logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna mediacja

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, powiaty realizują zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

 

Dla kogo udzielana jest pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Usługi będą świadczone każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (41) 276 09 19, czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Starachowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

 

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście z zastrzeżeniem, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem, albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Umożliwia się również zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość poza lokalem punktu, osoba uprawniona składa staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających brak możliwości skorzystania z porady w punkcie oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
  z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
  o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

 

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

 

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji:

PUNKT NR 1 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1130
W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH, UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO) NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - świadczona jest osobiście przez radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

 

PUNKT NR 2  (mieszczący się w trzech lokalizacjach):

PONIEDZIAŁEK  w godz. 1400 – 1800  W URZĘDZIE GMINY W MIRCU, MIRZEC STARY  9, 27-220 MIRZEC (POK. 119 PARTER),

WTOREK od godz. 1100 do godz. 1500 W URZĘDZIE GMINY W BRODACH, UL. STASZICA 3, 27-230 BRODY, POKÓJ NR 201 (II PIĘTRO).

ŚRODA-PIĄTEK od godz. 1130 do godz. 1530 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH, UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - świadczona jest osobiście przez adwokatów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 3 od poniedziałku do piątku od godz. 1100 do godz. 1500  W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE  POKÓJ NR 16 (PARTER)NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA porad udzielają adwokaci.

PUNKT NR 4 od poniedziałku do piątku od godz. 1530 do godz. 1930  W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA - porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

 

OCEŃ PORADĘ

Osoba uprawniona ma możliwość oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, poprzez:

 1. wypełnienie anonimowej OPINII, którą w wersji papierowej otrzyma od osoby udzielającej porady, którą następnie wrzuca do przeznaczonej na ten cel urny,
 2. przekazanie anonimowej OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i mediacji pod numerem telefonu (41) 276 09 19, na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl lub bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach pok. 118 (I piętro) (dotyczy również przypadków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

Ilość odwiedzin: 771
Nazwa dokumentu: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba, która odpowiada za treść: Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-06-25 14:11:53
Data udostępnienia informacji: 2019-06-25 14:11:53
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-14 12:49:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner