logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ (ZAKUP) SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (UŻYWANEGO) Wąchock, dnia 10 maja 2006 r. I. ZAMAWIAJĄCY: GMINA WĄCHOCK z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie tel. (0-41) 27-15-043, fax (0-41) 27-15-011 NIP 664-19-85-659 REGON 291009930 Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku - Lidia Banaszczyk, pokój nr 2, tel. (0-41) 27-15-043 w.12. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące postępowania: 800 – 1500. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna (bezpłatnie) w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 w godz. 800 – 1500. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa (zakup) samochodu dostawczego używanego klasy MERCEDES VITO lub równoważny o parametrach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. CPV: 34110000 - 1 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia - 3 dni od daty podpisania umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) wyrażają zgodę na zawarcie umowy na zasadach określonych w SIWZ; 3) ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wykonawców opisane w pkt IV SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania lub odrzuceniem oferty. VI. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WPŁACENIA WADIUM. VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE Cena brutto: 100% VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg nieograniczony na zakup samochodu dostawczego" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. Nr 7 (Sekretariat). 2. Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 26 maja 2006 r. do godz. 1000. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 maja 2006 roku o godz. 1030. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nazwa dokumentu: Przetarg
Skrócony opis: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ (ZAKUP) SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (UŻYWANEGO)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-05-10 14:03:54
Data udostępnienia informacji: 2006-05-10 14:03:54
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-10 14:08:34

Wersja do wydruku...

corner   corner