logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

o odstąpieniu od przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 w związku z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. Programu.

 

Pismem z dnia 04 grudnia 2009 r. Nr SE.V-4410/89/AS/09 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach wyraził stanowisko, że w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. Programu. Pismem z dnia 21 października 2009 r. Nr RDOŚ-26-WPN.II-0713-66/09/el Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził stanowisko, że projekt ww. dokumentu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Biorą pod uwagę ww. opinie oraz po dokonaniu analizy uwarunkowań przedstawionych w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono, że:

1/ Realizacja ww. Programu dotyczy obszarów w granicach jednej gminy.

2/ Wykonanie założeń dokumentu nie wiąże się z realizacją przedsięwzięć wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.).

2/ Realizacja ww. programu spowoduje całkowite wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz zapewni bezpieczeństwo dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

3/ W trakcie realizacji programu nie zostanie naruszona żadna z form  ochrony przyrody znajdująca się na terenie Gminy Wąchock.

4/ Realizacja programu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na planowany obszar Natura 2000. Obiekty gdzie zinwentaryzowano odpady azbestowe zlokalizowane są  poza obszarem chronionego terenu a usuwanie wyrobów azbestowych nie będzie bezpośrednio oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się pod ochroną.

W związku z powyższym, w świetle art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu jest zasadne.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock” podlega podaniu do publicznej wiadomości przez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Wąchocku (gmina.wachock.sisco.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w budynku UMiG i na terenie miejscowości.

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-15 13:52:34
Data udostępnienia informacji: 2010-01-15 13:52:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 13:55:38

Wersja do wydruku...

corner   corner