logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody z dnia 10.02.2017 r.
   minus Obwieszczenie Wojewody z dnia 19.07.2017 r.
   minus Obwieszczenie z dnia 07.09.2017 (SPN.III.7820.1.3.2017)
   minus Obwieszczenie z dnia 07.09.2017 (SPN.III.7820.1.3.2017)
   minus Obwieszczenie z dnia 10.08.2018 (IR.II.746.21.2018)
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI       

Znak: SPN.III.7820.1.3.2017                                                                                     Kielce, 10.02.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek z dnia 01.02.2017r., uzupełniony w dniu 08.02.2017r. (pisma bez znaku), Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego jest zmiana w części dotyczącej lokalizacji i wysokości ekranów akustycznych.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Skarbu Państwa
i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 839 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.

Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Jednocześnie informuje się, że w związku z wnioskiem Inwestora o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) przekazał pismem z dnia 10.02.2017r., znak: SPN.III.7820.1.3.2017, dokumenty dołączone do wniosku o zmianę decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, wnosząc o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Załączniki do pobrania: 2017-02-10 11:47:48 - Obwieszczenie (45.51 kB)

Ilość odwiedzin: 1140
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Wojewody z dnia 10.02.2017 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Osoba, która odpowiada za treść: WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 11:44:32
Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 11:44:32
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 07:58:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner