logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Zadania Publiczne
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   plus Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Protokół z przebiegu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
   plus Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów
   minus Uproszczona ofertarealizacji zadania publicznego - TPW
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2018
   minus Zaproszenie do udziału w pracach w komisji konkursowej
   minus ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  Zarządzenie Nr 24/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, kultury fizycznej i sportu, oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012r.

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.4 ust.1, art. 5 ust.4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust.2, art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) i  w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXVI/125/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,  zarządzam, co następuje:
 
 

§ 1.

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

§ 2.

 Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 
 

§ 3.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
 

§ 4.

Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock.

 
 

§ 5.

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Wąchock.  

 
 

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Ilość odwiedzin: 3190
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Skrócony opis: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, kultury fizycznej i spor
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-04-29 12:33:24
Data udostępnienia informacji: 2013-04-29 12:33:24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-05 14:29:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner