logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
Numer ogłoszenia: 306666 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248484 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I, w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej - koordynator zespołu nadzorującego, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Nadzór inwestorski obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał kontroli budowy co najmniej 2 razy w tygodniu, a także na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Szczegółowe obowiązki określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru, zawarty jest w Załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wykazie uzupełnień oraz zmian w stosunku do dokumentacji uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w programie badań archeologicznych. Ww. dokumenty są podstawą do obliczenia ceny ofertowej. Zakres robót budowlanych objetych nadzorem obejmuje: I. Przebudowę ul. Kościelnej na długości około 390 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wymiana nawierzchni ciągów pieszych i jezdni oraz przyległych placów (ulica z kostki granitowej, chodniki i plac z płyt kamiennych w połączeniu z kostką granitową), budowa parkingu (kostka ażurowa), wykonanie: oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne i ekspozycyjne) oraz nasadzenia zieleni (uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz zieleń dekoracyjna i pnącza na istniejącym murze), wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową, wymiana przyległego do ulicy ogrodzenia szkolnego, przestawienie Pomnika ku czci poległych pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego na plac przy budynku MGOK, remont elewacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z robotami towarzyszącymi. Nawierzchnia brukowa tzw. kocie łby w ul. Kościelnej za budynkiem bramnym, do zachowania - przełożenie bruku oraz wzmocnienie podłoża. II. Zagospodarowanie poprzemysłowego terenu przyległego do ulicy Błonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: budowa ścieżek spacerowych, promenady spacerowej z umieszczonymi w nawierzchni żeliwnymi płytkami z wąchockimi humorami, zakończonej przeniesionym pomnikiem Sołtysa Wąchocka, wykonanie oświetlenia, budowa stacji trafo i parkingu, budowa budynku szaletu miejskiego, który będzie również spełniał rolę punktu informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów, wykonanie elementów małej architektury, montaż ławek i koszy oraz nasadzenia zieleni ozdobnej i parkowej, wymiana nawierzchni odcinka ul. Błonie na długości około 185 mb, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową. III. Zagospodarowanie terenów przyległych do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe: budowa kompleksu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem (zaprojektowano dwa boiska o sztucznej nawierzchni o wym. płyty 62,0 m x 30,0 m i 32,10 m x 19,20 m, które wyposażone będą w bramki, kosze do gry, uniwersalne słupki, posiadać będą piłkochwyty o wys. 6 m, ogrodzone będą systemowym ogrodzeniem panelowym wys. 4,0 m.), elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na budynek sanitarno-szatniowy, budowa placu dla deskorolek (skateparku) (teren wydzielony murkiem oporowym betonowym, żelbetowym gr.25 cm, wysokości ok. 3 m, składający się z dwóch części; w jednej znajdzie się zagłębienie w formie żelbetowej wanny o dwupoziomowej powierzchni, gr. 20 cm, w drugiej, niższej, na betonowej nawierzchni zamontowane będą systemowe urządzenia do jazdy i wykonywania ewolucji na deskorolkach i rolkach; nawierzchnia urządzeń w wersji wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, całość wykonana z płyty metalowej, podłoża jezdne bez śrub.), budowa ścieżek spacerowych, placu zabaw tematycznych (tematyczny placyk do gier i zabaw wyposażony w betonowe: stoły do ping-ponga oraz piłkarzyki, szachownicę i grę w klasę o naw. gumowej oraz bitumiczny placyk rysunkowy), parkingów, wykonanie oświetlenia, wykonanie i wyposażenie placu zabaw (w wydzielonej strefie, wyposażenie placu stanowić będą m.in.: piramida wspinaczkowa, piaskownica, karuzela, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, skała wspinaczkowa, dwie huśtawki, plac będzie ogrodzony), nasadzenia zieleni, remont elewacji budynku gminnego (poczta i policja) z robotami towarzyszącymi. Uzupełnieniem kompleksu będą elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, murki oporowe, remont dwóch istniejących kładek i budowa nowej. Zestawienie nawierzchni dróg, chodników, parkingów, placów: a) nawierzchnie z kostki betonowej - 8392,80 m2, b) nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych - 1877,80 m2, c) nawierzchnia asfaltowa - 694,5 m2, d) nawierzchnie z kostki kamiennej - 4483,85 m2, e) nawierzchnie z płyt kamiennych - 1955,00 m2, f) nawierzchnia z brukowca (mat. z rozbiórki) - 748,20 m2, g) nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy - 1860,00 m2, h) nawierzchnia boiska sportowa - 814,32 m2, i) nawierzchnia placu zabaw z płyt bezpiecznych - 521,30 m2, j) nawierzchnia betonowa skateparku - 1310,00 m2. Ograniczeniem nawierzchni jezdni będą krawężniki kamienne 15x30 cm lub betonowe 15x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż krawężników zostanie ułożony ciek z dwóch rzędów kostki kamiennej. Obramowanie chodników oraz nawierzchni sportowych stanowi obrzeże betonowe lub kamienne 8x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem. Linie zasilające, oświetlenie terenu: 1. Przebudowa sieci rozdzielczej - likwidacja linii napowietrznej nn wraz z przyłączami i zastąpienie ich liniami kablowymi nn YAKY 4 x 120. Łączna długość ok. 2100 mb. 2. Przebudowa oświetlenia ulic - likwidacja istniejącego oświetlenia ulic na słupach linii napowietrznej nn; wykonanie oświetlenia za pomocą słupów stalowych o wysokości 8 m - 29 szt. (ulice) i 4,5 m - 15 szt. (trakty piesze, pieszo - jezdne i skwery); obok istn. stacji trafo Wąchock II proj. stacji Wąchock I zabudować należy szafki kablowe oświetleniowe. Od ww szafek ułożyć kable YAKY 4 x 35 do proj. słupów. Łączna długość ok. 2200 mb. 3. Zasilanie projektowanego szaletu - w linii rozgraniczającej należy zabudować złącze kablowe wraz z pomiarem. Od złącza do szaletu ułożyć kabel YKY 5 x 10. 4. Zasilanie budynku socjalno - szatniowego - na granicy działki należącej do Gminy Wąchock zabudować złącze kablowe wraz z szafką pomiarową; z istn. słupa nr 9 (ul. Św. Rocha) ułożyć kabel YAKY 4 x 35 do ww złącza a następnie od szafki pomiarowej do tablicy w budynku socjalno - szatniowego ułożyć kabel YKY 5 x 16. 5. Oświetlenie boisk sportowych - projektowany zespół boisk zasilany będzie z budynku socjalno - szatniowego. Przewidziano oświetlenie na masztach - 8 masztów z oprawą o mocy 2 kW i wysokości 16 m. Sterowanie oświetleniem centralne z tablicy budynku socjalno - szatniowego oraz indywidualne przy każdym ze słupów. 6. Oświetlenie terenów rekreacyjnych przy boiskach i szalecie - realizacja na słupach o wysokości 4,5 m - 34 szt., z dwiema oprawami każdy. Zasilanie i sterowanie z tablicy w budynku szatniowym (dla oświetlenia terenu przy boiskach) i z tablicy budynku szaletu (oświetlenie rekreacji ). Załączanie za pomocą przekaźników zmierzchowych. 7. Przebudowa linii napowietrznej śn - linię przebiegającą wzdłuż terenów rekreacyjnych i boisk sportowych przewidziano do skablowania. Przebudowie podlega również linia zasilająca stację napowietrzną Wąchock I, w związku z jej demontażem i budową stacji kontenerowej oraz linia od strony zachodniej. Łączna długość ok. 1700 mb. 8. Budowa nowej stacji trafo kontenerowej Wąchock I - w miejsce istniejącej stacji słupowej Wąchock I przewiduje się ustawienie stacji transformatorowej kontenerowej będącej własnością Zakładu Energetycznego. Adaptowano projekt typowej kontenerowej stacji transformatorowej typu: MRw-b2pp 20 630-4 przystosowując jej wyposażenie do technicznych warunków przyłączenia. 9. Podświetlenie pomników i elementów zabytkowych - W celu uwypuklenia niektórych elementów architektonicznych podjęto decyzję o ich podświetleniu za pomocą reflektorów. Dla zabezpieczenia i zasilania ww reflektorów należy w tych miejscach wybudować słupek z wbudowaną w nim tabliczką bezpiecznikową. Od ww zabezpieczenia ułożyć kabel YKY 3 x 2,5 do reflektorów. 10. Zasilenie istniejącej linii napowietrznej nn - część linii napowietrznych nn na terenach nie objętych I etapem rewitalizacji pozostaje; do słupów należy doprowadzić kable MSR YAKY 4 x 120 i oświetleniowe YAKY 4 x 35. 11. Przebudowa układów pomiarowych energii w części modernizowanej - w granicach działek usytuowane zostaną złącza kablowe wraz z szafkami w których zabudowane będą układy pomiarowe. Od ww szafek do izolatorów i zabezpieczeń w mieszkaniach należy ułożyć kable YKY 5 x 10. Sieć wodociągowa i przyłącza wod.- kan.: a) Sieć wodociągowa - dł. 257,7 m (fi160 - 200,7m, fi90 - 34,3m, fi63 - 22,7m) PEHD, b) Przyłącze wody do szatni - fi63x5,8 PE - 4,8 m, c) Przyłącze wody do szaletu - fi40x3,7 PE - 17,9 m, d) Przyłącze kanalizacji do szatni - fi160PCV S - 30,3 m, e) Przyłącze kanalizacji do szaletu - fi160PCV S - 13,3 m. Sieć kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji gazowej: 1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie rur z PCV do kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej SN8 - 8kN m2, łączonych kielichami z uszczelkami gumowymi, połączenia kanałów należy wykonać poprzez budowę typowych studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych DN1000 łączonych poprzez uszczelki: a) Kanały z rur PVC fi315 mm - 487,2 m, b) Kanały z rur PVC fi200 mm - 58,0 m, c) Kanały z rur PVC fi160 mm - 125,0 m, d) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi1000 mm - 28 szt, e) Studzienki ściekowe uliczne betonowe fi500 mm z osadnikiem - 35 szt. 2. Instalacja gazowa wykonana z rur polietylenowych do gazu PEHD fi63 mm - 18 m oraz z rur stalowych bez szwu fi50mm - 37 m. Rury z PEHD łączyć za pomocą złączek i kształtek poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przebudowa sieci teletechnicznej: 1. Kanalizacja teletechniczna zostanie wykonana przy użyciu znormalizowanych rur przepustowych HDPE 110 6 oraz żelbetonowych prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-1 i SK-1 (niektóre odcinki z rur giętkich karbowanych DVR 110). W studniach kablowych będą zamontowane pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy wewnętrzne zabezpieczające. Łączna dł. kabli w kanalizacji - 326,0 m. 2. Do budowy sieci ziemnych kabli telefonicznych zaprojektowano kable telekomunikacyjne w powłoce polietylenowej wzdłużnie uszczelnione, w rurach ochronnych fi 50 mm na całej długości (liczne krzyżówki i zbliżenia). Łączna dł. linii kablowej doziemnej - 899 mb. 3. Do budowy telefonicznych przyłączy kablowych (22 szt.) zaprojektowano kable układane w ziemi oraz częściowo w kanalizacji. Kable przyłączeniowe zostaną wyprowadzone na ściany budynków w osłonie z rur HDPE 32 i zakończone puszką hermetyczną natynkową wyposażoną w odgromnik. Od puszki do pomieszczenia z lokalizacją aparatu telefonicznego zostanie wykonana instalacja znormalizowanym kablem YTKSY układanym na ścianie bez osłony. Zieleń: kilka drzew istniejących przeznaczono do wycięcia ze względów technicznych, część drzew istniejących do przesadzenia ze względu na obecne duże zagęszczenie. Łącznie przewidziano do nasadzeń ok. 150 szt. drzew oraz ok. 5500 szt. krzewów, powierzchnia trawników 10.550,0 m2. Wysokość drzew min. 150 cm (głogi, klony min. 250 cm, śliwy min. 200 cm), średnica krzewów 50-100 cm (3-5 wykształconych pędów głównych); pielęgnacja w okresie gwarancji. Rozbudowa i przebudowa budynku sanitarno-szatniowego, do obsługi projektowanego zespołu boisk terenowych: powierzchnia zabudowy obiektu - 127,27 m2, kubatura brutto - 509,6 m3, ściany nośne murowane z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, ocieplane styropianem z wyprawą akrylową. Stropy żelbetowe Teriva gr. 24 cm obłożone płytą g-k. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym, stolarka okienna PCV, posadzki GRES, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna. Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja grzewcza c.o i c.w.u (kotłownia gazowa - kocioł 90 kW, podgrzewacz pojemnościowy 650 dm3, grzejniki płytowe), instalacja gazu, wentylacja mechaniczna (centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem i nagrzewnicami, przewody z blachy stalowej). Budowa budynku szaletu, przy ul. Błonie: powierzchnia zabudowy obiektu - 78,16 m2, kubatura brutto - 328,7 m3. Budynek wolnostojący, przykryty czterospadkowym dachem, ściany nośne murowane z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, dwuwarstwowe, ocieplane styropianem z wyprawą akrylową. Więźba dachowa, czterospadowa w konstrukcji drewnianej, dach kryty gontem, strop z belek drewnianych z sufitem podwieszanym g-k, posadzki GRES, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna, częściowo aluminiowa, w toaletach kabiny systemowe z płyt laminowanych, kominy - okładzina kamienna. Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja grzewcza elektryczna (grzejniki ścienne elektryczne). W otoczeniu znajdzie się fragment drewnianego płotu, drewniana sucha studnia w tradycyjnym kształcie żurawia, stół i siedziska z drewnianych bali. Remont elewacji budynku MGOK: przed przystąpieniem do remontu elewacji należy wymienić częściowo stolarkę drzwiową oraz stolarkę okienną zewnętrzną. Podłoże należy dokładnie oczyścić ze starych powłok malarskich, z poluzowanych, osypujących się fragmentów tynku i z istniejących płytek elewacyjnych. Tynki odspojone należy usunąć. W razie konieczności zbicia gzymsów bądź profili elewacyjnych, wcześniej należy wykonać szablony w skali 1:1 umożliwiające dokładne ich odtworzenie. Na oczyszczonej ścianie fundamentowej położyć tynk renowacyjny oraz zastosować grubowarstwową izolację bitumiczną. W warstwie cokołowej zastosować tynk renowacyjny nakładany warstwowo. Na cokoły zaleca się zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupełnione i wzmocnione podłoże ścian zastosować systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura baranek 1,5 mm. Na fragmentach wykonać boniowanie z zastosowaniem systemowych profili styropianowych. Nad głównym wejściem oraz oknem bocznym zamontować systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewnętrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obłożyć płytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antypoślizgowej, boki - tynk mozaikowy. Schody wejściowe do wymiany, wykończenie j.w. Wzdłuż bocznej ściany budynku należy wykonać podjazd dla niepełnosprawnych, balustrady nierdzewne, wykończenie j.w. Miejscowo, gdzie nie wymieniono, zamontować nowe rury spustowe i rynny, obróbki blacharskie, materiał dostosować do istniejącego. Ponadto należy wymienić podokienniki (blacha powlekana), wyremontować daszek nad wjazdem oraz wykonać remont instalacji odgromowej. Remont elewacji budynku Policji i Poczty: Należy przebudować attykę dachową na konstrukcji drewnianej, wymienić częściowo otwory zewnętrzne. Dachową attykę pokryć płytkami włóknocementowymi w kolorze grafitowym. Tynki odspojone należy usunąć. Na oczyszczonej ścianie fundamentowej położyć tynk renowacyjny oraz zastosować grubowarstwową izolację bitumiczną. W warstwie cokołowej zastosować tynk renowacyjny nakładany warstwowo. Na cokoły zaleca się zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupełnione i wzmocnione podłoże ścian zastosować systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura baranek 1,5 mm i gr. 3 mm. Wymienić rury spustowe i rynny, podokienniki, obróbki blacharskie (rynny i rury PCV, obróbki blacharskie oraz podokienniki - blacha powlekana). Fragmenty ścian wykonane z kamienia naturalnego do zachowania, kamień należy oczyścić przez piaskowanie, spoiny uzupełnić, zabezpieczyć silikonowym preparatem hydrofibizującym. Nad głównym wejściem zamontować systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewnętrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obłożyć płytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antypoślizgowej, czoło tynk mozaikowy, balustrady nierdzewne. Przed wejściem do budynku wykonać podjazd dla niepełnosprawnych, wykończenie j.w. Ponadto należy wyremontować daszek nad podestem, wykonać systemowe docieplenie dachu budynku wraz z remontem instalacji odgromowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Wytwórczo-Handlowo-Usługowa PROJEKT, Ambrożów 40B, 27-225 Pawłów, Filia Starachowice, ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154072,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 92815,80

  • Oferta z najniższą ceną: 92815,80 / Oferta z najwyższą ceną: 196800,00

  • Waluta: PLN.

 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-08-20 16:04:13
Data udostępnienia informacji: 2012-08-20 16:04:13
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-20 16:06:42

Wersja do wydruku...

corner   corner