logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > kwiecień > 2010-04-29
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WĄCHOCKU PRZY UL. HUTNICZEJ

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Wąchock Urząd Miasta i Gminy
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. / 0-41 / 27 – 36 - 130
OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
 
„BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W WĄCHOCKU PRZY UL. HUTNICZEJ”
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock, tel. / 0-41 / 273 – 61 – 30
Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:      
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WĄCHOCKU PRZY UL. HUTNICZEJ”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są :                                                                                      
    1.1. budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku przy ul. Hutniczej
       - kanał grawitacyjny bez przyłączy PCV Ø 200 – 473,00 m,
    1.2 próba szczelności
    1.3. obsługa geodezyjna
    1.4. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego
    1.5. inspekcja telewizyjna kanalizacji
    1.6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uwzględnieniem wymogów PKP S.A.
2. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym
II.1.4) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ): 45111200-0, 45232440-8  
II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej na zamówienie.
II.1.7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
II.1.8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
II.1.9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
II1.10) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
II.2)Termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1.) Informacja na temat wadium: odstępuje się od ustalenia wadium.
III.2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
3) posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia,
4) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z umową,
5) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
6) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej które zapewniają terminową realizację przedmiotu zamówienia.
III.3.2) Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
     1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
     2 Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
     3 Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
III.4)INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST1 USTAWY.
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
- wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością,
- wykaz własnego potencjału technicznego a w przypadku braku własnego potencjału technicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego,
- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , osoby kierujące budową powinny posiadać uprawnienia budowlane wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których oferent posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty,
- polisę ,a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24, ust 1, pkt. 2 ustawy,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1, pkt. 4 - 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3).Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock, tel. / 0-41 / 27 – 36 - 136
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27 – 215 Wąchock
Sekretariat, pok. nr 10
do dnia 14.05.2010 roku do godz. 1000
IV. 3.5) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:
Insp. ds. inwestycji Michał Markowski – tel. (0-41) 227 36 136, pokój nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
                                                                  
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
 Jarosław Samela
 

Załączniki do pobrania: 2010-04-29 14:25:44 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (204.50 kB)
2010-04-29 14:27:41 - Przedmiar (379.99 kB)
2010-04-29 14:36:54 - Dokumentacja Techniczna (10.05 MB)

Nazwa dokumentu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WĄCHOCKU PRZY UL. HUTNICZEJ
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 14:07:38
Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 14:07:38
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-29 14:48:03

Wersja do wydruku...

corner   corner