logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > marzec > 2011-03-24
Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne --- Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjne

 Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne --- Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.


Numer ogłoszenia: 53868 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi , Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 41 27 12 012, faks 41 27 12 012.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwielkawies.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorzadowa Szkoła Podstawowa - szkoła publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne --- Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym projektu jest osiągnięcie lepszych wyników ze sprawdzianu (o 5 % w roku 2011 względem roku 2010 i kolejne 5 % w 2012 względem roku 2011) w dwuletnim okresie realizacji projektu. Opis działań planowanych do realizacji w projekcie: 1 Zajęcia z języka polskiego dla klas IV-VI W świecie słów. 2 Zajęcia z języka angielskiego dla klas I-VI Z angielskim za pan brat 3 Zajęcia z matematyki dla klas IV-VI Ja też potrafię 4 Zajęcia w centrum biblioteki multimedialnej dla klas IV-VI Bezpieczna sieć jest źródłem wiedzy 5 Zajęcia dla klas I-III W świecie baśni i fantazji: gry i zabawy czytelnicze 6 Zajęcia sportowe Ruch rzeźbi umysł dla klas IV-VI 7 Utworzenie punktu psychologiczno - pedagogiczno - logopedycznego 8 Organizacja wyjazdów edukacyjnych 9 Zarządzanie projektem Asystent Koordynatora jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.01-26-113/10-00 podpisaną przez Gminę Wąchock/ Szkołę Podstawową im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, w tym m.in.: 1.Przestrzeganie instrukcji i procedur wdrażania projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej (Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) i innych instytucji zaangażowanych w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Sporządzanie sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektu. 3.Przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych oraz ich ewaluację. 4.Przygotowaniem niezbędnych materiałów i analiz. 5.Udział w pracach Komisji Przetargowej. 6.Zapewnienie odpowiedniej współpracy z Dyrektorem Szkoły. 7.Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu. 8.Prowadzenie dokumentacji projektowej. 9.Organizowanie wycieczek w ramach projektu. 10.Przeprowadzenie rekrutacji. 11.Promocje projektu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada: - roczne doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ostatnich 3 latach (referencje lub inny dokument potwierdzający doświadczenie np. kserokopia umowy), - wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował minimum 6 wyjazdów edukacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże: - potwierdzone dyplomem wykształcenie wyższe magisterskie - udokumentowane kwalifikacje do realizowania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego -odbyte kursy, szkolenia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Potwierdzenie: - roczne doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ostatnich 3 latach (referencje lub inny dokument potwierdzający doświadczenie np. kserokopia umowy), - wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej (np. zaświadczenie jednostki dla której dany wyjazd był organizowany) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował minimum 6 wyjazdów edukacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach: - jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, - jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu, -zmiana wysokości podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spwielkawies.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2011 godzina 09:30, miejsce: SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Nazwa dokumentu: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne --- Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjne
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Wrona
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wrona
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 20:21:30
Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 20:21:30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-24 20:49:35

Wersja do wydruku...

corner   corner