logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

I N F O R M A C J A
 
z dnia 14 czerwca 2011 roku
 
o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015
 
 
       Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, że Rada Miejska w Wąchocku przystępuje do wyboru:
 
 1. 6 ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach
( w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy )
 
na kadencję 2012 – 2015
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. )
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr  121, poz. 693 )
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2011 roku.
 
Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 2. jest nieskazitelnego charakteru
 3. ukończył 30 lat
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 5. nie przekroczył 70 lat
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
 
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy
 6. duchowni
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej
 9. radni gminy, powiatu i województwa
 
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
 
 1. prezesi właściwych sądów
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
 
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny ( wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię ( imiona ) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.
 
Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
Komendant Wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela, oraz zgłoszenia przyjmuje:
 
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, pokój Nr 8 w godz. 7:45 – 15:45 tel. ( 041 ) 27 – 36 – 149
 
Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:

      1.   Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku,http://gmina.wachock.sisco.info/       
                                                                          www.wachock.pl
      
 1. Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
 
 
Wyborów ławników Rada Miejska  dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2011 roku.
 
 
Burmistrz Miast i Gminy Wąchock

 

Nazwa dokumentu: Wybory Ławników na kadencję 2012-2015
Skrócony opis: I N F O R M A C J A z dnia 14 czerwca 2011 roku o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Derlatka Błąd
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Derlatka Błąd
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-06-14 10:08:00
Data udostępnienia informacji: 2011-06-14 10:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-15 10:27:55

Wersja do wydruku...

corner   corner