logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wzory dokumentów do pobrania:

Budowa, przebudowa, rozbiórka:
Formularz wniosku pozwolenia na budowę dokument
Formularz wniosku pozwolenia na rozbiórkę dokument
Formularz zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które zostało wydane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę i rejestracja dziennika budowy dokument
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy dokument
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dokument
Formularz oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych dokument
Formularz wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę dokument
Formularz wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby dokument
Formularz wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokument
Formularz zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dokument
Formularz zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę dokument
Formularz wniosku o poświadczenie oświadczenia o wysokości podatku VAT dokument
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu dokument
Formularz wniosku o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokument
Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokument
FORMULARZ wniosek o nadanie numeru porządkowego dokument
FORMULARZ wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy dokument
FORMULARZ wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu dokument
FORMULARZ wniosek o warunki zabudowy dokument
FORMULARZ wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dokument
FORMULARZ wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy dokument

Dofinansowania, dotacje:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego dokument
Formularz karty informacyjnej dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych dokument
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół dokument
Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji dokument
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych dokument

Dowód osobisty:
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego dokument

Działalność gospodarcza:
Formularz rejestracji działalności gospodarczej dokument
Wzór oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej dokument
Wzór pisma o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej dokument
Wzór pisma o wydanie duplikatu zaświadczenia rejestracji działalności gospodarczej dokument

Materiały promocyjne:
Formularz wniosku o przyznanie materiałów promocyjnych dokument

Nieruchomości i lokale użytkowe:
Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości dokument

Mieszkania:
Formularz wniosku na najem lokali dokument
Formularz wniosku na zamianę lokali dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych dokument

Psy:
Formularz wniosku o wydanie zezwolaenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną dokument

Podatki:
Formularz informacji o gruntach (strona 1) dokument
Formularz informacji o gruntach (strona 2) dokument
Formularz informacji o gruntach (strona 3) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 1) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 2) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 3) dokument
Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 1) dokument
Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 2) dokument
Formularz przykładowego wniosku w sprawie ulg, umorzeń, rat, odroczeń podatków i opłat od osób fizycznych dokument
Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą dokument
Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy dokument
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym dokument
Formularz wnioski o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty dokument

Szkoły:
Formularz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokument

Użytkowanie wieczyste:
Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych dokument
Formularz wniosku o nabycie przez użytkowników (osoby fizyczne) prawa własności nieruchomości. dokument
Forularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości dokument

corner   corner