie:

1)  otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,

2)  realizację dyspozycji środkami pieniężnymi (poleceń przelewów w tym  przy
pomocy poczty elektronicznej),

3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,

4) dokonywanie wypłat gotówkowych,

5) potwierdzenie stanu sald na rachunkach,

6) wydawanie wyciągów bankowych,

7) wydawanie książeczek czekowych,

8)  sporządzanie odpisów dokumentów,

9)  odtwarzanie historii rachunku,

10) naliczanie oprocentowania od środków na rachunkach,

11) uruchomianie kredytu krótkoterminowego na rachunkach bieżących.
Kod CPV-66100000-1

5. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych ani wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2006-31.12.2008

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

 

1) Posiadają   uprawnienia   do   prowadzenia   działalności   bankowej    w   zakresie
czynności   objętych   zamówieniem,   i   spełniają   warunki   określone   w   ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665 ze zmianami)

2) Nie   podlegają   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   na
podstawie  art.   24  ust.     1   i  2ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.   -  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 ze zmianami)

3) Spełniają    warunki    określone    przepisami    art.    22    ust    1     ustawy    -    Prawo
zamówień publicznych

4) Znajdują   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   należyte
wykonanie zamówienia

5) Spełniają wymogi określone w SIWZ

6) Złożą   kompletną   ofertę   wraz   z   wymaganymi   oświadczeniami   i   dokumentami
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do ofert oświadczeń i dokumentów potwierdzających wymagania zamawiającego dotyczące podmiotu i przedmiotu, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645)

8. Informacje  o  oświadczeniach  i  dokumentach jakie  mają dostarczyć oferenci  w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferenci przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego muszą złożyć ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji wraz z oryginalnymi oświadczeniami i dokumentami lub kserokopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem takimi jak:

1) Wypełniony i popisany formularz ofertowy   stanowiący załącznik Nr 1 do wzoru
oferty;

2) Dokumenty   uprawniające   do   występowania  w   obrocie   prawnym,   aktualny
odpis  z właściwego  rejestru sądowego  - wystawiony nie wcześniej  niż 6
miesięcy przed upływem składania terminu ofert;

3) Zezwolenie     Komisji     Nadzoru     Bankowego     na     prowadzenie     działalności
bankowej (wykonywanie czynności bankowych);

4) Oświadczenie wykonawcy  o spełnieniu warunków art.  22  ust.   1   ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.  24
w/w ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru oferty;

5) Oświadczenie       z      Krajowego      Rejestru      Karnego      albo      równoważnego
zaświadczenia   właściwego   organu   sądowego   lub   administracyjnego   kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym art.  24 ust.   1   pkt 4-8  ustawy,
wystawionych nie wcześniej  niż 6  miesięcy przed upływem terminu  składania
ofert;

6)  Aktualnej   informacji   z   Krajowego   Rejestru   Karnego   w   zakresie   określonym
w art. 24 ust.  1  pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

8) Zamawiający   dokona   oceny   spełnienia   warunków   na   podstawie   wypełnionego

podpisanego     formularza     ofertowego     i     dokumentów     potwierdzających spełnienie warunków metodą spełnia/nie spełnia.

9)  imienny wykaz osób uprawnionych do podpisywania ofert,

10) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych  w art..5 ust 1 i 2 ustawy - Prawo
bankowe,

9. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

10.  Kryteria  oceny  ofert,   którymi   zamawiający  będzie   się  kierował  przy  wyborze   oferty
najkorzystniejszej są następujące:

 

a)   opłata za otwarcie rachunku,

b)    miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,

c)     opłata    za    przelew    do    innych    banków    w    tym    przy    pomocy    poczty
elektronicznej,

d)    prowizja od wpłat gotówkowych,

e)    prowizja od wypłat gotówkowych,

f)     opłata za wydawanie blankietów czekowych,

g)    naliczanie oprocentowania od środków na rachunkach,

h)    opłata miesięczna za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej, i)       oprocentowanie kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym.

11.  Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy; Ul. Wielkowiejska 1, 27- 215 Wąchock Pokój Nr 7 do dnia 2005.12.16 godz.10.00

12.  Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego dnia 2005.12.16 godz. 10.15

13.  O warunkach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock oraz na stronie internetowej Urzędu.


 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Skrócony opis: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa budżetu gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-12-01 14:38:55
Data udostępnienia informacji: 2005-12-01 14:38:55
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-01 15:10:38

Wersja do wydruku...

corner   corner