logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KONKURS NA STANOWISKO
INSPEKTORA DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W URZEDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na stanowisku  inspektora d/s planowania przestrzennego:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) Brak skazania pełnomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) Nieposzlakowana opinia,

5) Wykształcenie wyższe w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki bądź planowania przestrzennego

6) Co najmniej 5 letni staż pracy

7) Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji

8) Znajomość przepisów prawnych:

 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawy o prawie budowlanym

2. Wymagania dodatkowe:

1) Biegłość w posługiwaniu się mapami i rysunkami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2) Znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i zastosowań przepisów z zakresu ustaw:

 1. O samorządzie gminnym
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 3. O ochronie danych osobowych
 4. O dostępie do informacji publicznej oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw

3) Znajomość technik biurowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

1) Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

2) Przygotowywanie projektów uchwał rady o przystąpieniu do sporządzenia gminnych planów zagospodarowania przestrzennego, określenia granic obszaru objętego planem przedmiotu i zakresu jego ustaleń,

3) Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego między innymi:

 1. Ogłaszanie o przystąpieniu do opracowania planu i zawiadomienie właściwych organów,
 2. Zasięganie opinii oraz uzgadnianie projektu z właściwymi organami.
 3. Wykładanie projektu planu do publicznego wglądu, a także zapewnienie informacji o wyłożonym projekcie i umożliwienie uzyskania, za zwrotem kosztów kopii, wyrysów i wypisów.
 4. Przyjmowanie, rozpatrywanie i przedkładanie radzie protestów i zarzutów wniesionych do projektu planu,
 5. Doręczenie zainteresowanym  wyciągów z uchwały rady dotyczących wyżej wymienionych spraw.
 6. Przedkładanie radzie projektu planu, przedstawienie planu wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

4) Wydawanie wypisów i wyrysów planu zagospodarowania przestrzennego; przygotowanie projektów uchwał w strawie opłat administracyjnych za te czynności.

5) Prowadzenie aktualnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami wraz z odpowiedzialnością za przechowywanie oryginałów planów jak również uchylonych i nie obowiązujących.

6) Przygotowanie decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczegółowymi.

7) Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach określonych ustawą.

8) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego

9) Sporządzenie informacji do Wojewody o wydanych decyzjach inwestycji celu publicznego

10) Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

11) Opiniowanie wstępnych projektów podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

1) Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

2) Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w miesięcznym okresie rozliczeniowym,

5. Dokumenty wymagane:

1) Wniosek o przystąpienia do konkursu oraz list motywacyjny

2) Życiorys – CV – zawierający wykaz zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni

3) Kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:

 1. Wykształcenie
 2. Staż pracy
 3. Posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia itp.)

- kopie dokumentów poświadczone „za zgodność z oryginałem”

4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

5) Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

6) Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku Inspektora ds. planowania przestrzennego

 

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia.

Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiści lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta I Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 pokój nr.10,

2) Oferty składa się w zaklejonych kopertach opatrzonych dopiskiem : „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

3) Termin składania ofert do dnia: 17 października 2016r do godz.15.00 – decyduje data wpływy oferty do Urzędu

4) Dokumenty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane

5) Dokumenty osób niewybranych zostaną zwrócone listownie pod wskazany adres lub będą do odebrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój nr 10.

7. Informacje dodatkowe:

1) Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych

2) Komisja na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełnienia przez Kandydatów wymagań formalnych

3) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji

4) Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną o tym poinformowane.

Etap drugi:

1) Z każdym z Kandydatów spełniającym wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna

2) W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wyłania Kandydata, spełniającego w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i przekazuje Burmistrzowi

8. Informacja o wynikach naboru:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na:

1) Stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku

2) Tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku

9. Dodatkowych informacji o naborze na stanowisko udziela Barbara Derlatka – Sekretarz Gminy nr Tel. 41/2376130 wew.145

Załączniki do pobrania: 2016-10-06 13:21:43 - Zarządzenie Nr 73/2016 (1.48 MB)
2016-10-10 12:36:50 - Oświadczenie (332.56 kB)
2016-10-18 12:12:42 - Lista osób które złożyły oferty (331.05 kB)
2016-10-26 10:30:52 - Informacja o wynikach naboru (137.18 kB)

Ilość odwiedzin: 1149
Nazwa dokumentu: KONKURS NA STANOWISKOINSPEKTORA DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGOW URZEDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-06 11:57:06
Data udostępnienia informacji: 2016-10-06 11:57:06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-26 10:31:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner