logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OGŁOSZENIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60.000 EURO

NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO UŻYWANEGO

 

Wąchock, dnia 2 czerwiec 2006 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

GMINA WĄCHOCK z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku,

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock,

woj. świętokrzyskie

tel. (0-41) 27-15-043, fax (0-41) 27-15-011

NIP 664-19-85-659

REGON 291009930

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 

        http://gmina.wachock.sisco.info

        umig_wachock@poczta.onet.pl

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Dostawa (zakup) samochodu dostawczego używanego klasy MERCEDES VITO lub równoważny o parametrach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

CPV: 34117000 - używane pojazdy transportowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Wymagany termin realizacji zamówienia - 3 dni od daty podpisania umowy.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:

a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień.

b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem       technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d) Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

      2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1.      Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4  Ustawy (wg wzoru).

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, określające, iż wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada profilowi zamówienia objętego postępowaniem oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.                      W przypadku Wykonawcy będącego prowadzącego działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej prosimy o załączenie umowy spółki.

3.      Aktualne zaświadczenie właściwego:

-          Naczelnika Urzędu Skarbowego

-          Oddziału ZUS

potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

           Wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia równoważny złoży oświadczenie, iż jego oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, lecz różni się znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Wymogi określone w pkt. 2 i 3 dotyczą jedynie Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.

 

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania lub odrzuceniem oferty.

 

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WPŁACENIA WADIUM.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 

Cena:   85 % = x1

Rok produkcji: 15 % ( 2001 - 6 pkt, 2002 - 10 pkt) =x2

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

                                                         X = x1 + x2

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

 

1. Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta           i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. Nr 7 (sekretariat).

2. Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 12 czerwca 2006 r. do godz. 830.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 czerwca 2006 roku o godz. 900.

 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a kończy dnia 12.07.2006 r.

 

 

 

 

 

 


                                                                                                         

Nazwa dokumentu: Przetarg
Skrócony opis: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60.000 EURO NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO UŻYWANEGO
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-06-02 13:07:10
Data udostępnienia informacji: 2006-06-02 13:07:10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-02 13:11:38

Wersja do wydruku...

corner   corner