logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wąchock na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016.
Przedmiotem aktualizacji ww. dokumentów jest doprowadzenie do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez efektywne zarządzanie środowiskiem oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów jego ochrony przed degradacją.
Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.
Dane o projektach ww. dokumentów zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku (prowadzonym przez Referat Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku), dostępnym na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej: gmina.wachock.sisco.info.
Ponadto z dokumentacją w powyższej sprawie osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Referacie Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2, parter,  w godz. pracy Urzędu tj. 745- 1545.
 
Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w Wąchocku, p. nr 10, II piętro, w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. 745 - 1545 lub e-mail: sekretariat@wachock.pl , w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji.
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Wąchock, dnia 01.10.2009 r.
                                                                           
 
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WĄCHOCK
mgr Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-10-01 08:30:21
Data udostępnienia informacji: 2009-10-01 08:30:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-05 08:37:10

Wersja do wydruku...

corner   corner