logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AOGŁOSZENIE O NABORZE

   

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

 

 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 
I. Nazwa i adres jednostki
URZĄD MIASTA I GMINY WĄCHOCK
II. Określenie stanowiska urzędniczego  
Podinspektor do spraw Obsługi Rady Miejskiej i Promocji Gminy .
Wymiar czasu pracy : etat
III. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
Niezbędne :
 • Wykształcenie wyższe.
 • Obsługa komputera-znajomość pakietu MS Office.
 • Znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu Postępowania            Administracyjnego.
 • Umiejętność redagowania tekstów.
 • Wysoka kultura osobista , zaangażowanie, samodzielność przy wykonywaniu zadań , rzetelność , sumienność i odpowiedzialność , dyspozycyjność.
IV. Zakres wykonywanych zadań z zakresu
      1. Obsługi Rady Miejskiej.
 • Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów na sesje Rady Miejskiej i posiedzeń jej Komisji.
 • Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Miejskiej i jej Komisji.
 • Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej
 • Prowadzenie rejestru wniosków składanych przez radnych oraz mieszkańców na zebraniach.
 • Przechowywanie aktów prawnych podejmowanych przez organy Gminy.
 • Prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 • Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady
 • Protokołowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji.
 • Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy oraz obsługa techniczna zebrań z mieszkańcami.
2.     Promocji Gminy
 • Współpraca przy administrowaniu strony internetowej
 • Przygotowanie do realizacji druków i materiałów promocyjnych i informacyjnych
 • Współpraca z mediami
 • Koordynowanie organizowanych imprez na terenie Gminy
 • Dbałość o wizerunek Gminy i Urzędu
IV.           Wymagane dokumenty:
 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej ( CV)
 • List motywacyjny
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • Kserokopia innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeb rekrutacji danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z póź. zm . )
 • Oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisko podinspektora.
 
VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej i Promocji Gminy ” w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock (pokój nr 10); przesłać pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy Wąchock , ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 Wąchock w terminie do dnia 23 stycznia 2012 roku włącznie do godziny 15.00 .
 
VII. Oferty , które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie
nie będą rozpatrywane .
 
VIII. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 10) w dniu 25 stycznia 2012 roku o godz. 11.00
 
IX. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 
X. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/gmina.wachock.sisco.info oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
 
XI. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel.( 041) 273-61-30
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na podinspektora d/s Obsługi Rady Miejskiej i Promocji Gminy
Skrócony opis: OGŁOSZENIE O NABORZE BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12 15:45:22
Data udostępnienia informacji: 2012-01-12 15:45:22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-25 15:57:54

Wersja do wydruku...

corner   corner