logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
minus Decyzje - Starosta Starachowicki
   minus Decyzja z dnia 27.08.2019 r. GNOŚ.6820.9.2019
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Raporty
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Starachowice, dnia 27.08.2019 r.

STAROSTA STARACHOWICKI

GNOŚ.6820.9.2019


DECYZJA

Na podstawie art. 1, 2 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

orzekam

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Wąchocku, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków m. Wąchock obręb 0001 jako działki: 50, 267, 955, 4036, 3816/2, 1088, 1105, 119, 1426, 1464, 1673, 180, 183, 1848, 1886, 1991, 2159, 217, 2292, 2307/1, 2309/2, 2309/3, 2309/4, 2345, 2346, 26, 270, 2764, 3050, 334, 3379, 3411, 3544, 364, 368, 3755, 3817, 3855, 415, 4197/1, 4352, 4365, 4441, 4546, 467, 47, 48, 4804, 482, 4860/1, 4861/1, 4868, 558, 594, 647, 656, 705, 706, 722, 734, 767, 768, 771, 799, 825, 863, 881, 915, 942, 945, 960, 971, 4600/2, 4601/2, 4601/3, 517/1, 1802/2, 4482, 4620/1 o łącznej powierzchni 13,1693 ha


UZASADNIENIE


            Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock wnioskiem z dnia 11.06.2019 r., znak: BGK.6825.1.01.2019 zwrócił się do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Wąchocku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Wąchock obręb 0001 jako działki: 50, 267, 955, 4036, 3816/2, 1088, 1105, 119, 1426, 1464, 1673, 180, 183, 1848, 1886, 1991, 2159, 217, 2292, 2307/1, 2309/2, 2309/3, 2309/4, 2345, 2346, 26, 270, 2764, 3050, 334, 3379, 3411, 3544, 364, 368, 3755, 3817, 3855, 415, 4197/1, 4352, 4365, 4441, 4546, 467, 47, 48, 4804, 482, 4860/1, 4861/1, 4868, 558, 594, 647, 656, 705, 706, 722, 734, 767, 768, 771, 799, 825, 863, 881, 915, 942, 945, 960, 971, 4600/2, 4601/2, 4601/3, 517/1, 1802/2, 4482, 4620/1 o łącznej powierzchni 13,1693 ha.

            Wniosek został uzupełniony w dniu 16.07.2019 r. o zaświadczenie, w którym Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock stwierdza, na podstawie zeznań świadków, że ww. nieruchomość stanowiła mienie gromadzkie. Przedmiotowe działki miały i mają charakter użyteczności publicznej, stanowią drogi gminne i drogi dojazdowe do pół i lasów oraz służyły i służą ogółowi mieszkańców.

            Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

            Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w dniu 5 lipca 1963 r., dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

            W ewidencji gruntów i budynków m. Wąchock obręb 0001 ujawniono działki: 50, 267, 955, 4036, 3816/2, 1088, 1105, 119, 1426, 1464, 1673, 180, 183, 1848, 1886, 1991, 2159, 217, 2292, 2307/1, 2309/2, 2309/3, 2309/4, 2345, 2346, 26, 270, 2764, 3050, 334, 3379, 3411, 3544, 364, 368, 3755, 3817, 3855, 415, 4197/1, 4352, 4365, 4441, 4546, 467, 47, 48, 4804, 482, 4860/1, 4861/1, 4868, 558, 594, 647, 656, 705, 706, 722, 734, 767, 768, 771, 799, 825, 863, 881, 915, 942, 945, 960, 971, 4600/2, 4601/2, 4601/3, 517/1, 1802/2, 4482, 4620/1 o łącznej powierzchni 13,1693 ha, stanowiące użytek drogowy, do których jako właściciel, wpisany jest Skarb Państwa, trwały zarząd Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku – bez podania podstawy prawnej. Brak jest informacji o prowadzeniu dla opisanej wyżej działki księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.

            W operacie z założenia ewidencji gruntów dla wsi Wąchock gromada Wąchock przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 28.09.1969 r. pod numerem 224/11/222/68 figurują działki drogowe: 50, 267, 955, 4036, 3816, 1088, 1105, 119, 1426, 1464, 1673, 180, 183, 1848, 1886, 1991, 2159, 217, 2292, 2307, 2309, 2309, 2309, 2345, 2346, 26, 270, 2764, 3050, 334, 3379, 3411, 3544, 364, 368, 3755, 3817, 3855, 415, 4197, 4352, 4365, 4441, 4546, 467, 47, 48, 4804, 482, 4860, 4861, 4868, 558, 594, 647, 656, 705, 706, 722, 734, 767, 768, 771, 799, 825, 863, 881, 915, 942, 945, 960, 971, 4600, 4601, 4601, 517, 1802, 4482, 4620. Jako władającego wpisano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Starachowicach, Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych.

            Zmiana numeracji i powierzchni nastąpiła w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów
m. Wąchock.

            Bezspornym jest, iż przedmiotowe działki stanowiły drogi, które zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich.

            W dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej wyżej ustawy nie została zaliczona do wspólnot gruntowych.

            Wobec powyższego, należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do uznania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Wąchock obręb 0001 jako działki: 50, 267, 955, 4036, 3816/2, 1088, 1105, 119, 1426, 1464, 1673, 180, 183, 1848, 1886, 1991, 2159, 217, 2292, 2307/1, 2309/2, 2309/3, 2309/4, 2345, 2346, 26, 270, 2764, 3050, 334, 3379, 3411, 3544, 364, 368, 3755, 3817, 3855, 415, 4197/1, 4352, 4365, 4441, 4546, 467, 47, 48, 4804, 482, 4860/1, 4861/1, 4868, 558, 594, 647, 656, 705, 706, 722, 734, 767, 768, 771, 799, 825, 863, 881, 915, 942, 945, 960, 971, 4600/2, 4601/2, 4601/3, 517/1, 1802/2, 4482, 4620/1 o łącznej powierzchni 13,1693 ha, za mienie gromadzkie, jako mającej charakter użyteczności publicznej przed 1963 r., użytkowanej wspólnie przez mieszkańców.

 

Mienie gromadzkie stanowi część mienia komunalnego będącego własnością gmin.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji decyzji.


POUCZENIE

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni, od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Starachowickiego, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Staroście Starachowickiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.


Z up. Starosty
Dyrektor Wydziału Nieruchomości
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Elżbieta Kita

Ilość odwiedzin: 1119
Nazwa dokumentu: Decyzja z dnia 27.08.2019 r. GNOŚ.6820.9.2019
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Starachowicki
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Starachowicki
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-09-02 14:13:16
Data udostępnienia informacji: 2019-09-02 14:13:16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-02 14:27:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner