logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2013 > październik > 2013-10-31
Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do nr 376

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
roboty budowlane o wartości poniżej 14000 euro
zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do nr 376”

 

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do nr 376”.   

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z przebudową oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do nr 376 która swoim zakresem obejmuje:

- budowę i montaż nowej szafy SOU przy istniejącej stacji

- wyniesienie układu zasilania , pomiaru i sterowania oświetleniem poza skrzynie RS

- zasilanie kablem ziemnym istniejących obwodów z projektowanej szafy SOU

- dowieszenie przewodu oświetleniowego w przęsłach słupów 2/1-2/3 k-k osiedle

wraz z montażem dwóch opraw

- demontaż istniejącego układu sterowania oświetleniem ulicznym, oraz istniejących

przewodów napowietrznych na odcinku stacja a istniejące słupy nr 1 k-k Parszów i

Wąchock.

- badania i pomiary,

- obsługę geodezyjną i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Szczegółowy zakres określony jest  przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót budowlanych.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

- zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru technicznego do 18.12.2013 r.

 - zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 31.12.2013 r.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

        III.3.1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 5 do WZ (oryginał).

         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy linii oświetleniowych o wartości minimum 20000,00 zł każda – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

        III.3.3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

-  jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważne,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

III.4.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością  - załącznik nr 7 do WZ.
wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru określonego w zał. Nr  8  do WZ,
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 5 WZ (oryginał).
      III.4.2. Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.5) INNE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do WZ. 2. Kosztorys ofertowy podpisany przez wykonawcę sporządzony zgodnie  z zapisami WZ. 3.  Wykaz części zamówienia które Wykonawca powierzy podwykonawcom; wg wzoru określonego w załączniku Nr 10 do WZ. 5. Oryginał bądź notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - do reprezentowania Wykonawców) w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów; wg wzoru określonego w załączniku Nr 9 do WZ.

IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2) ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany warunków niniejszej umowy poprzez podpisanie stosownych aneksów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 5.

IV.4.4) Termin składania ofert: 07.11.2013 r. godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10 sekretariat, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

 

Wąchock dnia 30.11.2013 r. 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Jarosław Samela

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-10-31 09:32:31 - Załączniki (3.38 MB)

Nazwa dokumentu: Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do nr 376
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-31 08:48:13
Data udostępnienia informacji: 2013-10-31 08:48:13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-31 09:32:51

Wersja do wydruku...

corner   corner