logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > styczeń > 2010-01-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków"

Wąchock, dnia 08.01.2010 r.
BGK-2212-02/2009
 
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków”
 
Zamawiający: GMINA WĄCHOCK ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock 
Numer ogłoszenia w BZP 410300-2009, data zamieszczenia w BZP 27.11.2009 r.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia że, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę Nr 9 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe „MTM – II” M. Wysocki, A. Ochyński s.c., ul. Rzemieślnicza 1, 27-200 Starachowice.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki ustawowe oraz wymogi postawione przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt. w kryterium cena (jedynym kryterium oceny ofert).
W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 18 ofert.
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:
Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy
Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
i oceny ofert
Kryterium oceny ofert – cena (100%)
Łączna punktacja
2
Przedsiębiorstwo Budowlane
ELBUD Szymański
ul. Oględowska 19a, 28-220 Oleśnica
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
74,42
 
74,42
3
„POL-GIPS” Tomasz Szewczyk
ul. Spacerowa 23, 27-300 Lipsko
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
71,34
 
71,34
4
EMBUD III Sp.J. Kazimierz Sławek, Jerzy Perchel
ul. Ostrowiecka 5, 27-200 Starachowice
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
72,26
 
72,26
6
Sell-Bud Inwest s.c.
ul. Zagnańska 71, 25-953 Kielce
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
79,13
 
79,13
7
MiniWoka Sp.J.
Z. Wróblewski R. Bimek
ul. Kilińskiego 39a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
86,09
 
86,09
8
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „HOTEX” Sp.J.
ul. Hoża 78, 25-618 Kielce
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
66,69
 
66,69
9
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „MTM-II”
M. Wysocki A. Ochyński s.c.
ul. Rzemieślnicza 1, 27-200 Starachowice
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
100,00
 
100,00
11
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KROBEL” Zbigniew Kroczek
ul. 1 Maja 13, 27-200 Starachowice
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
94,20
 
94,20
12
Usługi Budowlane „FAWORYT” Stanisław Szydłowski
ul. Folwark Piaski 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
75,47
 
75,47
13
Zakład Handlowo-Usługowy
„Tom-Bud”
ul. Jasna 31, 25-532 Kielce
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
81,96
 
81,96
14
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DEMAX”
Sp. z o.o.
ul. Harcerska 11, 27-200 Starachowice
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
87,03
 
87,03
15
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „POCHBUD” Pocheć Stanisław, Włodarczyk Jerzy Sp.J.
Pawłów 46, 27-225 Pawłów
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
76,71
 
76,71
16
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUD” Jan Szymański
ul. 6-go Września 91a,
27-200 Starachowice
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
67,51
 
67,51
17
Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Marciniec
Tuczępy 125, 28-142 Tuczępy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
61,60
 
61,60
 
            Zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących Wykonawców:
 
Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
1
Usługi Remontowo-Budowlane ‘ROGOWSKI”
Strzelce 19, 28-220 Oleśnica
Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy:
Wykonawca został Wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z tym, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żądał w SIWZ przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert oraz wykazu należycie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. co najmniej 1 zamówienie w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej, obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan, pokrycia dachowego, docieplenie ścian budynku, montaż lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje). Wykonawca w swojej ofercie przedłożył żądane dokumenty, które nie spełniały wymogów stawianych przez Zamawiającego.
Zamawiający pismem z dnia 31.12.2009 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów, tj. informacji z banku lub kasy oraz wykazu należycie wykonanych robót budowlanych. Złożone przez Wykonawcę dokumenty również nie spełniały wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.
5
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARBUD I” s.c. M.&M. Pacholec
ul. Strycharska 4, 25-659 Kielce
Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy:
Zamawiający pismem z dnia 31.12.2009 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów, tj. wykazu należycie wykonanych robót budowlanych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył ww. dokumentów.
10
Firma Usługowa „FREEDOM” Hubert Olejarz
Świerczek 23,
26-115 Skarżysko-Kościelne
Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy:
Wykonawca został Wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia  w związku z tym, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żądał w SIWZ przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert oraz wykazu należycie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. co najmniej 1 zamówienie w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej, obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan, pokrycia dachowego, docieplenie ścian budynku, montaż lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje). Wykonawca w swojej ofercie przedłożył żądane dokumenty, które nie spełniały wymogów stawianych przez Zamawiającego.
Zamawiający pismem z dnia 31.12.2009 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów, tj. informacji z banku lub kasy oraz wykazu należycie wykonanych robót budowlanych. Złożone przez Wykonawcę dokumenty również nie spełniały wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.
18
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKSPOL”
Rudka 4, 27-415 Kunów
Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy:
Wykonawca został Wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z tym, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żądał w SIWZ przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w swojej ofercie nie przedłożył żądanego dokumentu. Zamawiający pismem z dnia 31.12.2009 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakującego    w ofercie dokumentu. Złożona przez Wykonawcę informacja nie spełniała wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.
 
W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 
 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
mgr Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków"
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-08 15:58:57
Data udostępnienia informacji: 2010-01-08 15:58:57
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-08 16:01:50

Wersja do wydruku...

corner   corner