logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator danych osobowych

 

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Adres siedziby: ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock

E-mail: sekretariat@wachock.pl

Tel. 41 27 36 130

IOD: Krzysztof Kowal tel. +48 605-044-905

e-mail:  iod@wachock.pl

Zastępca IOD:

e-mail: iod@wachock.pl

tel.: Krzysztof Mazurkiewicz

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa prawna przetwarzania:

Pobieranie podatków i opłat – podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków

transportu, w tym w szczególności:

• ustalenie wysokość podatków oraz opłat;

• prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów w tym ewidencję podatkową oraz

ewidencję księgową;

• prowadzenie czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowe;

• w razie zaistnienia konieczności - kontrola podatkowa i dochodzenie należności;

• rozliczanie wniesionych opłat;

• wystawianie zaświadczeń na wniosek płatnika;

• działania informacyjne

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

 

Rozpatrzenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w celu ustalenia limitu oraz

dokonania zwrotu podatku akcyzowego, a także celach sprawozdawczych z nim

związanych

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Realizacja zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także poborem, windykacją i egzekucją

opłaty

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Ustalenie warunków zabudowy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Rejestracja działalności gospodarczej – przyjęcie wniosku i przesłanie do CEiDG

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Zajęcie pasa drogowego – wydanie opinii w sprawie lokalizacji inwestycji

w pasie drogowym

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Ochrona środowiska i przyrody:

wydawanie decyzji ws. wycinki drzew, usuwania azbestu, , wnioski o dotacje do

przydomowych oczyszczalni ścieków i na poprawę jakości powietrza, wydawanie

decyzji środowiskowych, monitorowanie zanieczyszczeń, prognozy strategiczne oceny

oddziaływania na środowisko.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Gospodarka wodna: wydawanie opinii ws. studni głębinowych, pozwolenia wodno-prawne, decyzje w

sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie.

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Gospodarka nieruchomościami:

sprzedaż, najem, dzierżawa, zarząd, użyczenie i użytkowanie nieruchomości, nabycie

nieruchomości, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust.1 lit. b RODO

 

Edukacja:

• obsługa Systemu Informacji Oświatowej;

• realizacja dowozu dzieci do szkół w tym do placówek specjalnych;

• kontrola spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;

• obsługa wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy, motywacyjnych;

• realizacja zadań związanych z awansami nauczycieli;

• realizacja konkursów na stanowisko Dyrektora oraz prowadzenie spraw kadrowych,

ewidencja czasu pracy, ocena pracy pedagogicznej Dyrektorów Szkół;

• realizacja świadczeń dla nauczycieli wynikających z karty nauczyciela;

• prowadzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli;

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Realizacja zadań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych i ich publikacją

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Prowadzenie monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przyjęcie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Realizacja zamówień publicznych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Obsługa wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

 

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń

pracowników i członków rodziny, wypłacanie świadczeń socjalnych

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

 

Realizacja procesu rekrutacji oraz odbywania stażu w Urzędzie oraz praktyki

zawodowe

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Udostępnianie informacji publicznej i o środowisku

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Obsługa posiedzeń Rady Gminy

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Nagrywanie posiedzeń Rady Gminy

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

Art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody, przez osobę, której dane dotyczą;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej, obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa przez Administratora.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonywania ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami danych mogą być:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w celu świadczenia usług – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego - w tym w szczególności usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
 • podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;
 • banki - w celu obsługi dokonywanych transakcji;
 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja publiczna lub dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Pozyskiwanie danych z innych źródeł

 

W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Państwa dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych mogą być inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Administrator poinformuje Państwa o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia go z tego obowiązku.

Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
 • Po zrealizowaniu umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;
 • Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Państwa zgody - będziemy przetwarzać te dane do czasu jej odwołania;
 • W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres max. 3 miesięcy, po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania nagrań dla celów dowodowych, w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy;
 • Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba że przekażemy do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do przenoszenia danych 
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 

Prawo do cofnięcia zgody: 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na wskazany powyżej adres e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):

 • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy jeżeli dane są zebrane w celu podjęcia działań przed i zawarcia umowy;
 • dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

Niepodanie danych osobowych w będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego dane miały być przetwarzane, w szczególnych przypadkach ich nie podanie nie wpływa na tok oraz wynik prowadzonego postępowania, w szczególności w procedurach podatkowych i naliczaniu opłat lokalnych.

Bezpieczeństwo danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy Urzędem, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Ilość odwiedzin: 11326
Nazwa dokumentu: Ochrona Danych Osobowych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 08:15:58
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 08:15:58
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-30 09:09:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner