logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60.000 EURO NA WYKONANIE ZADANIA PN. "REMONT BUDYNKU STRACYJNEGO W PARSZOWIE PRZY UL. ZŁOTOGLIN 91"

Wąchock, dnia 23 maja 2006 r.

I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA WĄCHOCK z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku,

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock,

woj. świętokrzyskie

tel. (0-41) 27-15-043, fax (0-41) 27-15-011

NIP 664-19-85-659

REGON 291009930

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Remont budynku administracyjnego w Parszowie przy ul. Złotoglin 91

oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:

45450000-7  -  Roboty budowlano-wykończeniowe

45453000-7  -  Roboty remontowe i renowacyjne  

45261210-9  -  Wykonywanie pokryć dachowych  

45261320-3  -  Kładzenie rynien  

45262660-5  -  Usuwanie azbestu  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Wymagany termin realizacji zamówienia - najpóźniej do dnia 15 lipca 2006 roku.

 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

 

 

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:

 a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień.

 b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem       technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 c) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 d) Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

       2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1.      Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4  Ustawy (wg wzoru).

 2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, określające, iż wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada profilowi zamówienia objętego postępowaniem oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.                      W przypadku Wykonawcy będącego prowadzącego działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej prosimy o załączenie umowy spółki.

 3.      Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

 4.      Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 5.      Projekt umowy z podwykonawcą ( w przypadku gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawcy.

 Brak choćby jednego z wymaganych dokumentów (p.1-5) spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

 VI. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WPŁACENIA WADIUM.

 VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 Cena:   100 %

 VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

 1. Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta w przetargu nieograniczonym na remont budynku administracyjnego w Parszowie przy ul. Złotoglin 91" i "Nie otwierać przed dniem 07.06.2006 r." należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1,           27-215 Wąchock, pok. Nr 7 (Sekretariat).

 2. Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 7 czerwca 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do godz. 1100.

 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 czerwca 2006 roku o godz. 1130.

 Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                                                                                                         

 

 

Nazwa dokumentu: Przetarg Nieograniczony
Skrócony opis: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60.000 EURO NA WYKONANIE ZADANIA PN. "REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W PARSZOWIE PRZY UL. ZŁO
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-05-23 13:19:22
Data udostępnienia informacji: 2006-05-23 13:19:22
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-26 13:37:16

Wersja do wydruku...

corner   corner