logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Zadania Publiczne
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   plus Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Protokół z przebiegu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
   plus Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów
   minus Uproszczona ofertarealizacji zadania publicznego - TPW
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2018
   minus Zaproszenie do udziału w pracach w komisji konkursowej
   minus ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie Nr 13/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 3 lutego 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kultury fizycznej, działań na rzecz niepełnosprawnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1, art. 5 ust.4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) i w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr LIII/268/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kultury fizycznej, działań na rzecz niepełnosprawnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

§ 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 § 3.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kultury fizycznej, działań na rzecz niepełnosprawnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock, stronie internetowej Gminy Wąchock.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Wąchock.  

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 1563
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Skrócony opis: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kul
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2015-02-04 08:06:55
Data udostępnienia informacji: 2015-02-04 08:06:55
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-11 14:05:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner