logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
plus Rewitalizacja Wąchocka
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. / 0-41 / 273 – 61 - 30
http://gmina.wachock.sisco.info


OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ – ULICY DOLNEJ                              W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OD KM 0+008 DO KM 0+109

 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock , tel. / 0-41 / 273 – 61 – 30

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Zamówienie obejmuje:
 
  • Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym.
  • Ustawienie obrzeży betonowych
  • Ustawienie krawężników betonowych .
  • Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej
  • Wykonanie korytka ściekowego wylewanego na mokro z betonu klasy B-30 z rusztem żeliwnym
  • Ułożenie przepustu żelbetowego skrzynkowego
  • Wykonanie studni rewizyjnej
  • Umocnienie skarp płytami ażurowymi betonowymi
  • Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:    
 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DOLNEJ                              W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OD KM 0+008 DO KM 0+109

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ – ULICY DOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OD KM 0+008 DO KM 0+109

 
 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8, 45233000-9. 45230000-8, 45233000-0

 

II.1.5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zamówienie.

 

II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej na zamówienie.

 

II.1.7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

II.1.8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

II.1.9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

II.2)Termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: odstępuje się od naliczania wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 

1.        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

  • - Oświadczenie oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu   z postępowania na podstawie art. 24. ustawy - Prawo zamówień publicznych.

·        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

·        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·        Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1, pkt 4-9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·        Wykaz robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością ,

·        Wykaz kadry technicznej jaką dysponuje oferent,

·        Wykaz sprzętu jaki będzie zaangażowany w wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

3. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.

4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

2.     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.  Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie ,,spełnia- ,,nie spełnia.

2. Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock , tel. / 0-41 / 273 – 61 - 30

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27 – 215 Wąchock
do dnia 24.10.2007 roku do godz. 1000
 
 

IV. 3.5) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:

 

ins. ds. dróg Jarosław Trzebiński – tel. (0-41) 27 36 133, pokój nr 3 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku

 
 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OD KM 0+008 DO KM 0+109
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Trzebiński
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-10-02 13:35:08
Data udostępnienia informacji: 2007-10-02 13:35:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-02 13:41:50

Wersja do wydruku...

corner   corner