logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Rejestry i ewidencje
   minus Informacje nieudostępnione
   minus Rejestry i Ewidencje
   minus Wykaz Obiektów Ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Rejestry, ewidencje, archiwa – sposoby i zasady udostępnia danych

 

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Pokój 4, tel. 41 2715043

Rejestr dostępny na wniosek stron postępowania

 

Rejestr umów dzierżawy.

Pokój 2, tel. 41 2715 043

Rejestr – częściowo do wglądu, informacja ustna

Wyłączeniu podlegają dane osobowe stron (art. 1 ust. 1, art. 6 Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997r. poz. 883 ze zm.).

 

Rejestry wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę

Pokój 4, tel. 41 2715 043

Rejestr dostępny na wniosek stron postępowania.

 

Ewidencja wniosków dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pokój  4, tel. 41 2715 043

Ewidencja dostępna publicznie.

 

Ewidencja działalności gospodarczej

Pokój  7, tel. 41 2715 043

Ewidencja dostępna na wniosek zainteresowanego.

 

Ewidencja ludności

Pokój 10,, tel. 41 2715 043

Ewidencja dostępna na pisemny wniosek zainteresowanego posiadającego interes prawny, Podstawa prawna – art. 20 Ustawy o ochronie danych osobowych z 22 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

 

Rejestr Przepisów porządkowych

Pokój 8, tel. 41 2715 043

Rejestr jawny.

 

Rejestr wniosków i zapytań Radnych

Pokój 9, tel. 041 2715 043

Rejestr jawny.

 

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Pokój 8, tel. 41 2715 043

Rejestr jawny.

 

Rejestr skarg i wniosków

Pokój 8, tel. 41 2715 043

Rejestr częściowo do wglądu – udostępnienie informacji następuje na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego.

Podstawa prawna: - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 22 sierpnia 1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

 

Rejestr uchwał Rady Miejskie w Wąchocku

Pokój 9, tel. 41 2715 043

Rejestr jawny.

 

Rejestry podatkowe

Pokój 15, tel. 41 2715 043

Rejestry niejawne – art. 129 i 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

 

Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

Skorowidze aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów oraz skorowidz ślubów zawartych przez cudzoziemców.

Rejestr zapewnień.

Rejestr decyzji dotyczących transkrypcji aktów stanu cywilnego.

Rejestr decyzji dotyczących uzupełnień aktów stanu cywilnego.

Rejestr decyzji dotyczących odtwarzania aktów stanu cywilnego.

Rejestr decyzji dotyczących skracania terminów zawarcia związku małżeńskiego.

Rejestr zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Rejestr protokołów zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem USC.

Rejestr sprostowań aktów stanu cywilnego.

Rejestr zmian imion i nazwisk.

Rejestr ustaleń brzmienia /pisowni imion i nazwisk.

Rejestr ksiąg stanu cywilnego sprzed 100 lat przekazywanych do Archiwum Państwowego.

Rejestr zaświadczeń o zawartych ślubach w kościołach gminy Wąchock.

Rejestr aktów stanu cywilnego przekazywanych i przesyłanych do Biura ewidencji Ludności.

Rejestr protokołów oświadczeń o uznaniu dziecka.

Rejestr oświadczeń o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego.

 

Rejestry niejawne

Udostępnianie danych osobowych zawartych w wymienionych rejestrach, a dotyczących aktów stanu cywilnego, podlega szczególnej ochronie prawnej określonej w art. 25, 79, 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. Z 1986r. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami/ oraz w § 23 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

 

Ilość odwiedzin: 6775
Nazwa dokumentu: Rejestry i Ewidencje prowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Ferka
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Ferka
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Ferka
Data wytworzenia informacji: 2003-07-14 12:11:07
Data udostępnienia informacji: 2003-07-14 12:11:07
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-14 12:14:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner