logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
         minus Uchwała Nr V/26/2007
         minus Uchwała Nr V/27/2007
         minus Uchwała Nr V/28/2007
         minus UCHWAŁA Nr V/29/2007
         minus UCHWAŁA Nr V/30/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr V/26/2007
Rady  Miejskiej  w  Wąchocku
z  dnia 30 stycznia  2007r.
 
W sprawie   przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów   Alkoholowych   na 2007r.

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2001 r. r 142 poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia   26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U z 2002 r Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami )     Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:

 
 

§ 1.

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. , stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E

 

                  do uchwały w   sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania

                                  Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Wąchock

 
 

Konieczność opracowania Gminnego Programu Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych

wynika z   art. 41 ust. 2 ustawy z   dnia 26 października 1982 roku   o wychowaniu w   trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zmianami).

Dokument ma stanowić podstawę do realizacji   zadań   podejmowanych w celu zmiany zjawisk dot. używania alkoholu oraz zapobieganiu powstawania nowych.

Dokument określa w szczególności działania publicznych   instytucji rozwiązujących w.w   kwestie społeczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr V/26/2007
Skrócony opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-03-28 14:00:17
Data udostępnienia informacji: 2007-03-28 14:00:17
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-28 14:05:39

Wersja do wydruku...

corner   corner