logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wąchock: Nabór personelu do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, artystyczno-teatralnych w ramach projektu pt. (Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Numer ogłoszenia: 14608 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabór personelu do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, artystyczno-teatralnych w ramach projektu pt. (Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nabór personelu do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, artystyczno-teatralnych w ramach projektu pt. (Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zadanie składa się z 6 odrębnych części: Część 1 - prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie Część 2 - prowadzenie zajęć z języka angielskiego w 2 oddziałach Przedszkolnych w Wąchocku Część 3 - prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie Część 4 - prowadzenie zajęć logopedycznych w 2 oddziałach Przedszkolnych w Wąchocku Część 5 - prowadzenie zajęć artystyczno - teatralnych w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie Część 6 - prowadzenie zajęć artystyczno - teatralnych w 2 oddziałach Przedszkolnych w Wąchocku Opis części planowanych do realizacji w ramach projektu: Część I - prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie Zajęcia dla grupy 25 osób, w łącznej ilości godzin (30 minutowych): 160h W roku 2011 - 72 h, w roku 2012- 80 h, w 2013- 8 h Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w dniach poniedziałek, piątek w godzinach 12:00 - 12:30 Część II prowadzenie zajęć z języka angielskiego w 2 oddziałach przedszkolnych w Wąchocku Zajęcia dla grupy 25 osób w 1 oddziale (łącznie 50 dzieci w dwóch oddziałach), w łącznej ilości godzin (30 minutowych): 320h. W roku 2011 - 144 h, w roku 2012- 160 h, w 2013- 16 h Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu dla każdej z grup: Środa 10:00- 10:30 - pierwsza grupa, 12:20- 12:50 druga grupa Piątek 10:00- 10:30- pierwsza grupa, 12:00- 12:30 druga grupa Zakres wykonywanych zadań przez nauczyciela języka angielskiego: 1) Ścisła współpraca z kadrą projektu w tym, koordynatorem 2) Ścisła współpraca z dyrektorami szkół w których znajdują się oddziały przedszkolne. 3) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 4) Zakres przedmiotowy zajęć: wykształcenie i rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci w wieku przedszkolnym, zdobywanie kompetencji językowych odbywać się będzie głównie w ramach językowych zajęć sprawnościowych, polegających m. in. na rozumieniu i przyswajaniu mowy oraz przetwarzaniu i przekazywaniu informacji. Zamawiający jako podstawową metodę nauczania przewiduje zabawę językową. 5) Wykonawca będzie prowadził dokumentację zajęć (listy obecności, dziennik zajęć, zdjęcia, prace uczestników). 6)Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęć. Część III - prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie Zajęcia indywidualnych (grupa liczy 25 osób), w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 240h W roku 2011 - 108 h, w roku 2012- 120 h, w 2013- 12 h Zajęcia odbywać się będą 3 godziny w tygodniu od godziny 13:00 Część IV prowadzenie zajęć logopedycznych w 2 oddziałach przedszkolnych w Wąchocku Zajęcia indywidualne (grupa 25 osób w 1 oddziale, łącznie 50 dzieci w dwóch oddziałach), w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 480h, W roku 2011 - 216 h, w roku 2012- 240 h, w 2013- 24 h Zajęcia odbywać się będą 3 godziny w tygodniu dla 1 grupy (6 h dla 2 grup) w godzinach pracy przedszkola od 7- 16. Z wyłączeniem terminów przeznaczonych na zajęcia z języka angielskiego i artystyczno- teatralnych. Zakres wykonywanych zadań przez logopedę: 1) Ścisła współpraca z kadrą projektu w tym, koordynatorem. 2) Ścisła współpraca dyrektorami szkół w których znajdują się oddziały przedszkolne. 3) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 4) Przeprowadzenie diagnozy każdego dziecka , opracowanie metod pracy . 5)Tematyka zajęć/program: logopedyczna opieka nad wszystkimi dziećmi w projekcie w danej placówce-badanie ich wymowy, diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwoju mowy, ustalenie typu zaburzenia mowy, prowadzenie specjalistycznej terapii dla dzieci, prowadzenie zajęć logopedycznych w celu zminimalizowania wad wymowy lub ich usunięcia, prowadzenie doradztwa logopedycznego, udzielanie instrukcji rodzicom, których zadaniem jest kontynuowanie ćwiczeń z dzieckiem w domu, po zakończeniu ćwiczeń opracowanie opinii mówiącej o efektach terapii, inne działania ukierunkowane potrzebami placówki przedszkolnej, prowadzenie dokumentacji całokształtu działań zgodnie z wymaganiami. Część V - prowadzenie zajęć artystyczno -teatralnych w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie Zajęcia w grupach 25 osób, w łącznej ilości godzin (30 minutowych): 160h. W roku 2011-72h, w roku 2012- 80 h, w 2013- 8 h Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu wtorek, środa w godzinach 12:00- 12:30 Część VI prowadzenie zajęć artystyczno teatralnych w 2 oddziałach przedszkolnych w Wąchocku Zajęcia w grupach 25 osób w 1 oddziale (łącznie 50 dzieci w dwóch oddziałach), w łącznej ilości godzin (30 minutowych): 320h. W roku 2011 - 144 h, w roku 2012- 160 h, w 2013- 16 h Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu dla 1 oddziału (4 razy w tygodniu dla dwóch oddziałów). Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 10:30- 11:00 - 1 oddział, 11:00- 11:30 2 oddział Czwartek: od 12:00- 12:30 1 oddział, 12:30- 13:00 2 oddział. Zakres wykonywanych zadań przez prowadzącego zajęcia: 1) Ścisła współpraca z kadrą projektu w tym, koordynatorem. 2) Ścisła współpraca z dyrektorami szkół w których znajdują się oddziały przedszkolne. 3) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 4) Przygotowywanie przedstawień na różne uroczystości przedszkolne. 5) Tematyka/program zajęć: doskonalenie dykcji, integracja grupy przedszkolnej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, eliminowanie nieśmiałości, rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych, doskonalenia pamięci mechanicznej i logicznej, ćwiczenia modulacji głosu i pokazywania gestem, różne formy teatralne..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • OŚWIADCZENIE nr 1 - (zgodnie z art. 22 ust. 1). Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • OŚWIADCZENIE nr 1 - (zgodnie z art. 22 ust. 1). Wykonawcy wykażą, że: - posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego, dla dzieci w wieku przedszkolnym min. 1 rok pracy, -podsiadającą minimum 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych, -osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć artystycznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • OŚWIADCZENIE nr 1 - (zgodnie z art. 22 ust. 1).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • OŚWIADCZENIE nr 1 - (zgodnie z art. 22 ust. 1). a) w przypadku składania oferty w części I i II,: - osobą posiadającą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, - osobą posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym min. 1 rok pracy, - osoba jest nauczycielem czynnym, b) w przypadku składania oferty w części III, IV,: - osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie edukacji przedszkolnej, - osobą posiadającą ukończone studia podyplomowe z logopedii, - osobą podsiadającą minimum 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych, - osoba jest nauczycielem czynnym, c) w przypadku składania oferty w części V, VI: - osobą posiadającą wykształcenie wyższe z edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej, - osobą posiadającą minimum 1 rok pracy w zawodzie nauczyciela, - osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć artystycznych, - osoba jest nauczycielem czynnym. Ocena na podstawie wykazu osób - zał.nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • OŚWIADCZENIE nr 1 - (zgodnie z art. 22 ust. 1). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, - jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu. -wykonawca może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (nie jest natomiast możliwa zmiana samego Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże zamawiającemu osobę o wiedzy i doświadczeniu i wykształceniu nie niższym, od wymaganego na mocy SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: mgr inż. Wojciech Nagłowski Podinspektor ds. Oświaty, Kultury i Promocji Gminy tel. 041 273-61-46 Pon. - Piątek w godz. 7:45 - 15:45 Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchoc.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat: Urząd Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 - prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie Zajęcia dla grupy 25 osób, w łącznej ilości godzin (30 minutowych): 160h W roku 2011 - 72 h, w roku 2012- 80 h, w 2013- 8 h Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w dniach poniedziałek, piątek w godzinach 12:00 - 12:30 Zakres wykonywanych zadań przez nauczyciela języka angielskiego: 1) Ścisła współpraca z kadrą projektu w tym, koordynatorem 2) Ścisła współpraca z dyrektorami szkół w których znajdują się oddziały przedszkolne. 3) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 4) Zakres przedmiotowy zajęć: wykształcenie i rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci w wieku przedszkolnym, zdobywanie kompetencji językowych odbywać się będzie głównie w ramach językowych zajęć sprawnościowych, polegających m. in. na rozumieniu i przyswajaniu mowy oraz przetwarzaniu i przekazywaniu informacji. Zamawiający jako podstawową metodę nauczania przewiduje zabawę językową. 5) Wykonawca będzie prowadził dokumentację zajęć (listy obecności, dziennik zajęć, zdjęcia, prace uczestników). 6)Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęć..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 - prowadzenie zajęć z języka angielskiego w 2 oddziałach Przedszkolnych w Wąchocku.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II prowadzenie zajęć z języka angielskiego w 2 oddziałach przedszkolnych w Wąchocku Zajęcia dla grupy 25 osób w 1 oddziale (łącznie 50 dzieci w dwóch oddziałach), w łącznej ilości godzin (30 minutowych): 320h. W roku 2011 - 144 h, w roku 2012- 160 h, w 2013- 16 h Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu dla każdej z grup: Środa 10:00- 10:30 - pierwsza grupa, 12:20- 12:50 druga grupa Piątek 10:00- 10:30- pierwsza grupa, 12:00- 12:30 druga grupa Zakres wykonywanych zadań przez nauczyciela języka angielskiego: 1) Ścisła współpraca z kadrą projektu w tym, koordynatorem 2) Ścisła współpraca z dyrektorami szkół w których znajdują się oddziały przedszkolne. 3) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 4) Zakres przedmiotowy zajęć: wykształcenie i rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci w wieku przedszkolnym, zdobywanie kompetencji językowych odbywać się będzie głównie w ramach językowych zajęć sprawnościowych, polegających m. in. na rozumieniu i przyswajaniu mowy oraz przetwarzaniu i przekazywaniu informacji. Zamawiający jako podstawową metodę nauczania przewiduje zabawę językową. 5) Wykonawca będzie prowadził dokumentację zajęć (listy obecności, dziennik zajęć, zdjęcia, prace uczestników). 6)Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęć..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3 - prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie Zajęcia indywidualnych (grupa liczy 25 osób), w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 240h W roku 2011 - 108 h, w roku 2012- 120 h, w 2013- 12 h Zajęcia odbywać się będą 3 godziny w tygodniu od godziny 13:00 Zakres wykonywanych zadań przez logopedę: 1) Ścisła współpraca z kadrą projektu w tym, koordynatorem. 2) Ścisła współpraca dyrektorami szkół w których znajdują się oddziały przedszkolne. 3) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 4) Przeprowadzenie diagnozy każdego dziecka , opracowanie metod pracy . 5)Tematyka zajęć/program: logopedyczna opieka nad wszystkimi dziećmi w projekcie w danej placówce-badanie ich wymowy, diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwoju mowy, ustalenie typu zaburzenia mowy, prowadzenie specjalistycznej terapii dla dzieci, prowadzenie zajęć logopedycznych w celu zminimalizowania wad wymowy lub ich usunięcia, prowadzenie doradztwa logopedycznego, udzielanie instrukcji rodzicom, których zadaniem jest kontynuowanie ćwiczeń z dzieckiem w domu, po zakończeniu ćwiczeń opracowanie opinii mówiącej o efektach terapii, inne działania ukierunkowane potrzebami placówki przedszkolnej, prowadzenie dokumentacji całokształtu działań zgodnie z wymaganiami..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4 - prowadzenie zajęć logopedycznych w 2 oddziałach Przedszkolnych w Wąchocku.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV prowadzenie zajęć logopedycznych w 2 oddziałach przedszkolnych w Wąchocku Zajęcia indywidualne (grupa 25 osób w 1 oddziale, łącznie 50 dzieci w dwóch oddziałach), w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 480h, W roku 2011 - 216 h, w roku 2012- 240 h, w 2013- 24 h Zajęcia odbywać się będą 3 godziny w tygodniu dla 1 grupy (6 h dla 2 grup) w godzinach pracy przedszkola od 7- 16. Z wyłączeniem terminów przeznaczonych na zajęcia z języka angielskiego i artystyczno- teatralnych. Zakres wykonywanych zadań przez logopedę: 1) Ścisła współpraca z kadrą projektu w tym, koordynatorem. 2) Ścisła współpraca dyrektorami szkół w których znajdują się oddziały przedszkolne. 3) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 4) Przeprowadzenie diagnozy każdego dziecka , opracowanie metod pracy . 5)Tematyka zajęć/program: logopedyczna opieka nad wszystkimi dziećmi w projekcie w danej placówce-badanie ich wymowy, diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwoju mowy, ustalenie typu zaburzenia mowy, prowadzenie specjalistycznej terapii dla dzieci, prowadzenie zajęć logopedycznych w celu zminimalizowania wad wymowy lub ich usunięcia, prowadzenie doradztwa logopedycznego, udzielanie instrukcji rodzicom, których zadaniem jest kontynuowanie ćwiczeń z dzieckiem w domu, po zakończeniu ćwiczeń opracowanie opinii mówiącej o efektach terapii, inne działania ukierunkowane potrzebami placówki przedszkolnej, prowadzenie dokumentacji całokształtu działań zgodnie z wymaganiami..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5 - prowadzenie zajęć artystyczno - teatralnych w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część V - prowadzenie zajęć artystyczno -teatralnych w Punkcie Przedszkolnym w Parszowie Zajęcia w grupach 25 osób, w łącznej ilości godzin (30 minutowych): 160h. W roku 2011-72h, w roku 2012- 80 h, w 2013- 8 h Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu wtorek, środa w godzinach 12:00- 12:30 Zakres wykonywanych zadań przez prowadzącego zajęcia: 1) Ścisła współpraca z kadrą projektu w tym, koordynatorem. 2) Ścisła współpraca z dyrektorami szkół w których znajdują się oddziały przedszkolne. 3) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 4) Przygotowywanie przedstawień na różne uroczystości przedszkolne. 5) Tematyka/program zajęć: doskonalenie dykcji, integracja grupy przedszkolnej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, eliminowanie nieśmiałości, rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych, doskonalenia pamięci mechanicznej i logicznej, ćwiczenia modulacji głosu i pokazywania gestem, różne formy teatralne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część 6 - prowadzenie zajęć artystyczno - teatralnych w 2 oddziałach Przedszkolnych w Wąchocku.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część VI prowadzenie zajęć artystyczno teatralnych w 2 oddziałach przedszkolnych w Wąchocku Zajęcia w grupach 25 osób w 1 oddziale (łącznie 50 dzieci w dwóch oddziałach), w łącznej ilości godzin (30 minutowych): 320h. W roku 2011 - 144 h, w roku 2012- 160 h, w 2013- 16 h Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu dla 1 oddziału (4 razy w tygodniu dla dwóch oddziałów). Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 10:30- 11:00 - 1 oddział, 11:00- 11:30 2 oddział Czwartek: od 12:00- 12:30 1 oddział, 12:30- 13:00 2 oddział. Zakres wykonywanych zadań przez prowadzącego zajęcia: 1) Ścisła współpraca z kadrą projektu w tym, koordynatorem. 2) Ścisła współpraca z dyrektorami szkół w których znajdują się oddziały przedszkolne. 3) Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 4) Przygotowywanie przedstawień na różne uroczystości przedszkolne. 5) Tematyka/program zajęć: doskonalenie dykcji, integracja grupy przedszkolnej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, eliminowanie nieśmiałości, rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych, doskonalenia pamięci mechanicznej i logicznej, ćwiczenia modulacji głosu i pokazywania gestem, różne formy teatralne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Nazwa dokumentu: Nabór personelu do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, artystyczno-teatralnych w ramach projektu pt. (Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Nagłowski
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Nagłowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 11:27:00
Data udostępnienia informacji: 2011-01-28 11:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-31 11:36:50

Wersja do wydruku...

corner   corner