logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOg?oszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do za?atwienia
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > lipiec > 2018-07-25
Przeprowadzenie procedury przetargowej na dokonanie wyboru wykonawcy na modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Wąchock.

Wąchock 25.07.2018 r.

GKE.7021.36.2018

 

OGŁOSZENIE

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie procedury przetargowej na dokonanie wyboru wykonawcy na modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Wąchock.

Termin wykonania zlecenia od dnia podpisania umowy do 31.10.2018 r.

 

Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

 

 1. Kryterium udziału w składaniu ofert jest przeprowadzenie przynajmniej jednego postępowania przetargowego.
 2. Oferta musi być sporządzona w sposób staranny i czytelny.

W ofercie należy umieścić:

 1. Nazwę i dane kontaktowe oferenta.
 2. Cenę brutto w złotych. Wyrażona cyframi arabskimi do dwóch miejsc po przecinku i zapisana słownie.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 4. Liczbę gmin dla, których oferent wykonywał postępowania przetargowe samodzielnie, bez pomocy innych podmiotów.
 5. Łączną kwotę brutto jaką gminy przeznaczyły na projekty oświetleniowe po przeprowadzonych przez oferenta postępowaniach.
 6. Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i zaplecze techniczne do realizacji w całości przedmiotu oferty.
 7. Oświadczenie, że podane dane są zgodnie ze stanem faktycznym.
 8. Oświadczenia muszą być zgodne ze stanem faktycznym i opatrzone formułą o świadomości odpowiedzialności karnej zgodnie z Art. 233 paragraf 1 i 6 Kodeksu karnego.
 1. Wybór wykonawcy na modernizację oświetlenia ulicznego należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów w tym zakresie prawa Polskiego, Unii Europejskiej, norm, przepisów technicznych, wytycznych instytucji wdrażających programy i zarządzającymi środkami finansowymi na ten cel, właściciela infrastruktury energetyczno-oświetleniowej oraz audytem efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, a w szczególności odnoszącymi się bezpośrednio dla tego typu przedsięwzięć.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej wyboru wykonawcy musi zawierać:
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 3. Kryteria wyboru wykonawcy.
 4. Redagowanie wyjaśnień na pytania oferentów w toku prowadzonej procedury przetargowej.
 5. Czynny udział na każdym etapie postępowania zapewniający należyte przeprowadzenie procedury przetargowej.
 6. Czynny udział w otwarciu ofert, analizie złożonych ofert oraz wyboru oferenta.
 7. Prowadzenie postępowań, wyjaśniających, odwoławczych w przypadku wystąpienia skarg, zastrzeżeń, zaskarżeń, odwołań, itp. prowadzonego postępowania na każdym jego etapie.
 1. Kryterium wyboru kompletnej oferty jest:
 1. cena brutto – waga 80% (oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie zamówieni;
 2. liczba gmin dla których oferent wykonał procedury postępowania przetargowego – waga 10%;
 3. łączna suma środków finansowych przeznaczonej na modernizację oświetlenia ulicznego w tych gminach – waga 10%.

O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna liczba punktów, obliczona następująco:

Dla ceny brutto 80%:

Najniższa cena brutto złożonej oferty podzielona przez cenę brutto oferty badanej. Wynik pomnożony przez 80 daje liczbę punktów oferty badanej.

Dla liczby gmin 10%:

Liczba gmin oferty badanej podzielona przez największą liczbę gmin złożonej oferty. Wynik pomnożony przez 10 daje liczbę punktów oferty badanej.

Dla łącznej sumy środków finansowych 10%:

Łączna suma środków finansowych przeznaczonej na modernizację oświetlenia ulicznego oferty badanej podzielona przez największą łączną sumę środków finansowych przeznaczonej na modernizację oświetlenia ulicznego złożonej oferty. Wynik pomnożony przez 10 daje liczbę punktów oferty badanej.

 1. Gmina Wąchock skontaktuje się z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą, kompletną ofertę, posiadającego wiedze techniczną, doświadczenie oraz środki niezbędne do wykonania przedmiotu oferty.
 2. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną dołączone do dokumentów z postępowania ofertowego.
 3. Gmina Wąchock nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Szczegóły realizacji zadania będą określone w przedmiotowej umowie zawartej pomiędzy Gminą Wąchock a wybranym oferentem.
 5. Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo przerwania postępowania ofertowego lub zmiany jego warunków przed upływem składania ofert bez podania przyczyny.
 6. Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
 7. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock do dnia 01.08.2018 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy umieścić napis: OFERTA NA WYKONANIE PRZETARGU – OŚWIETLENIE ULICZNE.
 8. W sprawie realizacji zadania informacji udziela: Wojciech Nagłowski – Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Energetyki Gminy, pok. nr 3, tel. 041 273 61 33 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-07-25 14:36:50 - Ogłoszenie (864.81 kB)

Nazwa dokumentu: Przeprowadzenie procedury przetargowej na dokonanie wyboru wykonawcy na modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Wąchock.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-25 14:22:51
Data udostępnienia informacji: 2018-07-25 14:22:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-25 14:53:27

Wersja do wydruku...

corner   corner