logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 06.10.2015 r.

BGK.6220.1.2015

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

 

         Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t,j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.05.2015 r. na wniosek Budromost-Starachowice Sp. z o.o., 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „alternatywny sposób ogrzewania kruszyw, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Wąchocku przy ul. Św. Rocha 31, poprzez montaż zbiornika magazynującego pył węgla brunatnego wraz z instalacją jego spalania, w procesie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych”, zlokalizowanego w m. Wąchock, gm. Wąchock, na dz. ewid. Nr 5193/2.

            Jednocześnie informuję, że po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – Postanowienie z dnia 11.09.2015 r. znak: WOO-II.4240.111.2015.JO.4 oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 28.05.2015 r. znak: SE-V-4470/6/15, wyrażających stanowisko, iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w dniu 05.10.2015 r. zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock znak: BGK.6220.1.2015, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

            Informuje się, że wmyśl art. 49 Kpa, po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie ww. postanowienia.

Strony mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie, pokój nr 2 (parter) z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2 (parter). Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
mgr Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-10-06 13:52:31
Data udostępnienia informacji: 2015-10-06 13:52:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-06 13:55:32

Wersja do wydruku...

corner   corner