logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Zadania Publiczne
   minus Uproszczona ofertarealizacji zadania publicznego - TPW
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2018
   minus Protokół ze spotania z organizacjami pozarządowymi odbytego w dniu 21 listopada 2018 r.
   minus Zaproszenie do udziału w pracach w komisji konkursowej
   minus ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
   minus Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
   minus Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
   minus ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Parszowie
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie "Wielka Nasza Wieś"
   minus Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
   minus Projekt zmiany Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
   minus Program współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
   minus Uproszczona ofertarealizacji zadania publicznego
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego stowarzyszenia „Wielka Nasza Wieś”.
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego AKRO STAR
   minus Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
   minus Konsultacje projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie nr 26/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXIV/142/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4743) oraz uchwałą nr  XXVII/164/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 987) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.

 

§ 2

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

 

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąchock.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania: 2021-03-29 15:05:27 - Zarządzenie Nr 26/2021 (1.59 MB)
2021-03-29 15:07:20 - Załącznik Nr 1 do zarzadzenie 26/2021 (21.00 kB)
2021-03-29 15:08:16 - Wzór oferty (52.04 kB)
2021-03-29 15:09:29 - Wzór sprawozdania (40.88 kB)
2021-04-23 13:24:27 - Protokół z opiniowania (401.17 kB)
2021-06-10 08:22:11 - Unieważnienie konkursu (361.87 kB)

Ilość odwiedzin: 2641
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.
Skrócony opis: Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz kultury
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-03-29 15:00:33
Data udostępnienia informacji: 2021-03-29 15:00:33
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-10 08:22:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner