logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
         minus Uchwała Nr VI/31/2007
         minus Uchwała Nr VI/32/2007
         minus Uchwała Nr VI/33/2007
         minus Uchwała NR VI/34/2007
         minus Uchwała Nr VI/35/2007
         minus Uchwała Nr VI/36/2007
         minus Uchwała Nr VI/37/2007
         minus Uchwała Nr VI/38/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Uchwała Nr VI/38/2007

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2007 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 12, 13, 14, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.157.829 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.   Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.785.344 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące                                                                                                       11.593.980 zł

11.593.980 zł

w tym:

 

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                     4.859.815 zł

4.859.815 zł

-        dotacje                                                                                           405.000 zł

405.000 zł

-        wydatki na obsługę długu                                                                                           220.000 zł

220.000 zł

b) wydatki majątkowe                                                                                                       3.191.364 zł

3.191.364 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3.   Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości         2.704.341 zł,

a) wydatki bieżące                                                                              0 zł

b) wydatki majątkowe                                                                        2.704.341 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.      Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 372.485 zł z przeznaczeniem na:

1)   planowaną spłatę rat kredytów w kwocie                            - 372.485 zł.

2.      Przychody budżetu w wysokości 876.000 zł, rozchody w wysokości 1.248.485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości                                                                                  - 140.000 zł,

2) celową w wysokości                                                                                 - 110.000 zł,

            w dziale 801, rozdziale 80195 z przeznaczeniem na:

            wydatki bieżące Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego - 110.000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 237.955 zł; wydatki – 237.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)  gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                - 380.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 25.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody      - 60.000 zł,

2)     wydatki          - 60.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                    - w kwocie 2.000.000zł;

 

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej                                                              - w kwocie                                                                                                  1.694.527 zł

 

2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                    - w kwocie 876.000 zł;

 

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej                                                              - w kwocie                                                                                                             726.000 zł

 

 

 

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                                                                                           2.000.000zł;

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości                                                                                                                     1.694.527 zł

2)       zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku

3)       dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

4)       dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 


                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                              do Uchwały Nr VI/38/2007

                                                                                              Rady Miejskiej w Wąchocku

                                                                                              z dnia 28 lutego 2007 r.

 

DOCHODY BUDŻETU

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan
2007 r.

 
 

1

2

3

4

5

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

                   1 955 055   

 

 

01008

 

Melioracje wodne

                  1 955 055   

 

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

                   1 694 527   

 

 

 

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

                      260 528   

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

                     120 627   

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                     120 627   

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

                         1 039   

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

                        89 588   

 

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

                        30 000   

 

750

 

 

Administracja publiczna

                        83 482   

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

                       57 470   

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

                        57 470   

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

                       26 012   

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

                        25 000   

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

                          1 012   

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

                          1 194   

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

                          1 194   

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

                         1 194   

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

                   3 417 054   

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

                            500   

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

                            500   

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

                     691 432   

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

                     560 000   

 

 

 

0320

Podatek rolny

                         1 700   

 

 

 

0330

Podatek leśny

                       64 800   

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

                       35 000   

 

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

                       29 932   

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

                     801 800   

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

                      580 000   

 

 

 

0320

Podatek rolny

                       98 300   

 

 

 

0330

Podatek leśny

                       12 500   

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

                        75 000   

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

                          5 000   

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

                         1 000   

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

                        30 000   

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

                       95 000   

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

                       15 000   

 

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

                        14 000   

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

                       60 000   

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

                          6 000   

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

                  1 828 322   

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

                  1 798 322   

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

                        30 000   

 

758

 

 

Różne rozliczenia

                  6 041 171   

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

                  3 780 749   

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

                  3 780 749

 

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

                   2 193 184   

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

                  2 193 184   

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

                       15 000   

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

                       15 000   

 

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

                52 238   

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

                       52 238   

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

                    25 000   

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

                 25 000   

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

                   25 000   

 

852

 

 

Pomoc społeczna

              3 404 246   

 

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

                   2 400   

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

                       2 400   

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

           3 030 040   

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

            3 030 040   

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

                 32 920   

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

                   32 920   

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

              145 375   

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

             111 166   

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

                34 209   

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

                 99 009   

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

                99 009   

 

 

85228

 

Pozostała działalność

                   4 000   

 

 

 

0830

Wpływy z usług

                   4 000   

 

 

85295

 

Pozostała działalność

                90 502   

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

                   90 502   

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                110 000   

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

              110 000   

 

 

 

0830

Wpływy z usług

                110 000   

 

Dochody ogółem

        15 157 829   

 

 

 


                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 2

                                                                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/38/2007

                                                                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Wąchocku

                                                                                                                                                                                             z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na  2007 r.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan
na 2007 r.

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-
dzenia

Pochodne od wynagro-
dzeń

Dotacje

Wydatki na na obsługę długu (odsetki)

Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

2868828

2000

0

0

0

0

0

2866828

 

01008

Melioracje wodne

2704341

0

 

 

 

 

 

2704341

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

162487

0

 

 

 

 

 

162487

 

01030

Izby rolnicze

2000

2000

 

 

 

 

 

0

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

5000

5000

0

0

0

0

0

0

 

40002

Dostarczanie wody

5000

5000

 

 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

192000

140000

0

0

0

0

0

52000

 

60011

Drogi publiczne krajowe

18000

0

 

 

 

 

 

18000

 

60016

Drogi publiczne gminne

160000

140000

 

 

 

 

 

20000

 

60095

Pozostała działalność

14000

0

 

 

 

 

 

14000

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

73000

15000

0

0

0

0

0

58000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

73000

15000

 

 

 

 

 

58000

710

 

Działalność usługowa

160000

160000

0

0

0

0

0

0

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

150000

150000

 

 

 

 

 

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

10000

10000

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

2012371

1977371

1114000

207600

0

0

0

35000

 

75011

Urzędy wojewódzkie

57470

57470

44000

8600

 

 

 

 

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100000

100000

 

 

 

 

 

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1580000

1545000

900000

175000

 

 

 

35000

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

27000

27000

 

 

 

 

 

 

 

75095

Pozostała działalność

247901

247901

170000

24000

 

 

 

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1194

1194

998

196

0

0

0

0

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1194

1194

998

196

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

73000

73000

10200

1995

0

0

0

0

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

63000

63000

10200

1995

 

 

 

 

 

75495

Pozostała działalność

10000

10000

 

 

 

 

 

 

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

22000

22000

17000

0

0

0

0

0

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

22000

22000

17000

0

 

 

 

 

757

 

Obsługa długu publicznego

220000

220000

0

0

0

220000

0

0

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

220000

220000

 

 

 

220000

 

 

758

 

Różne rozliczenia

140000

140000

0

0

0

0

0

0

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

140000

140000

 

 

 

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

4339262

4239262

2630170

557170

18000

0

0

100000

 

80101

Szkoły podstawowe

2464410

2464410

1612010

341700

 

 

 

0

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

95390

95390

67450

14540

 

 

 

 

 

80104

Przedszkola

140640

140640

105510

22030

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

1309500

1209500

845200

178900

 

 

 

100000

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

110000

110000

 

 

18000

 

 

 

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19322

19322

 

 

 

 

 

 

 

80195

Pozostała działalność

200000

200000

 

 

 

 

 

 

851

 

Ochrona zdrowia

60000

60000

10000

0

5000

0

0

0

 

85153

Zwalczanie narkomanii

10000

10000

 

 

 

 

 

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50000

50000

10000

 

5000

 

 

 

852

 

Pomoc społeczna

3671153

3671153

197537

112949

2000

0

0

0

 

85202

Domy pomocy społecznej

100000

100000

0

0

 

 

 

0

 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3030040

3030040

61000

52000

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

33220

33220

 

32920

 

 

 

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

185375

185375

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

5000

5000

 

 

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

151148

151148

117474

24094

 

 

 

 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

24108

24108

19063

3935

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

142262

142262

 

 

2000

 

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

10000

10000

0

0

0

0

0

0

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

10000

10000

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

552536

473000

0

0

0

0

0

79536

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

108536

45000

 

 

 

 

 

63536

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

220000

220000

 

 

 

 

 

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

224000

208000

 

 

 

 

 

16000

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

380000

380000

0

0

380000

0

0

0

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

215000

215000

 

 

215000

 

 

 

 

92116

Biblioteki

165000

165000

 

 

165000

 

 

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

5000

5000

0

0

0

0

0

0

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5000

5000

 

 

 

 

 

 

Ogółem wydatki

14785344

11593980

3979905

879910

405000

220000

0

3191364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 3

                                                                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/38/2007

                                                                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Wąchocku

                                                                                                                                                                                             z dnia 28 lutego 2007 r.

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne nakłady finansowe

wydatki poniesione do 31.12.2006 r.

Planowane wydatki

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

 

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

w tym źródła finansowania

2008 r.

 

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

dotacje z budżetu państwa

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1.

010

01008

Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock

3 042 803

338 462

  2 704 341  

     23 286   

726 000

260 528

1 694 527

0

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

2.

010

01010

Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rataje - przyłącza

    300 353   

                   -   

     150 300   

    150 300   

-

-

-

   150 053   

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

3.

900

90001

Dofinansowanie budowy kanalizacji Wąchock ul. Leśna, Smugowa, Skalista, Szydłowiecka, Wesoła - przyłącza

      86 758   

                   -   

        63 536   

      63 536   

-

-

-

     23 222   

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

Ogółem

3 429 914

338 462

2 918 177   

237 122

726 000

260 528

1 694 527

173 275   

                  -   

 

                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 3 A

                                                                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/38/2007

                                                                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Wąchocku

                                                                                                                                                                                             z dnia 28 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne nakłady finansowe

Planowane wydatki

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

 

rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

 

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

dotacje z budżetu państwa

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów etap VI (oprac. dokumentacji projektowej)

        48 865   

        12 187   

     12 187   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

2.

600

60011

Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Wąchock ul. Starachowicka (opracowanie projektu)

        18 000   

        18 000   

     18 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

3.

600

60016

Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych

        20 000   

        20 000   

     20 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

4.

600

60095

Zakup wiat przystankowych

14 000

14 000

14 000

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

5

700

70005

Wykup działek

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

 

- celem zagospodarowania terenów wokół zbiornika

        40 000   

        40 000   

     40 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

5.2

 

 

- pod przepompownie w Parszowie

          9 000   

          9 000   

       9 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

5.3

 

 

- pod przepompownie w Ratajach

          4 000   

          4 000   

       4 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

5.4

 

 

- pod wymianę działek pod drogę w Wielkiej Wsi

          5 000   

          5 000   

       5 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

6.

801

80110

Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym  w Wąchocku

      100 000   

      100 000   

   100 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

7.

750

75023

Opracowanie programu rewitalizacji

        10 000   

        10 000   

     10 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

8.

750

75023

Remont budynku MGOK na potrzeby MGBP w Wąchocku

        25 000   

        25 000   

     25 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

9.

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego Parszów ul. Staszica

        16 000   

        16 000   

     16 000   

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

 

Ogółem

309 865

273 187

273 187

 

 

 

x

 

                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 4

                                                                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/38/2007

                                                                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Wąchocku

                                                                                                                                                                                             z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,
par)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2007 r.

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe**

pożyczki na prefinanso-wanie

z budżetu państwa

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Wydatki majątkowe razem:

x

3 042 803

1 134 621

1908182

2704341

1 009 814

726 000

0

283 814

1 694 527

1 694 527

0

0

1 694 527

1.1

Program:

ZPORR

Priorytet:

3 - Rozwój lokalny

Działanie:

3.1 Obszary wiejskie

Nazwa projektu:

Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock

Razem wydatki:

353

010

3 042 803

1134621

1908182

2704341

1 009 814

726 000

0

283 814

1 694 527

1 694 527

0

0

1 694 527

z tego:  2004-2006

 

01008

338 462

124807

213655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 r.

605

2 704 341

1009814

1694527

2

Wydatki bieżące razem:

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem (1+2)

x

3 042 803

1134621

1908182

2704341

1 009 814

726 000

0

283 814

1 694 527

1 694 527

0

0

1 694 527

                                   

 

 


                                                                                   Załącznik nr 5

                                                                                  do Uchwały Nr VI/38/2007                                                                                                      Rady Miejskiej w Wąchocku

                                                                                  z dnia 28 lutego 2007 r.

 

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2007 r.

 
 
 

1

2

3

4

 

Przychody ogółem:

 

876 000

 

1.

Kredyty

§ 952

240 000

 

2.

Pożyczki

§ 952

-

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

636 000

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

-

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 941 do 9441)

-

 

5a.

Prywatyzacja pośrednia

§ 941

-

 

5b.

Prywatyzacja bezpośrednia

§ 942

-

 

5c.

Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa

§ 943

-

 

5d.

Pozostałe przychody z prywatyzacji

§ 944

-

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

-

 

7.

Obligacje

§ 911

-

 

8.

Inne papiery wartościowe

§ 931

-

 

9.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

-

 

10.

Przelewy z rachunku lokat

§ 994

-

 

Rozchody ogółem:

 

1 248 485

 

1.

Spłaty kredytów

§ 992

616 085

 

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

632 400

 

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

-

 

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

-

 

5.

Lokaty

§ 994

-

 

6.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

-

 

7.

Wykup obligacji

§ 971

-

 

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

-

 

                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 6

                                                                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/38/2007      

                                                                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Wąchocku

                                                                                                                                                                                             z dnia 28 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

 

2010

               57 470   

                57 470   

             57 470   

                  44 000   

                    8 600   

                   -   

                              -   

 

75011

 

               57 470   

                57 470   

             57 470   

                  44 000   

                    8 600   

 

 

751

 

2010

                 1 194   

                  1 194   

               1 194   

                       998   

                        196   

                   -   

                              -   

 

75101

 

                 1 194   

                  1 194   

               1 194   

                       998   

                        196   

 

 

852

 

2010

         3 174 126   

          3 174 126   

       3 174 126   

                  61 000   

                  84 920   

                   -   

                              -   

 

85212

 

         3 030 040   

          3 030 040   

       3 030 040   

                  61 000   

                  52 000   

 

 

 

85213

 

               32 920   

                32 920   

             32 920   

 

                  32 920   

 

 

 

85214

 

            111 166   

              111 166   

           111 166   

 

 

 

 

Ogółem

   3 232 790   

    3 232 790   

  3 232 790   

         105 998   

           93 716   

             -   

                     -   

 

 


                                                                                                                                  Załącznik nr 7

                                                                                                                                  do Uchwały Nr VI/38/2007                  

                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Wąchocku

                                                                                                                                  z dnia 28 lutego 2007 r.

 

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Stan środków obrotowych na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

 

 

ogółem

w tym: dotacja
z budżetu

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

I.

Rachunki dochodów własnych

801

17 764,35

237 955

 

237 955

0

17 764,35

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Szkoła Podstawowa w Parszowie

801

1 613,77

   55 114

x

     55 114   

 

1 613,77

 

 

2.

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

801

3 257,41

      48 146   

x

     48 146   

 

3 257,41

 

 

3.

Zespół Placówek Oświatowych                         w Wąchocku

801

7 150,11

    107 695   

x

   107 695   

 

7 150,11

 

 

4.

Gimnazjum Publiczne                     w Wąchocku

801

5 743,06

      27 000   

x

     27 000   

 

5 743,06

 

 

Ogółem

 

17 764,35

237 955

0

237 955

0

17 764,35

 

 
                                 

 

 

 


                                                                                              Załącznik nr 8

                                                                                               do Uchwały Nr VI/38/2007

                                                                                              Rady Miejskiej w Wąchocku

                                                                                               z dnia 28 lutego 2007 r.

 

 

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

1

921

92109

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku