logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2009 > listopad > 2009-11-26
Informacja o zawarciu umowy - Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodar

 

Wąchock: Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”
Numer ogłoszenia: 408338 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 376092 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia, Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności: 1. Kompleksowe wykonanie obiektu hali z zapleczem wraz instalacjami sanitarnymi: c.o., wod.-kan., wentylacji mechanicznej, instalacjami elektrycznymi oraz kotłownią gazową. Podstawowe parametry hali: - wymiary zewnętrzne 57,4 m x 24,6 m,  i wysokość max. 10,5 m - powierzchnia zabudowy - 1413,04 m2 - powierzchnia użytkowa - 1850,00 m2 - kubatura - 11000,00 m3 2. Wykonanie niezbędnych przyłączy sieci wod.-kan. oraz przebudowa linii kablowych SN, 3. Zagospodarowanie terenu obejmujące: drogę pożarową, chodnik, place, boisko do koszykówki o wym. 15 m x 28 m, fragment ogrodzenia, elementy małej architektury oraz zieleń, 4. Wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy, w wykonaniu profesjonalnym, posiadający niezbędne atesty i certyfikaty. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego i stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.Ww. dokumenty są podstawą do obliczenia ceny ofertowej. Nadzór inwestorski obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z póź.zm.). Szczegółowe obowiązki określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 24400 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Anna Morusiewicz APM Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe, ul. Warszawska 34,      25-312 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 24400
  • Oferta z najniższą ceną: 24400 oferta z najwyższą ceną: 52000
  • Waluta: PLN.
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA

 

Nazwa dokumentu: Rozstrzygnięcie - Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie „Budowa hali sportowej przy GP w Wąchocku wraz z zagospodarowaniem jej
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Banaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-11-26 14:44:10
Data udostępnienia informacji: 2009-11-26 14:44:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-26 14:49:58

Wersja do wydruku...

corner   corner