logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > grudzień > 2010-12-23
OGŁOSZENIE o wartości poniżej 14000,00 euro - Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Ciecierówka na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 42

 GŁOSZENIE

Wartości poniżej 14000,00 euro

 

Gmina Wąchock - Urząd Miasta i Gminy Wąchock
 
zaprasza do składania ofert na realizację projektu pn.:
 
„ Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Ciecierówka na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 42”

 
1. Zamawiający:
Gmina Wąchock,
27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1
Tel. (0-41) 27 – 36 – 130
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na budowie oświetleniaprzy drodze gminnej „Ciecierówka” w Wielkiej Wsi. Zakres rzeczowy określony jest w dokumentacji technicznej w której skład wchodzą:
- projekt budowlany
- specyfikacja techniczna
- przedmiar robót
Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną, wykonuje niezbędne badania i pomiary oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Określenie wg. CPV 45316110-9.
 
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – do 70 dni od daty podpisania umowy, z możliwością wydłużenia terminu ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów którzy:
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub    czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.
- posiadają niezbędną kadrę i potencjał techniczny umożliwiające wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami - k – k budowy winien posiadać uprawnienia w branży instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważne.
5. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy.
- potwierdzoną kopię odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- potwierdzoną kopię uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego osoby która będzie pełniła obowiązki k – k budowy
- oświadczenie, że wykonawca akceptuje załączony do niniejszego zapytania wzór umowy.
.
 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
 

Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pok. 10 – Sekretariat nie później niż do – 28.12.2010 r. godz. 1200

2 Oferta powinna być umieszczona w kopercie posiadającej oznaczenie:
„ Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Ciecierówka na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 42”
 

7. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest :
 

Michał Markowski – inspektor ds. inwestycji

 

          tel. (041) 273 – 61 - 36 , w godz. 800 – 15 00 ,

 


Załączniki:
- projekt budowlany,
- przedmiar robót,
- specyfikacja techniczna,
- wzór umowy

Załączniki do pobrania: 2010-12-23 13:53:40 - Projekt Budowlany (1.89 MB)
2010-12-23 13:54:14 - Przedmiar Robót (76.13 kB)
2010-12-23 13:55:11 - Specyfikacja Techniczna (230.39 kB)
2010-12-23 13:56:24 - Wzór umowy (43.00 kB)

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE o wartości poniżej 14000,00 euro - Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Ciecierówka na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 42
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-12-23 13:46:59
Data udostępnienia informacji: 2010-12-23 13:46:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-23 14:14:38

Wersja do wydruku...

corner   corner