logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
minus Ochrona Środowiska
   minus Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   minus Zawiadomienia
   minus Informacja z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 - 2032” przyjętego Uchwałą nr LI/293/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z d
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Informacja z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 - 2032” przyjętego Uchwałą nr LI/293/2010 Rady Miejskiej                           w Wąchocku z dnia 31.08.2010 r

 

 

Od 2010 r. Gmina Wąchock realizuje przyjęty program usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach udzielanej mieszkańcom pomocy, pokrywane są koszty związane z wywozem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest. W latach 2010 - 2013 odebrano łącznie 291,48 Mg odpadów, ze 166 posesji położonych na terenie gminy, za kwotę 89.676,37 zł (w tym: środki z budżetu gminy - 75.632,21 zł, pozyskane dotacje z budżetu powiatu i WFOŚiGW - 14.044,16 zł).

Planowana do usunięcia ilość azbestu w 2014 r. - 77 Mg, koszt realizacji zadania - 21.848,40 zł. Aby uzyskać pomoc związaną z usunięciem odpadów zawierających azbest, należy wystąpić do tut. Urzędu z wnioskiem (stosowne formularze są dostępne w UMiG pokój nr 2 - parter). Wnioski realizowane są według kolejności wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w danym roku.

W dniu 26 czerwca 2014 r. pomiędzy Gminą Wąchock a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, została zawarta umowa dotacji na dofinansowanie zadania p.n. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”, w kwocie 18.571,14 zł, tj. 85% kosztów zadania. Na kwotę udzielonej dotacji składają się:

1) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 7.646,94 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania,

2) środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 10.924,20 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Użytkownikom wyrobów zawierających azbest przypominamy o obowiązku przedkładania do Burmistrza Miasta       i Gminy Wąchock, corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację mają obowiązek złożyć właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości a także obiektu, urządzenia budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest, po  przeprowadzeniu kontroli stanu tych wyrobów, w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Odpowiedni formularz – dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku (pokój nr 2), przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Pomimo upływu terminu, informacje o wyrobach zawierających azbest, nadal można składać w UMiG w Wąchocku.

Użytkownicy wyrobów zawierających azbest mają również obowiązek zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu administracji architektoniczno – budowlanej.

 

Nazwa dokumentu: Informacja z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 - 2032” przyjętego Uchwałą nr LI/293/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z d
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03 14:24:22
Data udostępnienia informacji: 2012-07-03 14:24:22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-02 14:23:58

Wersja do wydruku...

corner   corner