logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KONKURS
NA STANOWISKO KIEROWNIKA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄCHOCKU

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.

1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na stanowisku Kierownika MGOPS

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania pełnomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163),
 7. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
 8. co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej.

 

2. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań Kierownika MGOPS:

Znajomość przepisów z zakresu:

 1. samorządu gminnego,
 2. pomocy społecznej,
 3. świadczeń rodzinnych,
 4. pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 5. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 6. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 7. finansów publicznych,
 8. postępowania administracyjnego,
 9. zamówień publicznych,
 10. prawa pracy, w tym przepisów o pracownikach samorządowych;

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określone w przepisach o pomocy społecznej oraz innych przepisach,
 2. prowadzenie innych spraw z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock jeżeli przepis szczególny tak stanowi,
 3. reprezentowanie MGOPS na zewnątrz,
 4. kierowanie statutową działalnością MGOPS,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych,
 6. organizowanie obsługi administracyjnej MGOPS,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock,
 8. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach,
 9. organizowanie pracy socjalnej dla wspierania osób i rodzin w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
 10. współpraca z organami gminy Wąchock,
 11. prowadzenie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 12. opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywanie problemów społecznych,
 13. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
  i rodzin,
 14. udzielanie pomocy i prowadzenie programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu,
 15. praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 16. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnym oraz zaliczce alimentacyjnej.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
 2. obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w miesięcznym okresie rozliczeniowym,

 

5. Dokumenty wymagane:

 1. wniosek o przystąpienie do konkursu oraz list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata
  z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
  1. wykształcenie ( dyplom ukończenia studiów wyższych),
  2. staż pracy (np. świadectwa pracy),
  3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia itp.)
   - kopie dokumentów poświadczone „za zgodność z oryginałem”
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym.

 

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia.
Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzurą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, 27-215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1 pokój nr. 10,
 2. Oferty składa się w zaklejonych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku”,
 3. Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2016r. do godz. 13:30 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu,
 4. Dokumenty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrzone,
 5. Dokumenty osób niewybranych zostaną zwrócone listownie pod wskazany adres lub będą do odebrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój nr. 10.

 

7. Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 2. Komisja na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełnienia przez Kandydatów wymagań formalnych,
 3. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
 4. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną o tym poinformowane.

 

Etap drugi:

 1. Z każdym z Kandydatów spełniającym wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
 2. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wyłania Kandydata, spełniającego w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i przekazuje Burmistrzowi.

 

8.  Informacja o wynikach naboru:

                Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na:

 1. stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchock,
 2. tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

 

9. Dodatkowych informacji o naborze na stanowisko udziela Barbara Derlatka – Sekretarz Gminy
     nr. tel. 41/273 61 30 wew. 145 .
 

Ilość odwiedzin: 1043
Nazwa dokumentu: Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-08-01 12:35:00
Data udostępnienia informacji: 2016-08-01 12:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 10:07:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner